+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Tarikat ve Hakikat, Vesilelikten Çıkmamak Gerektir

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Tarikat ve Hakikat, Vesilelikten Çıkmamak Gerektir

  Tarîkat ve hakikat, vesilelikten ç?kmamak gerektir. Eğer maksud-u bizzât hükmüne geçseler; o vakit şeriat?n muhkemat? ve ameliyat? ve Sünnet-i Seniyeye ittiba’, resmî hükmünde kal?r; kalb öteki tarafa müteveccih olur.” (Mektubat) cümlesini aç?klarm?s?n?z?


  “Tarîkat ve hakikat, vesilelikten ç?kmamak gerektir. Eğer maksud-u bizzât hükmüne geçseler; o vakit şeriat?n muhkemat? ve ameliyat? ve Sünnet-i Seniyeye ittiba’, resmî hükmünde kal?r; kalb öteki tarafa müteveccih olur.” (Mektubat)
  Bir hadis-i kutsîde, kulun Allah’a, en fazla farzlarla, ondan sonra nafilelerle yaklaşt?ğ? haber verilir. Tarikatlar?n temeli, nafile ibadetlerin art?r?lmas?yla Allah’a yak?nlaşmada mertebeler kat etmektir. Buna göre tarikat bizzat maksat değildir; Allah’a yaklaşman?n, O’nun r?zas?na ermenin bir vas?tas?d?r.

  Bu noktada birinci s?ray? farzlar ald?ğ?na göre, bir tarikat ehli, farzlarda ihmal gösterdiği taktirde, tarikat?n?n virtlerini ne kadar hassasiyetle yerine getirirse getirsin, kayb? kazanc?ndan fazla olur.

  Üstad?n bu tespiti dikkatle incelendiğinde, hem tarikat?n hem de hakikat mesleğinin birer vesile, birer vas?ta olduklar?, bunlarla ulaş?lacak ana hedefin ise Kur’an’?n emirlerini hayata mal etmek ve sünnete uyma konusunda daha fazla hassasiyet kazanmak olduğu ortaya ç?kar.

  ?nsan daha fazla zikretmek, daha fazla nafile ibadet yapmakla büyük sevaplara nail olabilir. Ancak, bunlardan elde edeceği as?l netice, Allah’?n emir ve yasaklar?nda daha fazla hassasiyet göstermek, namazlar?n? huzur ve huşu ile k?lmak, zekât?n? hakk?yla vermek, bununla da yetinmeyip sadakas?n? art?rmak, k?sacas? şeriata daha fazla uymakt?r.

  Tarikat buna hizmet ettiği ve buna vesile olduğu müddetçe insan için büyük bir feyiz ve sevap kap?s? olur.

  Şeriata uyma hususunda, Üstad?n tabiriyle, ‘resmî’ davran?p, as?l hassasiyetini tarikat?n zikrinde gösteren insan, tarikat?n hakikatine erememiş demektir.

  Kâinat?n, insan?n ve bu âlemdeki hadiselerin hakikatini anlamaya, hikmetlerini öğrenmeğe çal?şan insanlar da bu tefekkürlerinin, bu gayretlerinin azim sevab?n? al?rlar. Ancak, bu gayretler, bu tefekkürler de as?l maksat değillerdir. Bunlar, kişiyi şeriata daha fazla uymaya sevk ediyorsa, hakikat mesleği, gayesine ulaş?yor demektir.

  Demek oluyor ki, tarikat gibi hakikat da şeriata hizmet edecek ve insan?, “hâl ve etvar ve ahlâk?yla Kur’an? okuma” makam?na ç?karacakt?r.


  Bediüzaman Hazretleri, “Maksud-u bizzât olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaks?z?n îsal edici bir yol buldum.” (Mesnevî-i Nuriye) der.

  Şeriat konusunda da şu tespitte bulunur:

  “Şeriatta yüzde doksandokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nisbetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü-l emrler düşünsünler.” (Divan-? Harb-i Örfî)

  Bu ifadeye göre, bizzat maksut olan ilimler, imânâ, ibadete, ahlâka, fazilete dair ilimlerdir. Diğer ilimler bunlara vesile olduklar? nispette değer kazan?rlar. Nur Külliyat?ndan gereği gibi istifade edebilen bir insan bu ilimlere sahip olabilir.

