+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 7 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 70

Konu: Neden Siyasete Karışmıyor Üstad?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Meyvenin o Dördüncü Meselesinde denilmiş ki:
  “Dünya siyasetine kar?şmad?ğ?m?n sebebi: O geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarl?k cihetiyle merakl?lar? kendiyle meşgul eder, hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan b?rakt?r?r. Hem her halde bir tarafgirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur” meâlinde orada denilmiştir.
  Şimdi ben de derim ki: Merak yüzünden ve afaki hadisat?n verdiği sarhoşane gafletten zevk alan biçareler! Eğer “?nsan?n f?trat?ndaki merak, insaniyet damar?yla sizin, farz ve lâz?m vazifeniz zarar?na o hadise, o geniş boğuşmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyac-? manevîdir, f?trîdir” derseniz, ben de derim:
  Kat’iyen biliniz ki, insan?n, çok mu’cizâtl? hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başl? veya üç ayakl? bir insan görse kemâl-i merakla temâşâs?na dald?ğ? gibi; aynen bu as?rda, nev-i beşerin muvakkat ve fânî, tahripçi geniş hâdiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nev’i gibi çok hâdisât-? acîbeye mazhar o milletlerden, her baharda yaln?z birtek ar? milletine ve üzüm tâifesine baksan, bu nev-i beşerdeki hâdisât?n yüz defa daha mûcib-i merak ve rûhânî, mânevî zevklere medar hâdiseler var. Bu hakîkî zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararl?, şerli, âr?zî hâdiselerine bu kadar merak ve zevkle bağlanmak; dünyada ebedî kalmak ve o hâdiseler dâimî olmak ve herkese o hâdiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hâdiseye sebebiyet verenlerin hakîkî fâil ve mûcid olmak şart?yla olabilir. Halbuki, havan?n f?rt?nalar? gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüz’î... Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet şarktan, Bahr-i Muhîtten sana göndermez. Senden sana daha yak?n ve senin kalbin Onun tasarrufunda ve senin cismin Onun tedbir ve icad?nda olan bir Zât-? Akdesin rubûbiyetini ve hikmetini nazara almay?p, tâ dünyan?n nihâyetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divânelik olduğu târif edilmez.
  Hem imân ve hakîkat noktas?nda, bu çeşit meraklar?n büyük zararlar? var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakîkî vazîfe-i insâniyeti ve âhireti unutturacak olan en geniş dâire ise siyâset dâiresidir. Hususan böyle umûmî ve mücâdele sûretindeki hâdiseler, kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir imân lâz?m ki, herşeyde, her vaziyette, herbir harekette kader-i ?lâhî ve kudret-i Rabbâniyenin izini, eserini görsün, ta o zulm-ü zulmette kalb boğulmas?n, imân sönmesin; ak?l, tabiat ve tesadüfe saplanmas?n.
  Hatta ehl-i hakîkat, hakîkat ve mârifetullah? bulmak için, kesret dâirelerini unutmaya çal?ş?yorlar—tâ kalb dağ?lmas?n ve lüzumlu ve k?ymetli şeye sarf etmek lâz?m gelen merak?, zevki, şevki, lüzumsuz fânî şeylerde telef olmas?n. Hatta bu ehemmiyetli s?rdand?r ki, din düsturlar?n?n bir hâdimi olmak cihetinde güneş gibi imânlar taş?yan bir k?s?m Sahâbeler ve onlara benzeyen mücâhidînden, Selef-i Sâlihinden başka, siyâsetçi, ekserce tam müttakî dindar olamaz. Tam ve hakîkî dindar, müttakî olanlar, siyâsetçi olmazlar. Yani, maksad-? aslî siyâsetini yapanlarda din, ikinci derecede kal?r, tebeî hükmüne geçer. Hakîkî dindar ise, “Bütün kâinât?n en büyük gâyesi ubûdiyet-i insâniyedir” diye, siyâsete, aşk-? merak ile değil, ikinci üçüncü mertebede onu dîne ve hakîkate âlet etmeye—eğer mümkünse—çal?şabilir. Yoksa, bâkî elmaslar? k?r?lacak âdî şişelere âlet yapar.
