+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4
Like Tree3Beğeni
 • 1 tarafından YİĞİDO
 • 1 tarafından YİĞİDO
 • 1 tarafından YİĞİDO

Konu: Otuz Birinci Söz

 1. #1
  Yasaklı Üye YİĞİDO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  1.075

  Standart Otuz Birinci Söz

  OTUZ BİRİNCİ SÖZ
  MİRAC-I NEBEVİYEYE(A.S.M.)DAİRDİR
  2.2.BİRİNCİ ESAS-MİRACIN SIRR-I LÜZUMU(DEVAMI)
  Birisi cüz’î ve has, diğeri küllî ve âmm. İşte, Mirac, velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) bütün velâyâtın fevkinde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki, bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlıkı ünvanıyla Cenâb-ı Hakkın sohbetine ve münâcâtına müşerrefiyettir.

  İkinci temsil: Bir adam, elindeki bir âyineyi güneşe karşı tutar. O âyine, kendi miktarınca bir ışık ve yedi rengi hâvi bir ziyayı, bir aksi, şemsten alır; onun nisbetinde güneşle münasebettar olur, sohbet eder. Ve o ışıklı âyineyi karanlıklı hanesine veya dam altındaki küçük, hususî bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nisbetinde değil, belki o âyinenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir.

  Diğeri ise, âyineyi bırakır, doğrudan doğruya güneşe karşı çıkar, haşmetini görür, azametini anlar. Sonra pek yüksek bir dağa çıkar, güneşin pek geniş şâşaa-i saltanatını görür ve bizzat, perdesiz onunla görüşür. Sonra döner, hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar, gökteki güneşe karşı yollar yapar, hakikî güneşin daimî ziyasıyla sohbet eder, konuşur. Ve böylece, minnettârâne bir sohbet edebilir ve diyebilir: “Ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin vechini ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazdarı olan nazenin güneş! Onlar gibi benim haneciğimi, bahçeciğimi ısındırdın ve ışıklandırdın bütün dünyayı ışıklandırdığın ve yeryüzünü ısındırdığın gibi.” Halbuki, evvelki âyine sahibi böyle diyemez. O âyine kaydı altında güneşin aksi ise, âsârı mahduttur, o kayda göredir.

  İşte, Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan Zât-ı Ehad ve Samedin tecellîsi, mahiyet-i insaniyeye, hadsiz merâtibi tazammun eden iki suretle tezahür eder:

  Lügatler :

  âmm : genel
  âsâr : eserler
  Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah
  Hâlık : herşeyin yaratıcısı Allah
  hâvi : içine alan
  iltifat : önem ve değer vererek, lütufla hitap ve muamele etme
  mahdut : sınırlı
  mahiyet-i insaniye : insanın mahiyeti, iç yüzü
  merâtib : mertebeler
  minnetterâne : minnet ve şükran duyarak
  Mirac : Peygamberimizin (a.s.m.) Allah’ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk
  münâcât : Allah’a yalvarış, dua
  münasebettar : ilgili, bağlantılı
  müşerrefiyet : şereflenme
  nazdar : nazlı, cilveli
  nazenin : ince, hoş, duyarlı
  nisbet : oran
  nisbet-i Rabbâniye : İlâhî bağ
  Rab : herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah
  suret : şekil, biçim
  şâşaa-i saltanat : saltanatın gösterişi
  şems : güneş
  Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı : ezel ve ebedin sultanı olan Güneş; bu tabir ezelden ebede kadar bütün varlık âlemini aydınlatan Allah için bir benzetme olarak kullanılır
  tazammun eden : içine alan
  tecellî : yansıma
  temsil : kıyaslama tarzında benzetme, analoji
  tevcih : yöneltme
  tezahür : belirme, görünme, ortaya çıkma
  ulviyet : yücelik
  vech : yüz
  velâyât : velâyetler, velîlikler
  velâyet-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in velâyeti
  yaldızlamak : parlatmak
  Zât-ı Ehad ve Samed : herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve birliği herbir şeyde görünen Allah
  zemin : yer
  ziya : ışık
  Ararad bunu beğendi.