  şeriat?n imanî ve amelî cenahlar?yla makamat-? âliyede uçmak” ifadesine yer verilir. Buna göre gerek tarikat, gerekse hakikat mesleğinde gidenler için, manevî makamlarda yükselmenin yolu şeriata tam bağl?l?ktan geçer.

  Şeriat; imanî ve amelî olmak üzere iki kola ayr?l?yor. Yani hem kuvvetli bir imânâ sahip olunacak, hem de amel âlemi bu imânâ uygun şekilde tanzim edilecektir.
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:41 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Okuma Parças?: ŞER?AT, TAR?KAT VE HAK?KAT

  Sözlük mânâsiyla, “insan? su içeceği kaynağa ulaşt?ran yol” demek olan şeriat, kavram olarak ?slâm’?n bütün hükümlerini içine al?r. Bu hükümler ikiye ayr?l?r: Ahkâm-? asliye denilen ‘itikat” ve ahkâm-? fer’iyye denilen “ibadet, ahlâk ve muamelat.”

  Buna göre, iman hakikatleri, şeriat?n birinci ve aslî bölümünü teşkil eder. ?slâm’?n yaşanmas?yla ilgili hükümler ise ikinci s?rada yer al?r.

  Bu k?sa aç?klamadan sonra konumuz olan vecizedeki temel unsurlara, bir başka ifadeyle, ‘anahtar kelimelere’ dikkatle bakal?m:

  Hakaik-i şeriattan söz ediliyor ve tarikat ve hakikat mesleklerinin bu hakikatlere yard?mc? olmalar?, vesile ve basamak olmalar? gerektiği nazara veriliyor.

  ‘Hakikat’, uçsuz bucaks?z bir kavram. Kâinat kitab? da, Kur‘an-? Kerim de sonsuz denecek kadar çok hakikatlerle dolu. Her ne kadar konumuz bu ikinci kitap ise de, birinci kitapta ikincinin anlaş?lmas?n? kolaylaşt?racak birçok ipucu var.

  Bu sebeple kâinat kitab? üzerinde biraz durmam?z ve ondaki hakikatlerle Kur’an hakikatleri aras?ndaki ilgiyi iyi kurarak, hayat?m?za mal etmemiz gerekiyor.

  Nur Küllîyat?n?n tamam?nda olduğu gibi özellikle Ayet-ül-Kübra risalesinde birçok hakikate dikkatimiz çekilir. Bunlardan sadece birkaç örnek vermekle yetineceğim:

  Bu risalede “uluhiyet ve mabudiyet hakikati” işlenir ve bu varl?k âleminde güneşlerden, y?ld?zlardan, çiçeklere, böceklere kadar her varl?ğ?n kendisine verilen ?lâhî vazifeyi aksatmadan yerine getirdiğine dikkat çekilir.

  Bu hakikati sadece anlamak yetmiyor. Bu noktada kalan bir insan, o muazzam dersin ‘zahirinde kalm?ş’’,

  Üstad Bediüzzaman hazretlerinin de söz konusu vecizesiyle bizden istediği budur.

  Bu risalede işlenen bir başka hakikat, bu kâinat?n umumunda bir ‘intizam-? ekmel’ in bulunduğudur. Takvimlerimiz bize bu nizam? her gün haber verirler. Güneş, bulunduğumuz şehirde saat kaçta doğup batacaksa bu görevini aksatmadan yerine getirir. Organlar?m?z?n aras?ndaki nizamdan, çiçeklerin yapraklar? aras?ndaki intizamdan, bir atomun elektronlar?, bir tohumun genlerindeki kromozomlar?n diziliş sistemine kadar her şey son derece bir nizam ve intizam üzeredir.

