+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 19

Konu: Risale-i Nurlarda Cumhuriyet ve Meşrutiyet

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Risale- i Nur Külliyatında Cumhuriyet ve Meşrutiyet ile ilgili bahislerin Cumhuriyetin 83.Yılında tekrar incelenip hakiki manasıyla anlaşılması dileğiyle katkılarınızı bekliyoruz.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  K?rk beş sene evvel* Dinî Ceridelerde neşredilen Eski Said'in o dindar meb'uslara hitaben bir makalesidir.

  Yaşas?n Kur'ân-? Kerîmin Kanûn-u esasîleri
  26 Şubat 1324 (Mart 1909)
  Dinî Ceride, no. 73

  Ey Meb'usan! Uzunluğu ile beraber gayet mûciz birtek cümle söyleyeceğim. Dikkat ediniz, zira itnâb?nda îcaz var. Şöyle ki:

  Cumhuriyet ve demokrat mânâs?ndaki meşrutiyet ve kanun-u esasî denilen adalet ve meşveret ve kanunda cem-i kuvvet, bu ünvan ile beraber, as?l mâlik-i hakikî ve sahib-i ünvan-? muhteşem olan, ve müessir ve adâlet-i mahzây? mutazamm?n bulunan ve nokta-i istinad?m?z? temin eden, ve meşrutiyeti ve cumhuriyeti bir esas-? metine istinad ettiren, ve evham ve şükûk sahibini varta-i hayretten kurtaran, ve istikbal ve âhiretimizi tekeffül eden, ve menafi-i umumiye olan hukukullah? izinsiz tasarruftan sizi tahlis eden, ve hayat-? milliyemizi muhafaza eden, ve umum ezhan? manyetizmaland?ran, ve ecanibe karş? metanetimizi ve kemalimizi ve mevcudiyetimizi gösteren, ve sizi muahaze-i dünyeviye ve uhreviyeden kurtaran, ve maksat ve neticede ittihad-? umumîyi tesis eden, ve o ittihad?n ruhu olan efkâr-? âmmeyi tevlid eden, ve çürük mesâvi-i medeniyeti hudud-u hürriyet ve medeniyetimize girmekten yasak eden, ve bizi Avrupa dilenciliğinden kurtaran, ve geri kald?ğ?m?z uzun mesafe-i terakkiyi s?rr-? i'câza binaen, bir zaman-? kas?rda tayyettiren, ve Arap ve Turan ve ?ran ve Sâmileri, yani beraber olanlar? tevhid ederek az zaman içinde bize bir büyük k?ymet verdiren, ve şahs-? mânevi-i hükûmeti Müslüman gösteren, ve kanun-u esasînin ruhunu ve on birinci maddeyi muhafaza ile sizi h?ns-? yeminden (yemin bozmaktan) kurtaran, ve Avrupa'n?n eski zann-? fasidlerini tekzip eden, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm?n hâtemü'l-Enbiya ve şeriat?n?n ebedî olduğunu tasdik ettiren, ve muharrib-i medeniyet olan ve anarşiliğe yol açan dinsizliğe karş? set çeken, ve zulmet-i tebâyün-ü efkâr? ve teşettüt-ü ârây? safha-i nuranîsi ile ortadan kald?ran, ve umum ulema ve vâizleri ittihad ve saadet-i millete ve icraat-? hükûmeti, meşruta-i meşruaya hâdim eden, ve adalet-i mahzâs? merhametli olduğundan anâs?r-? gayr-? müslimeyi daha ziyade telif ve rapt eden, ve en cebîn ve âmi adam? en cesur ve en has adam gibi hiss-i hakikî-i terakki ile ve fedakârl?k ve hubb-u vatanla mütehassis eden, ve hadim-i (y?k?c?) medeniyet olan sefahet ve israfattan ve havayic-i gayr-? zaruriyeden bizi halâs eden, ve muhafaza-i âhiretle beraber imâr-? dünya etmekle sa'ye neşat veren, ve hayat-? medeniye olan ahlâk-? hasene ve hissiyat-? ulviyenin düsturlar?n? öğreten, ve herbirinizi, ey meb'uslar, elli bin kişinin takazas?n?, yani haklar?n? sizden dâvâ etmelerini hakk?n?zda tebrie eden, ve sizi icma-? ümmete küçük bir misal-i meşru gösteren, ve hüsn-ü niyete binaen âmâlinizi ibadet gibi ettiren, ve üç yüz milyon Müslüman?n hayat-? mâneviyesine suikast ve cinayetten sizi tahlis eden, ol Kur'ân-? mukaddesin düsturlar? ünvan?yla gösterseniz ve hükümlerinize me'haz edinseniz ve düsturlar?n? tatbik etseniz, acaba bu kadar fevaid ile beraber ne gibi birşey kaybedeceksiniz? Vesselâm,

  Yaşas?n Kur'ân'?n Kanun-u Esasîleri!(Hutbe-i Şamiye’nin Zeyli)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:06 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Eskişehir Mahkemesinde gizli kalm?ş ve resmen zapta geçmemiş ve müdafaat?mda dahi yaz?lmam?ş bir eski hat?ray? ve lâtif bir k?ssa-i müdafaay? beyan ediyorum.