 2. #2
  Yasaklı Üye YİĞİDO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  1.075

  Standart

  TARİHÇE-İ HAYAT DERSLERİ 8.62.EMİRDAĞ HAYATI(DEVAMI)
  Saniyen: Madem Risale-i Nur o mu’cize-i kübrânın elinde bir elmas kılıç hükmünde hizmetini göstermiş ve en muannid düşmanları teslime mecbur etmiş. Hem kalbi, hem ruhu, hattâ hissiyatı tam tenvir edecek ve ilâçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur’âniyenin dellâllığını yapan ve ondan başka me’haz ve mercii olmayan bir mu’cize-i mâneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi yapıyor ve aleyhinde dehşetli propagandalar ve gayet muannid zındıklara tam galebe çalmış ve dalâletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i âfâkında ve fennin en geniş perdelerinde Asâ-yı Mûsâ’daki Meyvenin Altıncı Meselesi ve Birinci ve İkinci, Üçüncü ve Sekizinci Hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nur-u tevhidi göstermiş. Elbette bizlere lâzım ve millete elzemdir ki, şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen, Nur şakirtleri, mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem mârifetullah, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri, beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.

  Ve hem hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok fâidesi bulunan bu Kur’ân lemeatlarına ve dellâlı bulunan Risale-i Nur’a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki, geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belâlara ve anarşistliğe bir sed olabilsin.

  Kardeşlerim,

  Merak etmeyiniz ve Nurun fevkalâde perde altındaki fütuhatına kanaat ediniz. Şimdiye kadar hiçbir eserin böyle ağır şerait altında bu derece tesirli intişarını tarih göstermiyor.

  Hem tam serbestiyet verilmemesinin sebebi ve hikmeti: Nurların fevkalâde kuvvetinden korkuyorlar. Belki sarsıntı verecek diye, tam takdir ve kabul etmekle beraber, şimdilik resmen intişarından telâş ettiklerini, Diyanet Reisi büyük reisle görüşmesinden haber alınmış. Eski gibi hücum yok; belki musalâha istiyorlar. Fakat Nurlar lehinde kuvvetli cereyanlar, inşaallah o telâşı, iştiyakla resmen neşrine çevirecek. Hem çok enaniyetliler, eserlerini terviç etmek için, Nurların meydana çıkmalarına kıskanmak damarıyla taraftar olmuyorlar.

  Salisen: Risale-i Nur, hacılarla hariç âlem-i İslâma yayılıyor, kendi kendini lâyık ellere yetiştiriyor. Ve Şam’a el yazısı ile gönderdiğimiz Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar’ı heyet-i ilmiye on beş gün tetkik etmiş, tam takdir etmelerine alâmet olarak demişler: “Biz bunu mecmualar halinde kısım kısım tab edelim, hem bunu birden tab etmeye çok para lâzım.”
  Said Nursî