  Elhâs?l: Nas?l ki sarhoşluk, hakîkî vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçlar? sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle menhus ve k?sa bir zevk verir; öyle de, böyle fânî boğuşmalar? ve hâdiseleri merakla takip etmek bir nevî sarhoşluktur ki, hakîkî vazifelerden gelen ihtiyâcât ve yapmamaktan gelen teellümât? muvakkaten unutturduğu için menhus bir zevk verir. Veya tehlikeli bir ye’se düşüp “Allah’?n rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz” (Zümer Sûresi: 53) âyetindeki emr-i ?lâhiye muhâlefet eder, tokada müstehak olur. Veya “Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur” (Hûd Sûresi: 113) olan şiddetli tehdid-i ?lâhî tokad?na mazhar olur, zâlimlerin zulümlerine hasbî olarak mânen iştirak eder, bi’l-istihkak cezas?n? da dünyada, âhirette çeker.
  Emirdağ Lâhikas?, s. 52
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:25 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Denilmiş: "Niçin siyasetten çekildin, hiç yanaşm?yorsun?"
  Elcevap: Dokuz on sene evveldeki Eski Said, bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vas?tas?yla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu. Ve gördü ki, o yol meşkûk ve müşkülâtl? ve bana nisbeten fuzuliyâne, hem en lüzumlu hizmete mâni ve hatarl? bir yoldur. Çoğu yalanc?l?k; ve bilmeyerek ecnebî parmağ?na âlet olmak ihtimali var.
  Hem siyasete giren, ya muvaf?k olur veya muhalif olur. Eğer muvaf?k olsa, madem memur ve mebus değilim; o halde siyasetçilik bana fuzulî ve mâlâyâni bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki beyhude kar?şay?m.
  Eğer muhalif siyasete girsem, ya fikirle veya kuvvetle kar?şacağ?m. Eğer fikirle olsa, bana ihtiyaç yok. Çünkü mesâil tavazzuh etmiş; herkes benim gibi bilir. Beyhude çene çalmak mânâs?zd?r. Eğer kuvvetle ve hadise ç?karmakla muhalefet etsem, husulü meşkûk bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var; birinin yüzünden çoklar belâya düşer. Hem on ihtimalden bir iki ihtimale binaen günahlara girmek, masumlar? günaha atmak vicdan?m kabul etmiyor diye, Eski Said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terk etti. Buna katî şahit, o vakitten beri, sekiz senedir birtek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi, biri ç?ks?n, söylesin. Halbuki, sekiz sene evvel, günde belki sekiz gazete Eski Said okuyordu.
  Hem beş senedir bütün dikkatle benim halime nezaret ediliyor. Siyasetvâri bir tereşşuh gören söylesin. Halbuki, benim gibi asabî ve düsturuyla, en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervâs?z, alâkas?z bir insan?n, değil sekiz sene, sekiz gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete iştah? ve arzusu olsayd?, tetkikata, taharriyâta lüzum b?rakmayarak, top güllesi gibi sadâ verecekti.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:25 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Eğer kuvvetle ve hadise ç?karmakla muhalefet etsem, husulü meşkûk bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var; birinin yüzünden çoklar belâya düşer. Hem on ihtimalden bir iki ihtimale binaen günahlara girmek, masumlar? günaha atmak vicdan?m kabul etmiyor diye, Eski Said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terk etti. Buna katî şahit, o vakitten beri, sekiz senedir birtek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi, biri ç?ks?n, söylesin. Halbuki, sekiz sene evvel, günde belki sekiz gazete Eski Said okuyordu.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:26 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Yeni Said niçin bu kadar şiddetle siyasetten tecennüb ediyor?
  Elcevap: Milyarlar seneden ziyade olan hayat-? ebediyeye çal?şmas?n? ve kazanmas?n?, meşkûk bir iki sene hayat-? dünyeviyeye lüzumsuz, fuzulî bir surette kar?şmayla feda etmemek için; hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikatli olan hizmet-i ?mân ve Kur'ân için şiddetle siyasetten kaç?yor. Çünkü, diyor:
  Ben ihtiyar oluyorum; bundan sonra kaç sene yaşayacağ?m? bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş, hayat-? ebediyeye çal?şmak lâz?m geliyor. Hayat-? ebediyeyi kazanmakta en birinci vas?ta ve saadet-i ebediyenin anahtar? imand?r; ona çal?şmak lâz?m geliyor.
