"Birinci fark: Ihvân-ı Müslimîn, memleket ve vaziyet sebebiyle, siyasetle din lehinde iştigal ediyorlar ve siyasî cemiyet de teşkil ediyorlar.
Ikinci Fark: Ihvân-ı Müslimîn, o umûmi cemiyetin şûbelerinde de o büyük üstadla ve nâibleriyle ve vekilleri hükmündeki zâtlarla yine görüşürler, ders alırlar, emir alırlar.Hem, umûmî merkezlerde çıkan cerîde ve mecellelerin fiatını verip alıp, onlardan ders alıyorlar.

Üçüncü Fark: Ihvân-ı Müslimîn, memleketleri ve vaziyetleri iktizâsıyla, mecelleleri ve kitapları çıkarıyorlar, aktâr-ı âleme neşrediyorlar; onunla birbirini tanıyıp ders alıyorlar.

Dördüncü Fark: Ihvân-ı Müslimîn, vaziyetleri îtibâriyle siyasete temas etmeye ve cemiyet teşkiline ve şûbeler ve merkezler açmaya muhtaç bulunduklarından, bulundukları yerlerdeki hükûmetten icâzet ve ruhsat almaya muhtaçtırlar.

Beşinci Fark: Ihvân-ı Müslimîn, gerçi onlar da Nurcular gibi ulûm-u İslâmiye ve mârifet-i İslâmiye ve hakaik-ı îmâniyeye temessük etmek için insanları teşvik ve sevk ediyorlar; fakat, vaziyet, memleket ve siyasete temas iktizâsıyla, ziyâdeleşmeye ve kemiyete ehemmiyet veriyorlar, taraftarları arıyorlar.

Altıncı Fark: Ihvân-ı Müslimîn ise; onlar da hakîkaten maksat îtibâriyle aynı mâhiyette oldukları halde, mekân ve mevzû ve bâzı esbab sebebiyle, Nur Talebeleri gibi dünyayı terk edemiyorlar. Âzamî fedâkârlığa kendilerini mecbur bilmiyorlar."


Bu zamanki Nur cemaatlerinin içinde böyle farkları olan cemaatler var
Yani Risaleye bağlı olmakla beraber böyle farkları da var

Onlarda Nur cemaatinden ayrılıyorlar mı?aslı şudur:
http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4713