+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Musibetlerde İnsanın Allah'a Şekvaya Hakkı Var mı?

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Musibetlerde İnsanın Allah'a Şekvaya Hakkı Var mı?

  Musibet ve hastal?klarda insanlar?n şekvâya üç vecihle haklar? yoktur.
  Birinci Vecih: Cenâb-? Hak, insana giydirdiği vücut libas?n? san’at?na mazhar ediyor. ?nsan? bir model yapm?ş; o vücut libas?n? o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder, muhtelif esmâs?n?n cilvesini gösterir. Şâfî ismi hastal?ğ? istediği gibi, Rezzak ismi de açl?ğ? iktiza ediyor, ve hâkezâ... “Mülkün mâliki, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.”
  ?kinci Vecih: Hayat musibetlerle, hastal?klarla tasaffî eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-? mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yak?nd?r ve ona gider.
  Üçüncü Vecih: Şu dâr-? dünya, meydan-? imtihand?r ve dâr-? hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir. Madem dâr-? hizmettir ve mahall-i ubudiyettir. Hastal?klar ve musibetler, dinî olmamak ve sabretmek şart?yla, o hizmete ve o ubudiyete çok muvaf?k oluyor ve kuvvet veriyor. Ve herbir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden, şekvâ değil, şükretmek gerektir.
  Evet, ibadet iki k?s?md?r: Bir k?sm? müsbet, diğeri menfi. Müsbet k?sm? malûmdur. Menfi k?sm? ise, hastal?klar ve musibetlerle, musibetzede zaaf?n? ve aczini hissedip, Rabb-i Rahîmine ilticâkârâne teveccüh edip, Onu düşünüp, Ona yalvar?p hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riyâ giremez, hâlistir. Lem’alar, s. 15-16
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:34 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  As?l musibet dine gelen musibettir

  As?l musibet ve muz?r musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-? ?lâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir.
  Fakat dinî olmayan musibetler, hakikat noktas?nda musibet değildirler. Bir k?sm? ihtar-? Rahmânîdir. Nas?l ki çoban, gayr?n tarlas?na tecavüz eden koyunlar?na taş at?p, onlar o taştan hissederler ki, zararl? işten kurtarmak için bir ihtard?r, memnunâne dönerler. Öyle de, çok zâhirî musibetler var ki, ?lâhî birer ihtar, birer ikazd?r. Ve bir k?sm? keffâretü’z-zünubdur. Ve bir k?sm?, gafleti dağ?t?p, beşerî olan aczini ve zaaf?n? bildirerek bir nevi huzur vermektir. (...)
  Madem Onun rububiyetine raz?y?z; o rububiyeti noktas?nda verdiği şeye r?za lâz?m. Kazâ ve kaderine itiraz? işmam eder bir tarzda ah, of edip şekvâ etmek, bir nevî kaderi tenkittir, rahîmiyetini ithamd?r. Kaderi tenkit eden, baş?n? örse vurur, k?rar. Rahmeti itham eden, rahmetten mahrum kal?r. Lem’alar, s. 18
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:35 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Şu yaz? buraya benim için yaz?lm?ş. Beni gafletten ay?lt?. Hemde anne şefkatinde.
  Dün akşam tvde depremle ilgili program seyrettim. Beni endişeye sevk etti. Deprem sonras?n? düşünüp evlatlar?m için çok endişe ettim. Gerisini anla.

  Hay Allah bin kere raz? olsun.
  Muhabbetle
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:35 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Güzelden gelen her şey güzeldir

  Elhâs?l: Mâdem hayat Esmâ-i Hüsnân?n nukuşunu gösterir; hayat?n baş?na gelen her şey hasendir. (...) Sâni-i Zülcelâl, Fât?r-? Bîmisâl, zîhayata göz, kulak, ak?l, kalp gibi havâs ve letâif ile murassâ olarak giydirdiği vücud gömleğini Esmâ-i Hüsnân?n nak?şlar?n? göstermek için çok hâlât içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musîbetler nev'inde olan keyfiyât, bâz? esmâs?n?n ahkâm?n? göstermek için lemeât-? hikmet içinde bâz? şuâât-? rahmet ve o şuâât-? rahmet içinde latîf güzellikler vard?r. Sözler, s. 435