  Lügatler :
  alâmet : belirti, işaret
  âlem-i İslâm : İslâm dünyası
  binaen : dayanarak
  cereyan : akım, hareket
  daire-i âfâk : çok büyük ve geniş daire
  dalâlet : hak yoldan ayrılma, sapkınlık
  dellâl : duyurucu, ilân edici
  dershane-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu yerler
  Diyanet Reisi : Diyanet İşleri Başkanı
  elzem : çok gerekli
  enaniyetli : bencil, gururlu
  fütuhat : fetihler, zaferler, başarılar
  gaflet : duyarsızlık, âhirete ve Allah’ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâli
  galebe etmek : üstün gelmek
  hakikat : bir şeyin gerçek mahiyeti, gerçek, doğru
  hariç : dış
  hayat-ı dünyeviye ve siyasiye ve uhreviye : dünya hayatı, siyasî hayat ve âhiret hayatı
  hazine-i Kur'âniye : Kur’ân hazinesi
  heyet-i ilmiye : ilmi heyet
  hikmet : gaye, sebep, sır
  hissiyat : duygular, hisler
  hususî : özel
  hüccet : kanıt, delil
  inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
  intişar : yayılma
  iştiyak : arzu, istek
  izah : açıklama
  kanaat etme : razı olma, yetinme
  kefaret : günahın bağışlanmasına vesile olan şey
  lehinde : tarafında
  lemeat : parıltılar
  marifetullah : Allahı bilme ve tanıma
  mecmua : kitap
  me'haz : kaynak
  merci : başvurulacak, sığınılacak yer
  Meyve : Meyve Risalesi; On Birinci Şua
  mu’cize-i ekber : en büyük mu’cize
  mu’cize-i kübrâ : büyük mu’cize
  mu’cize-i mâneviye : mânevî mu’cize
  muannid : inatçı, inanmamakta direnen
  mukabil : karşılık, denk gelen
  musalâha : barışma
  müthiş : dehşet veren, korkutan
  neşr : yazma, yayımlama
  nuru tevhid : her şeyin bir olan Allah’a ait olduğunu gösteren nur, aydınlık
  salisen : üçüncü olarak
  saniyen : ikinci olarak
  sed : engel
  serbestiyet : serbestlik
  şakirt : talebe, öğrenci
  şerait : şartlar
  tab etmek : yazmak, basmak
  takdir : birşeyin değerini anlama ve ilân etme
  tedrisat : eğitim ve öğretim kurumları
  temin etme : sağlama
  tenvir etme : aydınlatma, ışıklandırma
  terviç : bir düşünceyi tutma, destekleme
  tetkik etmek : incelemek
  zındık : dinsiz
  Zülfikar : Risale-i Nur’dan Kur’ân ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı eser
  Ararad bunu beğendi.

 3. #3
  Yasaklı Üye YİĞİDO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  1.075

  Standart

  Bütün eşyanın san'atındaki ihtimamat ve san'atkarane tasvirat ve mahirane tezyinat, bir ilm-i muhiti gösteriyor. Çünki binler vaziyet-i muhtemele içinde, muntazam ve müzeyyen, san'atlı ve hikmetli bir vaziyeti intihab etmek, derin bir ilim ile olur. Bütün eşyadaki şu tarz-ı intihabat, bir ilm-i muhiti gösteriyor.
  Hem icad ve ibda'-ı eşyada kemal-i sühulet, bir ilm-i ekmele delalet eder. Çünki bir işde kolaylık ve bir vaziyette sühulet, derece-i ilim ve meharetle mütenasibdir. Ne kadar ziyade bilse, o derece kolay yapar.
  İşte şu sırra binaen herbiri birer mu'cize-i san'at olan mevcudata bakıyoruz ki; hayret-nüma bir derecede sühuletle, kolaylıkla, külfetsiz, dağdağasız, kısa bir zamanda fakat mu'ciznüma bir surette icad edilir. Demek hadsiz bir ilim vardır ki, hadsiz sühuletle yapılır ve hakeza... Mezkûr emareler gibi binler alamet-i sadıka var ki, şu kainatta tasarruf eden zatın muhit bir ilmi vardır. Ve her şey'i bütün şuunatıyla bilir, sonra yapar. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır; elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve müstehak olduklarını bilir, hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek.
  Ey insan! Aklını başına al, dikkat et! Nasıl bir zat seni bilir ve bakar, bil ve ayıl!..

  (Bediüzzaman Said Nursi – 20. Mektub’dan)

