+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: İfrat mıdır?

 1. #1
  Pürheves adas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  205

  Standart İfrat mıdır?

  Bir askerin çeşitli ihtiyaçları vardır;silah,mermi vb.Bir insanında çeşitli ihtiyaçları vardır;nefes almak,yemek,içmek,uyumak vb.Askerin ihtiyacı kendinisi için değil bu vatanı milleti korumak için veriliyor.Biz müslümanlarında nefesinin,yiyeceğinin,giyeceğinin hizmet-i islamiye ve hizmeti Kur'aniyye için verildiğini düşünmek ifrat mıdır?Olması gereken midir?

 2. #2
  Yasaklı Üye İbrahim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  743

  Standart

  Temsilden hakikate geçerken bazı arızalar olabilir.. Evet devletin askere askerinde devlete ihtiyacı vardır.. Fakat hakikate bakılırsa hizmet-i islamiye ve hizmet-i Kur'aniye için Cenab-ı Hakkın muavenetçilere ihtiyacı yok malum... İnsan ne için halkolunmuş asıl mesel o.. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""Hem deme ki: "Ben hiçim; ne ehemmiyetim var ki, bu kâinat, bir Hakîm-i Mutlak tarafından kasdî olarak bana teshîr edilsin, benden bir şükr-ü küllî istenilsin?" Çünkü sen, çendan nefsin ve sûretin itibâriyle hiç hükmündesin, fakat vazife ve mertebe noktasında, sen şu haşmetli kâinatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudâtın belâgatlı bir lisân-ı nâtıkı ve şu kitâb-ı âlemin anlayışlı bir mütâlâacısı ve şu tesbih eden mahlûkatın hayretli bir nâzırı ve şu ibâdet eden masnuâtın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. """"""""""""""""""""""""""Şimdi bir insan düşünün.. Tek sermayesi okuduğu kitapları.. Ne anlatmaya ne neşretmeye imkanı var.. Bu manadaki temsiller onun gibileri ye'se düşürebilir.. Hususi vazife ise o ayrı..

 3. #3
  Pürheves adas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  205

  Standart

  Alıntı İbrahim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  sen, çendan nefsin ve sûretin itibâriyle hiç hükmündesin, fakat vazife ve mertebe noktasında, sen şu haşmetli kâinatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudâtın belâgatlı bir lisân-ı nâtıkı ve şu kitâb-ı âlemin anlayışlı bir mütâlâacısı ve şu tesbih eden mahlûkatın hayretli bir nâzırı ve şu ibâdet eden masnuâtın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. ..
  İbrahim abi burayı okuyunca aklıma gelmişti,ben benim için mi yaşıyorum vazifem için mi diye ondan sonrada yukarıda ki belirttiğim sual neşet etti