  Fakat ilim itibar?yla insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için şer'an hizmete mükellef olduğumdan, hizmet etmek isterim. Lâkin o hizmet, ya hayat-? içtimaiye ve dünyeviyeye ait olacak. O ise elimden gelmez. Hem f?rt?nal? bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için, o ciheti b?rak?p, en mühim, en lüzumlu, en selâmetli olan, imana hizmet cihetini tercih ettim. Kendi nefsime kazand?ğ?m hakaik-i imaniyeyi ve nefsimde tecrübe ettiğim mânevî ilâçlar?, sair insanlar?n eline geçmek için, o kap?y? aç?k b?rak?yorum. Belki Cenâb-? Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günah?ma kefaret yapar. Bu hizmete karş? şeytan-? racîmden başka hiç kimsenin-mü'min olsun, kâfir olsun, s?dd?k olsun, z?nd?k olsun-karş? gelmeye hakk? yoktur.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:26 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Çünkü imans?zl?k başka şeylere benzemiyor. Zulümde, f?skta, kebâirde birer menhus lezzet-i şeytaniye bulunabilir. Fakat imans?zl?kta hiçbir cihet-i lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde azapt?r.
  ?şte, böyle hadsiz bir hayat-? ebediyeye çal?şmay? ve ?mân gibi kudsî bir nura hizmeti b?rakmak, ihtiyarl?k zaman?nda lüzumsuz, tehlikeli siyaset oyuncaklar?na at?lmak, benim gibi alâkas?z ve yaln?z ve eski günahlar?na kefaret aramaya mecbur bir adamda ne kadar hilâf-? ak?ld?r, ne kadar hilâf-? hikmettir, ne derece bir divaneliktir; divaneler de anlayabilirler.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:26 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Amma "Kur'ân ve iman?n hizmeti niçin beni men ediyor?" dersen, ben de derim ki:
  Hakaik-i imaniye ve Kur'âniye birer elmas hükmünde olduğu halde, siyasetle âlûde olsayd?m, elimdeki o elmaslar, iğfal olunabilen avam taraf?ndan, "Acaba taraftar kazanmak için bir propaganda-i siyaset değil mi?" diye düşünürler. O elmaslara âdi şişeler nazar?yla bakabilirler. O halde, ben o siyasete temas etmekle, o elmaslara zulmederim ve k?ymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. ?şte, ey ehl-i dünya! Neden benimle uğraş?yorsunuz, beni kendi halimde b?rakm?yorsunuz?
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:26 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Başlar?n? yesin, dünyalar?n? tamamen b?rakt?ğ?m ve ayaklar?na dolaşs?n, siyasetlerini büsbütün terk ettiğim halde, düşündükleri bahaneler, evhamlar elbette as?ls?z olduğundan, onlara müracaatla o evhamlara bir hakikat vermek istemiyorum. Eğer uçlar? ecnebî elinde olan dünya siyasetine kar?şmak için bir iştah?m olsayd?, değil sekiz sene, belki sekiz saat kalmayacak, tereşşuh edecekti, kendini gösterecekti. Halbuki sekiz senedir birtek gazete okumak arzum olmad? ve okumad?m
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:27 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Üçüncü Sualiniz: Dünyan?n siyasetine karş? niçin bu kadar lâkayts?n? Bu kadar safahât-? âleme karş? tavr?n? hiç bozmuyorsun. Bu safahât? hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki sükût ediyorsun?
  Elcevap: Kur'ân-? Hakîmin hizmeti, beni şiddetli bir surette siyaset âleminden men etti. Hattâ düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa, bütün sergüzeşt-i hayat?m şahittir ki, hak gördüğüm meslekte gitmeye karş? korku elimi tutup men edememiş ve edemiyor
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:27 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Belki hizmet-i Kur'ân, beni hayat-? içtimaiye-i siyasiye-i beşeriyeyi düşünmekten men ediyor. şöyle ki:
  Hayat-? beşeriye bir yolculuktur. şu zamanda, Kur'ân'?n nuruyla gördüm ki, o yol bir batakl?ğa girdi. Mülevves ve ufûnetli bir çamur içinde, kafile-i beşer düşe kalka gidiyor. Bir k?sm? selâmetli bir yolda gider. Bir k?sm? mümkün olduğu kadar çamurdan, batakl?ktan kurtulmak için baz? vas?talar? bulmuş. Bir k?sm-? ekseri, o ufûnetli, pis, çamurlu batakl?k içinde, karanl?kta gidiyor. Yüzde yirmisi, sarhoşluk sebebiyle, o pis çamuru misk ü amber zannederek yüzüne gözüne bulaşt?r?yor; düşerek, kalkarak gider, tâ boğulur. Yüzde sekseni ise, batakl?ğ? anlar, ufûnetli, pis olduğunu hisseder; fakat mütehayyirdirler, selâmetli yolu göremiyorlar.