  Lügatler
  Alamet-i sadıka : Doğru alametler, kesin belirtiler, şüphesiz işaretler
  amel :iş, fiil, ibadet
  Dağdağa :gürültü, boş yere telaş ve zorluklar
  Delalet : delil olmak
  Derece-i ilim :ilim derecesi
  Emare :alamet,işaret, belirti, iz, ipucu
  Eşya :nesneler, şeyler
  Hadsiz : sayısız, sınırsız
  Hakeza :öylece, bunun gibi, böyle
  Hayret-nüma :hayret veren,hayret gösteren
  Hikmet :Herkesin bilmediği gizli sebeb, gizli sır, sebeb, fayda, gaye
  İbda-ı eşya :her şeyin yeniden yaratılması
  İcad :yaratma, var etme, vücuda getirmek
  İhtimamat :özenmeler, fazla dikkat ve gayret etmeler
  İlm-i ekmel :en mükemmel ilim
  İlm-i muhit :sonsuz-sınırsız ilim
  İntihab :seçmek, ayırıp beğenmek
  Kâinat : evren, yaratılanların hepsi
  Kemal-i suhulet :mükemmel bir kolaylıkla
  Külfet :zahmet, sıkıntı, yorgunluk
  Maharet :ustalık, beceriklilik
  Mahirane :ustaca, becerikli olarak, hünerli olarak
  Mevcudat :varlıklar, kâinattaki her şey
  Mezkur :zikri geçen, önceden bahsedilmiş
  Mu’cize-i sanat :sanat mucizesi
  Mu’ciznüma :mucize gösteren
  Muamele: davranış, işlem, birbiri ile işlem görme Muhit: etrafını kuşatan, çeviren
  Mukteza :icab eden, lazım gelen
  Muntazam :düzenli, tertipli, intizamlı
  Müstehak :hak etmiş, kendisi kazanmış
  Mütenasib :uygun, aralarında münasebet bulunan
  Müzeyyen :bezenip süslenmiş
  Rahmet :merhamet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek
  Sanatkârane :sanatlı olarak, sanata yakışır şekilde
  Sır :herkesin bilmediği gizli hakikat
  suret : biçim, şekil
  Sühulet : kolaylık
  Şey’ :madde, eşya, varlık
  Şuunat :işler, fiiller
  Tarz-ı intibahat :uyanıklık, göz açıklığı, hassasiyet, farkındalık
  Tasarruf etmek : dilediği gibi, dilediği yerde ve şekilde kullanmak
  Tasvirat :şekil ve suret vererek anlatmalar, resimlendirmeler, şekiller
  Tezyinat :süslemeler, donatmalar, ziynetler, süsler
  Vaziyet :durum, hal
  Vaziyet-i muhtemele :ihtimali durumlar, olası haller
  Zat : hürmete layık kimse, kişi
  Ziyade : fazla, daha çok, fazlasıyla

 4. #4
  Yasaklı Üye YİĞİDO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  1.075

  Standart

  TARİHÇE-İ HAYAT DERSLERİ 8.61.EMİRDAĞ HAYATI(DEVAMI)
  1بِاسْمِهِسُبْحَانَهُ
  Aziz, sıddık kardeşlerim,

  Evvelâ: Leyle-i Kadirde kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikate pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki:

  Nev-i beşer, bu son Harb-i Umumînin eşedd-i zulüm ve istibdadıyla; ve merhametsiz tahribatıyla; ve bir düşmanın yüzünden yüzer mâsumu perişan etmesiyle; ve mağlûpların dehşetli meyusiyetleriyle; ve galiplerin dehşetli telâş ve hâkimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tâmir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla; ve dünya hayatının bütün bütün fâni ve muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olması umuma görünmesiyle; ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın, mahiyet-i insaniyesinin umumî bir surette dehşetli yaralanmasıyla; ve ebed-perest hissiyat-ı bâkiye ve fıtrî aşk-ı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla; ve gaflet ve dalâletin, en sert, sağır olan tabiatın Kur’ân’ın elmas kılıcı altında parçalanmasıyla; ve gaflet ve dalâletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin rû-yi zeminde pek çirkin, pek gaddârâne hakikî sureti görünmesiyle; elbette, hiçbir şüphe yok ki, şimalde, garpte, Amerika’da emareleri göründüğüne binaen, nev-i beşerin mâşuk u mecazîsi olan hayat-ı dünyeviyesi böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtrat-ı beşerin hakikî sevdiği ve aradığı hayat-ı bâkiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak. Ve elbette, hiç şüphe yok ki, bin üç yüz altmış senede her asırda üç yüz elli milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve dâvâsına milyonlar ehl-i hakikat tasdikle imza basan ve her dakikada milyonlar hâfızların kalbinde kudsiyetle bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler âyâtıyla belki sarihan ve işareten on binler defa dâvâ edip, haber verip, sarsılmaz kat’î delillerle, şüphe getirmez hadsiz hüccetlerle hayat-ı bâkiyeyi kat’iyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi, elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddî ve mânevî bir kıyamet başlarında kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ı kabule çalışan meşhur hatipleri ve din-i hakkı arayan Amerika’nın çok ehemmiyetli dinî cemiyeti gibi, rû-yi zeminin kıt’aları ve hükûmetleri, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünkü, bu hakikat noktasında kat’iyen Kur’ân’ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbirşey bu mu’cize-i ekberin yerini tutamaz.
  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :
  1: Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.