 4. #4
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Bu hikmete binâen cesîm ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şâhâne bir sûrette dairelere, menzillere taksim ederek, hazînelerinin türlü türlü murassaâtıyla süslendirip kendi dest-i san'atının en latîf, en güzel eserleriyle zînetlendirip, fünûn-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulûmunun âsâr-ı mu'cizekârâneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini câmi' sofralar, o sarayda kurdu. her bir tâifeye lâyık bir sofra tâyin etti. Öyle sehâvetkârâne, san'atperverâne bir ziyâfet-i âmme ihzâr etti ki, güyâ her bir sofra, yüz sanâyi-i latîfenin eserleriyle vücud bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktâr-ı memleketindeki ahali ve raiyyetini, seyre ve tenezzühe ve ziyâfete dâvet etti. Sonra, bir yâver-i ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilâtının mânâlarını bildirerek, onu üstad ve tarif edici tâyin etti. Tâ ki, sarayın sâniini, sarayın müştemilâtıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip, içindeki san'atlarının işaretlerini öğretip, derûnundaki manzum murassâlar ve mevzun nukuş nedir ve ne vecihle saray sahibinin kemâlâtına ve hünerlerine delâlet ettiklerini, o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin âdâbını ve seyrin merâsimini bildirip, o görünmeyen sultana karşı marziyâtı dairesinde teşrifât merâsimini tarif etsin. İşte o muarrif üstadın her bir dairede birer avânesi bulunuyor. Kendisi, en büyük dairede şâkirdleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor, diyor ki:
  "Ey ahali! Şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izhârıyla ve bu sarayı yapmasıyla, kendini size tanıttırmak istiyor; siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem, şu tezyinâtla, kendini size sevdirmek istiyor; siz dahi onun san'atını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem, bu gördüğünüz ihsanât ile size muhabbetini gösteriyor; siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem, şu görünen in'âm ve ikramlar ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor; siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem, şu kemâlâtının âsârıyla, mânevî cemâlini size göstermek istiyor; siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyâkınızı gösteriniz. Hem, bütün şu gördüğünüz masnuât ve müzeyyenât üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hâtem, birer taklid edilmez turra koymakla, her şey kendisine has olduğunu ve kendi eser-i desti olduğunu ve kendisi tek ve yektâ, istiklâl ve infirad sahibi olduğunu size göstermek istiyor; siz dahi onu tek ve yektâ ve misilsiz, nazîrsiz, bîhemtâ tanıyınız ve kabul ediniz."11.söz
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 5. #5
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Evet, herşeyin vücudunun müteaddit gâyeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehl-i dalâletin tevehhüm ettikleri gibi, dünyaya, nefislerine bakan gâyelere münhasır değildir; tâ, abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki herşeyin gâyât-ı vücudu ve netâic-i hayatı üç kısımdır: Birincisi ve en ulvîsi Sâniine bakar ki; o şeye taktığı hârika-i san'at murassaâtını Şâhid-i Ezelînin nazarına resm-i geçit tarzında arz etmektir ki, o nazara bir ân-ı seyyâle yaşamak kâfi gelir. Belki, vücuda gelmeden, bilkuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. İşte, serîü'z-zevâl latîf masnuâtı ve vücuda gelmeyen, yani sümbül vermeyen birer hârika-i san'at olan çekirdekler, tohumlar şu gâyeyi bitamamihâ verir. Faydasızlık ve abesiyet onlara gelmez. Demek herşey, hayatıyla, vücuduyla Sâniinin mu'cizât-ı kudretini ve âsâr-ı san'atını teşhir edip, Sultan-ı Zülcelâlin nazarına arz etmek birinci gâyesidir.
  İkinci kısım gâye-i vücud ve netice-i hayat zîşuura bakar. Yani, herşey Sâni-i Zülcelâlin birer mektub-u hakâiknümâ, birer kasîde-i letâfetnümâ, birer kelime-i hikmetedâ hükmündedir ki, melâike ve cin ve hayvanın ve insanın enzârına arz eder, mütâlâaya dâvet eder. Demek, ona bakan her zîşuura ibretnümâ bir mütâlâagâhtır.
  Üçüncü kısım gâye-i vücud ve netice-i hayat, o şeyin nefsine bakar ki, telezzüz ve tenezzüh ve bekâ ve rahatla yaşamak gibi cüz'î neticelerdir. Meselâ, azîm bir sefine-i sultaniyede bir hizmetkârın dümencilik ettiğinin gâyesi, sefine itibâriyle yüzde birisi kendisine, ücret-i cüz'iyesine âit, doksan dokuzu sultana âit olduğu gibi; herşeyin nefsine ve dünyaya âit gâyesi bir ise, Sâniine âit doksan dokuzdur.
  İşte bu taaddüd-ü gâyâttandır ki, birbirine zıd ve münâfi görünen hikmet ve iktisad, cûd ve sehâ ve bilhassa nihayetsiz sehâ ile sırr-ı tevfîkı şudur ki:
  Birer gâye nokta-i nazarında cûd ve sehâ hükmeder; ism-i Cevâd tecellî eder. Meyveler, hubûblar, o tek gâye nokta-i nazarında bigayr-i hisâbdır; nihayetsiz cûdu gösteriyor. Fakat, umum gâyeler nokta-i nazarında, hikmet hükmeder, ism-i Hakîm tecellî eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var, belki her meyvenin o kadar gâyeleri vardır ki, beyân ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gâyeler, nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıd gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cûd ile, sehâ ile içtimâ ediyor. Meselâ, asker ordusunun bir gâyesi temin-i âsâyiştir. Bu gâyeye göre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazladır. Fakat, hıfz-ı hudud ve mücâhede-i a'dâ gibi sâir vazifeler için, bu mevcud ancak kâfi gelir, kemâl-i hikmetle muvâzenededir. İşte, hükümetin hikmeti haşmet ile içtimâ ediyor. O halde, "O askerlikte fazlalık yoktur"Sözler
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 6. #6
  Pürheves adas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  205

  Standart

  Allah razı olsun Salih abi buraları tekrar mütala etmem gerekiyor

 7. #7
  Yasaklı Üye İbrahim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  743

  Standart

  Acip bir tevafuktur ki şu an bu gün ilk defa "sevdaları yaşamak" isimli ezgiyi dinliyorum.. Eskiden dinlerdim.. Cihad dan şehadetten bahseden parçalar... Eskiden "işte bu " derdim.. Hizmet bu olsa gerek.. Çeçenistan Bosna Filistin.. Sonra Hocaefendinin kasetleri.. Gözyaşları içersinde dinleyerek kendimden geçerdim.. Hizmet ya o ya da bu.. Bişeyler yapmak lazım.. Oku oku oku nereye kadar derdim.. Gerek o vaazlar gerekse bu ezgiler insana garip bir şevk veriyordu.. Hatta şu an bile hissediyorum. Amma Risale-i Nur hizmeti.. Herkesin şahsı adına üzerine farz olan vazifesi.. Elhamdulillah.. Binlerce kez Elhamdulillah.. Hem o elhamdulillahlar için de elhamdulillah...