  ?şte bunlara karş? iki çare var:
  Birisi, topuzla o sarhoş yirmisini ay?ltmakt?r.
  ?kincisi, bir nur göstermekle mütehayyirlere selâmet yolunu irâe etmektir.
  Ben bak?yorum ki, yirmiye karş? seksen adam, elinde topuz tutuyor. Halbuki, o biçare ve mütehayyir olan seksene karş? hakk?yla nur gösterilmiyor. Gösterilse de, bir elinde hem sopa, hem nur olduğu için, emniyetsiz oluyor. Mütehayyir adam, "Acaba nurla beni celb edip topuzla dövmek mi istiyor?" diye telâş eder. Hem de Bazen ar?zalarla topuz k?r?ld?ğ? vakit, nur dahi uçar veya söner.
  ?şte, o batakl?k ise, gafletkârâne ve dalâlet-pîşe olan sefîhâne hayat-? içtimaiye-i beşeriyedir. O sarhoşlar, dalâletle telezzüz eden mütemerridlerdir. O mütehayyir olanlar, dalâletten nefret edenlerdir, fakat ç?kam?yorlar; kurtulmak istiyorlar, yol bulam?yorlar, mütehayyir insanlard?r. O topuzlar ise siyaset cereyanlar?d?r. O nurlar ise hakaik-i Kur'âniyedir. Nura karş? kavga edilmez, ona karş? adâvet edilmez. S?rf şeytan-? racîmden başka ondan nefret eden olmaz. ?şte, ben de, nur-u Kur'ân'? elde tutmak için, -1- deyip, siyaset topuzunu atarak, iki elimle nura sar?ld?m. Gördüm ki, siyaset cereyanlar?nda, hem muvaf?kta, hem muhalifte o nurlar?n âş?klar? var. Bütün siyaset cereyanlar?n?n ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onlar?n garazkârâne telâkkiyatlar?ndan müberrâ ve sâfi olan bir makamda verilen ders-i Kur'ân ve gösterilen envâr-? Kur'âniyeden hiçbir taraf ve hiçbir k?s?m çekinmemek ve itham etmemek gerektir-meğer dinsizliği ve z?nd?kay? siyaset zannedip ona tarafgirlik eden insan suretinde şeytanlar ola veya beşer k?yafetinde hayvanlar ola!
  Elhamdülillâh, siyasetten tecerrüd sebebiyle, Kur'ân'?n elmas gibi hakikatlerini propaganda-i siyaset ittiham? alt?nda cam parçalar?n?n k?ymetine indirmedim. Belki, gittikçe o elmaslar k?ymetlerini her taifenin nazar?nda parlak bir tarzda ziyadeleştiriyor
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:27 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Câ-y? dikkat bir hadise: Bir zaman, bu garazkârâne tarafgirlik neticesi olarak gördüm ki, mütedeyyin bir ehl-i ilim, fikr-i siyasîsine muhâlif bir âlim-i salihi, tekfir derecesinde tezyif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münaf?ğ?, hürmetkârâne medhetti. ?şte, siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm, "Şeytandan ve siyasetten Allah’a s?ğ?n?r?m." dedim, o zamandan beri hayat-? siyasiyeden çekildim.
  Mektubat, Sayfa 258 (Y.A.N)


  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:27 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstad'ın talebeleri neden sakal bırakmıyor?
  By $ems* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 31.01.12, 10:45
 2. Üstad Hazretleri Neden Evlenmedi?
  By nurdan_katre in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 08.07.08, 21:52
 3. Üstad Siyasete Bakmadığı İçin Pişman mı Oldu???
  By Ene-Zerre in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 01.04.08, 19:22
 4. Üstad Neden Hızlı Yürürdü?
  By sevgimmm in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 31.08.07, 11:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0