  ?nsan bu hakikati iyi değerlendirdiğinde, anarşinin, bozgunculuğun, huzursuzluğun her türlüsünden uzak durur. Cans?z ve şuursuz varl?klar?n ve bütün hayvanlar aleminin hassasiyetle uyduklar? bir ?lâhî nizama, ak?ll? ve şuurlu bir varl?k olarak ters düşmenin ne kadar yanl?ş olacağ?n? çok iyi anlar ve gerek şahsî hayat?nda, gerek aile ve toplum hayat?nda daima yap?c? olmaya çal?ş?r.
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:41 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bir başka risaleye geçelim:

  Uhuvvet Risalesi müminlerin birbiriyle kardeş olduklarını haber veren bir ayet-i kerime ile başlar ve bu güzel meziyeti, çok yönlü olarak, harika bir tahlile tâbi tutar.

  Bu dersin hakikatine eren bir Nur Talebesi bütün müminleri sever. Onlara düşmanlıktan, haset ve gıybetten uzak durur. Bunlar şeriatın emirleridir ve bu hakikat dersi, şeriatın bu emirlerini hayatımızla sergilememiz için verilmiştir.

  Bu risaleyi çok iyi anladığımız halde, nefsimiz müminleri sevmeye yanaşmıyorsa dersin zahirinde kalmış, hakikatine erememişiz demektir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Birkaç misal de tarikattan verelim:

  Evliya menk?belerini okumaktan maksat, tasavvuf mesleğinin o güzel meyvelerine benzemeye çal?şmakt?r. Bunu yapmayan bir insan, okuduğu menk?belerin zahirinde kalm?ş, hakikatine erememiştir. Erseydi, o da o büyük zatlar gibi, takva, züht, salahat ehli olacak ve Kur’an ahlâk?n? bütün şubeleriyle yaşamaya çal?şacakt?.

  Nefsin terbiyesi ve kalbin terakkisi için tasavvufta birtak?m öğütler verilmiştir. Farkl? zatlar, değişik zikirlerle, riyazet ve nafile ibadetlerle bu iki temel gayeyi gerçekleştirmeye çal?şm?şlard?r. Demek oluyor ki, tarikat mesleğinin gereklerini yapmak bu hakikate ermek içindir.

  Şeyhinin verdiği dersi eksiksiz yerine getiren, ondan ders ald?ğ? zikirleri büyük bir şevk ile yapan insan, böylece en büyük zikir olan farz namazlardan zevk duymaya doğru yol almaktad?r. Eğer bu yol o menzile ç?km?yorsa, virtler ve zikirler farzlardan daha fazla bir şevk ile yap?l?yorsa, zikrin hakikatine var?lamam?ş demektir. Tarikat?n hakikate vesile olmas? gerekirken, vesile gayeden daha öne ç?km?şt?r.

  Bu yanl?şl?klar?n bir benzeri de ilmî araşt?rmalarda görülür. Baz? bilim adamlar?, Allah’?n kudret kalemiyle yaz?lan şu kâinat kitab?ndan bir cümle yahut bir kelime üzerinde y?llarca durur, onu anlamaya çal?ş?rlar. O kelimedeki derin mânâlar? keşfe uğraş?rlar. Bu gayretleri, onlar? imânâ ve marifete ulaşt?r?rsa ne âlâ, aksi halde onlar da zahirde kalm?ş hakikate erememişler demektir.


  “Hakikî hakaik-i eşya esma-i ?lahiyedir.” buyrulur. Buna göre, meselâ, bir meyve üzerinde araşt?rma yapan insan, Rezzak ismine varamad?ğ? müddetçe hakikate ermiş olmaz.

  Prof. Dr. Alaaddin Başar
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:41 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Şeriat-Tarikat-Hakikat
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 05.11.19, 13:34
 2. Risale-i Nur Mesleği Tarikat mi,Hakikat mi?
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 42
  Son Mesaj: 12.10.09, 15:47
 3. Zaman Tarikat Zamanı Değil Hakikat Zamani
  By TURKUAZ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 46
  Son Mesaj: 06.09.09, 12:46
 4. Şeriat - Hakikat - Tarikat
  By karuban in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 80
  Son Mesaj: 07.01.08, 19:46
 5. Bu Sarık Kerameti ile, Baş Dahi Vermek Gerektir ki
  By Ehl-i telvin in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.01.07, 21:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0