 8. #8
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Alıntı İbrahim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Acip bir tevafuktur ki şu an bu gün ilk defa "sevdaları yaşamak" isimli ezgiyi dinliyorum.. Eskiden dinlerdim.. Cihad dan şehadetten bahseden parçalar... Eskiden "işte bu " derdim.. Hizmet bu olsa gerek.. Çeçenistan Bosna Filistin.. Sonra Hocaefendinin kasetleri.. Gözyaşları içersinde dinleyerek kendimden geçerdim.. Hizmet ya o ya da bu.. Bişeyler yapmak lazım.. Oku oku oku nereye kadar derdim.. Gerek o vaazlar gerekse bu ezgiler insana garip bir şevk veriyordu.. Hatta şu an bile hissediyorum. Amma Risale-i Nur hizmeti.. Herkesin şahsı adına üzerine farz olan vazifesi.. Elhamdulillah.. Binlerce kez Elhamdulillah.. Hem o elhamdulillahlar için de elhamdulillah...
  Risale-i nur Kur'andan telemuu etmiş..marifetullahtır..marifetullah ise Allahı bilme ilmidir..İman-ı billah herşeyin fevkinde bir lezaizdir..iman-ı billah dersinin lezzetini nurlar tattıryor..nurların mesleği arif-i billahın mesleğidir..

  Nur-u İmân ile bilinir ki, Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki, sonsuz nimetlerin envâını, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyyelerin sınıflarını hâvi bir menba, bir kaynaktır. Binaenaleyh, zerrât-ı âlemin adedince İmân nimetlerine hamd ü senâ etmek bir borçtur. Risale-i Nur'un eczasında bir kısmına işaretler yapılmıştır. Maahâzâ, iman-ı billâhdan bahseden Risale-i Nur'un cüzleri, bu nimetten perdeyi kaldırarak gösteriyor.
  .................................................. .................................................. ........
  Ve kezâ, kâinatta mündemiç hikmetlerin bütün envâ ve efradı adedince hamd ve şükürleri iktiza edenlerden birisi de hakîmiyettir. Zira insanın nefsi, Rahmâniyetin cilveleriyle, kalbi de Rahîmiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi, insanın aklı da hakîmiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder. İşte, bu itibarla ağız dolusu ile "Elhamdü lillâh" söylemekle hamd ü senâları istilzam eder.
  .................................................. ..........................
  Binaenaleyh, Cenâb-ı Hakkın hafîziyeti tazammun ettiği nimetler, bütün kâinatta mevcut, bütün nimetlerden daha çok ve daha üstündedir. Bu itibarla dünya dolusu ile bir "Elhamdü lillâh" ister.şualar..
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 9. #9
  Müdakkik Üye aczmendi reşha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  652

  Standart

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُونِ * مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونِ * اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ  İkinci Vecih: İnsan rızka çok mübtela olduğu için, rızka çalışmak bahanesi, ubudiyete mani tevehhüm edip, kendine bir özür bulmamak için âyet-i kerime diyor ki: "Siz ubudiyet için halkolunmuşsunuz. Netice-i hilkatiniz ubudiyettir. Rızka çalışmak, emr-i İlahî noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlukatım ve rızıklarını deruhde ettiğim nefisleriniz ve iyaliniz ve hayvanatınızın rızkını tedarik etmek, âdeta bana ait rızk ve it'amı ihzar etmek için yaratılmamışsınız. Çünki Rezzak benim. Sizin müteallikatınız olan ibadımın rızkını ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terketmeyiniz!" Eğer bu mana olmazsa Cenab-ı Hakk'a rızık vermek ve it'am etmek muhaliyeti bedihî ve malûm olduğundan, i'lam-ı malûm kabilinden olur. İlm-i Belâgat'ta bir kaide-i mukarreredir ki: Bir kelâmın manası malûm ve bedihî ise, o mana murad değil, onun bir lâzımı, bir tâbii muraddır. Meselâ, sen birisine desen: "Sen hâfızsın." O, malûmunu i'lam kabilinden olur. Demek maksud manası budur ki: "Ben senin hâfız olduğunu biliyorum." Bildiğimi bilmediği için ona bildiriyorum.


  İşte bu kaideye binaen, âyet Cenab-ı Hakk'a rızık vermeyi ve it'am etmeyi nefyetmekten kinaye olan mana şudur: "Bana ait olup ve rızıklarını taahhüd ettiğim mahlukatıma rızık yetiştirmek için halkolunmamışsınız. Belki asıl vazifeniz ubudiyettir. Evamirime göre rızka çabalamak da bir nevi ibadettir."
  Konu aczmendi reşha tarafından (20.07.09 Saat 09:46 ) değiştirilmiştir.

  اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

  aczmendi reşha


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tesettür Teferrüat mıdır? eSASAT mıdır?
  By yozgati in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.11.16, 12:41
 2. Beğendiğin Şeyde İfrat Etme
  By seyyah_salih in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14.07.08, 18:02
 3. Hakkın Takdiri Hakkında İfrat ve Tefrite Düşmek
  By elff in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 07.01.08, 04:17
 4. İfrat ve Tefritlere Örnekler
  By zerre06 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.11.07, 23:12
 5. İfrat ve Tefrit Sosyal Hayata İsyan Ateşini Yakar
  By elff in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.05.07, 18:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0