  Lügatler :

  aşk-ı insaniye : insanın aşkı
  âyât : âyetler
  aziz : çok değerli, izzetli
  beşer : insan
  binaen : dayanarak
  cemiyet : topluluk
  dalâlet : hak yoldan ayrılma, sapkınlık
  din-i hak : hak din
  ebed-perest : sonsuzluğu aşırı seven
  ehl-i hakikat : hak ve doğru yolda olanlar
  emare : belirti, işaret
  emsal : benzer
  eşedd-i zulüm : zulmün en şiddetlisi
  evvelâ : birincisi
  fâni : gelip geçici
  fantaziye : aşırı süs ve lüks
  fıtraten : yaratılıştan
  fıtrat-ı beşeriye : insanın tabiatı, karakteri
  fıtrî : yaratılıştan gelen, doğal
  gaddârâne : acımasızca, zulmederek
  gaflet : âhirete, Allah’ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâli; umursamazlık
  galip : yenen, üstün gelen
  garp : batı
  hadsiz : sayısız, sınırsız
  hâfız : Kur’ân’ı ezberlemiş
  hakikat : gerçek
  hakikî : asıl, gerçek
  hâkimiyet : hükümranlık, egemenlik
  Harb-i Umumî : İkinci Dünya Savaşı
  hatip : hitap eden, konuşan
  hayat-ı bâkiye : devamlı ve kalıcı âhiret hayatı
  hayat-ı dünyeviye : dünya hayatı
  hissiyat-ı bâkiye : kalıcı olmayı, sonsuzluğu isteyen duygular
  hüccet : kanıt, delil
  istibdad : baskı ve zulüm
  istidadat : istidatlar, kabiliyetler
  işareten : işaret ederek
  kat'î : kesin
  kıyamet : dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması
  kudsiyet : kusur ve noksandan uzak olma
  Kur’ân-ı Mu’cizü'l-Beyân : açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân
  mağlup : yenik düşen
  mahiyet-i insaniye : insana ait özellikler, insanın içyapısı
  mâsum : günahsız, suçsuz
  mâşuk-u mecazî : gerçek sevgiye lâyık olmadığı halde aşık olunan şey
  meyusiyet : ümitsizlik
  misli : benzeri
  mu’cize-i ekber : en büyük mu’cize
  muhafaza : koruma
  muvakkat : geçici
  nev-i beşer : insanlar, insanlık türü
  ruh u can : ruh ve can; büyük bir istek
  rû-yi zemin : yeryüzü
  saadet-i ebediye : sonu olmayan, sonsuz mutluluk
  sarihan : açık şekilde
  sıddık : çok doğru ve bağlı
  suret : şekil, biçim
  şakird : talebe, öğrenci
  şimal : kuzey
  tahribat : yıkıp bozmalar
  tasdik : onaylama
  umum : genel, herkes
  umumî : genel
  Ararad bunu beğendi.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tam Otuz Yıl
  By BiKeS_ in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.03.09, 00:03
 2. 21. Söz Birinci Makam ve Birinci ile İkinci İkazı Açabilirmisiniz
  By pırlanta in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 27.02.09, 09:08
 3. Yirmi Ikinci Soz/Birinci Makam/Birinci Burhan
  By yakaza in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.09.08, 13:34
 4. Birinci Sözün Birinci Paragrafi
  By Kur'aniyyun in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.06.08, 23:14
 5. Otuz İki Farz
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.07.06, 23:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0