  Sizden de Allah raz? olsun. ?htar-? Rahmanî olsagerek
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:35 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "Musibetlerin bu derece sevapl? olmas?ndaki as?l s?r insan?n firavunluğunu k?rarak ona kulluğunu hat?rlatmas? ve Rabb'inin dergah?na acz ve fakr?n? vesile yaparak ilticaya mecbur etmesidir. Bediüzzaman'?n ifadesiyle "makine-i insaniyede yüzer âlet var. Her birinin elemi ayr?, lezzeti ayr?, vazifesi ayr?, mükâfât? ayr?d?r... Musibetlerle, hastal?klarla, âlâm ile, sair müheyyiç ve muharrik âr?zalarla, o makinenin diğer çarklar?n? harekete getirir, tehyiç eder. Mahiyet-i insaniyede münderiç olan acz ve zaaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisanla değil, belki her bir âzân?n lisan?yla bir iltica, bir istimdat vaziyetini verir."
  K?sacas? kendisi de dahil olmak üzere her şeyi tesadüfe ve tabiata havale eden bir felsefe talebesi için musibetler kötü talihin bir neticesidir. Buna engel olacak bir kudrete s?ğ?nmak yerine daimi bir korku içinde birbirine bol şanslar dilemekten başka çare bulamaz. Kazara bir musibete denk geldiğinde sab?r yerine şekva eder, tatl? dünya hayat? ona ac?laş?r. Oysa Kur'ân Şakirdi için dini olmayan musibetler bir ihtar-? Rahmani, bir ikaz, bir iltifat-? Rabbani, bir hediye-i Rabbani veya günahlar?na kefarettir. Dolay?s?yla Kur'ân Şakirdi musibete maruz kald?ğ?nda bile bu noktalar? düşündüğünden halinden memnundur, hayat?ndan lezzet al?r ve Rabb'ine şükreder. " (enstitüden)

  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:35 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Zaman, musibetlerin şeklini değiştirmiş


  Her zaman?n bir hükmü var. Şu gaflet zaman?nda musibet şeklini değiştirmiş. Baz? zamanda ve baz? eşhasta belâ, belâ değil, belki bir lûtf-u ?lâhîdir. Ben şu zamandaki hastal?kl? sair musibetzedeleri—fakat musibet dine dokunmamak şart?yla—bahtiyar gördüğümden, hastal?k ve musibet aleyhtar? bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Ve bana, onlara ac?mak hissini iras etmiyor. Çünkü, hangi bir genç hasta yan?ma gelmişse, görüyorum, emsâllerine nisbeten bir derece vazife-i diniyeye ve âhirete karş? merbutiyeti var. Ondan anl?yorum ki, öyleler hakk?nda o nevî hastal?klar musibet değil, bir nevî nimet-i ?lâhiyedir. Çünkü, çendan o hastal?k onun dünyevî, fâni, k?sac?k hayat?na bir zahmet iras ediyor, fakat onun ebedî hayat?na faydas? dokunuyor. Bir nevî ibadet hükmüne geçiyor. Eğer s?hhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zaman?n sefahetiyle, elbette hastal?k hâletini muhafaza edemeyecek, belki sefahete at?lacak.


  Lemalar /19
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:35 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Hayat musibetlerle, hastal?klarla tasaffî eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, Muhteşem!
  Risale-i Nur da hakikatler öyle güzel dile getiriliyor, bilinmeyenin önündeki perde o derece güzel bir şeyilde aralan?yor ki; adeta ölüm ve haşir üzerine olan mevzularda insan ölümü, hastal?ğ? ve maddi/manevi s?k?nt?lar? anlatan yerler üzerine hastal?ğ?/s?k?nt?lar? hasretle/iştiyakla arar oluyor...

  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  elhamdülillah risalelerin verdiği terbiyeyle hastal?k ve kaza,bela gibi musibetlere musibet nazar?yla dahi bakm?yoruz(değilsede dua niyetine)ASIL MUS?BET D?NE GELEN MUS?BETT?R. bu hakikat üzerine düşünmek elzem.
  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  başörtüsü ve katsay? meselesinden ,asyadaki kardeşlerimizin yaşad?ğ? vahşete kadar meselenin hakikatini düşünüp, en küçük daireden (4.meseledeki hakikate istinaden) himmeti 1000 100000 e ç?karmak laz?m.iman -kuran hizmetinde tabii ki
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 01:36 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İnsanın Kıymetini Tayin Eden Mahiyetidir.Öyleyse İnsanın Mahiyeti Nedir?
  By BiKeS_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 42
  Son Mesaj: 30.04.13, 23:31
 2. Allah'ım Hakkı Onun Dödüğü Yere Döndür.
  By m_safiturk in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.06.09, 15:08
 3. Allah'ın Rahmeti-İnsanın Günahı...
  By EbEd-YoLcUsU in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 31.07.08, 13:24
 4. İnsanın Allah'tan Uzaklaşması...
  By insirah in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.08.07, 22:34
 5. Musibetlerde Şikayete Hakkımız Yok!
  By Şakird in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.08.06, 20:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0