  Orada benden sordular ki:"Cumhuriyet hakk?nda fikrin nedir?"

  Ben de dedim: "Yaşl? mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayat?m ispat eder. Hülâsas? şudur ki: O zaman, şimdiki gibi, hâli bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini kar?ncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: Bu kar?nca ve ar? milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri kar?ncalara veriyorum."

  Sonra dediler: "Sen Selef-i Salihîne muhalefet ediyorsun."

  Cevaben diyordum: "Hulefâ-i Râşidîn; hem halife, hem reisicumhur idiler. S?ddîk-? Ekber (r.a.) Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reisicumhur hükmünde idi. Fakat mânâs?z isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taş?yan mânâ-y? dindar cumhuriyetin reisleri idiler."

  ?şte, ey müddeiumumî ve mahkeme âzâlar?, elli seneden beri bende olan bir fikrin aksiyle beni itham ediyorsunuz. Eğer lâik cumhuriyet soruyorsan?z, ben biliyorum ki, lâik mânâs?, bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvâc?lara da ilişmez bir hükûmet telâkki ederim. Yirmi beş senedir hayat-? siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükûmet-i cumhuriye ne hal kesb ettiğini bilmiyorum. El'iyâzü billâh, eğer dinsizlik hesab?na iman?na ve âhiretine çal?şanlar? mes'ul edecek kanunlar? yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmişse, bunu size bilâperva ilân ve ihtar ederim ki, bin can?m olsa, imana ve âhiretime feda etmeye haz?r?m.( On Dördüncü Şua)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:06 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Biz muhabbet fedaileriyiz; husumete vaktimiz yoktur. Cumhuriyt ki,HAŞ?YE adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-? kuvvetten ibarettir. (HAŞ?YE O zaman Meşrutiyet; şimdi o kelime yerine Cumhuriyet konulmuş.)( Divan-? Harb-i Örfî-Hakikat)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:07 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Evet, hükûmet-i Cumhuriye, o gizli müfsidlerin vatana ve millete muz?r efkârlar?n? elbette terviç etmez ve taraftar olamaz. Ve bilse, men etmek,Cumhuriyet kanunlar?n?n muktezas?d?r. Ve öyle müfsidlere hükûmet hesab?na taraftarl?k ile, Cumhuriyetin esasl? prensiplerine z?dd? z?dd?na gidemez. Hükûmet-i Cumhuriye, bizimle o müfsitlerin mabeyninde hakem hükmünü als?n. Hangimiz zâlim ise ve tecavüz ediyorsa, o vakit o hakem, hükmünü versin ve hâkimlik noktas?nda hükmünü icra etsin.(Tarihçe-i Hayat - Eskişehir Hayat?)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:07 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  " Yani o f?kran?n meali budur: "Madem cumhuriyet dine, dinsizliğe ilişmiyor prensibiyle bîtarafane kal?yor; ehl-i dalâlet ve ilhad, cumhuriyetin bu bîtarafl?ğ?ndan istifade etmekle, haşrin inkâr?n? izhar etmeleri muhtemeldir" demektir. Yoksa hükûmete bir tariz değildir; belki hükûmetin bîtarafane vaziyetine işarettir. (Tarihçe-i Hayat - Eskişehir Hayat?)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:07 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Madem cumhuriyet prensipleri hürriyet-i vicdan kanunu ile dinsizlere ilişmiyor; elbette mümkün olduğu kadar dünyaya kar?şmayan ve ehl-i dünya ile mübareze etmeyen ve âhiretine ve iman?na ve vatan?na dahi nâfi bir tarzda çal?şan dindarlara da ilişmemek gerektir ve elzemdir. (On Dördüncü Şua )
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:07 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Yoksa, adalet-i kanun ve hürriyet-i fikir ve vicdan düsturuyla mahkûmiyeti ve muhakemesi mümkün değildir. Hürriyet-i fikir ve hürriyet-i vicdan düsturunu en geniş mânâs?yla tatbik eden cumhuriyet idaresinin demokrasi kanunlar?yla asla kabil-i telif değildir.(Emirdağ Lâhikas? (2) - Mektup No: 89 )
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:08 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Said Nur, üç devir yaşam?ş bir ihtiyar. Gün görmüş bir ihtiyar. Üç devir: Meşrutiyet, ?ttihad ve Terakki, Cumhuriyet. Bu üç devir, büyük devrilişler, y?k?l?şlar, çökülüşlerle doludur. Y?k?lmayan kalmam?ş. Yaln?z bir adam var; o ayakta... Şark yaylâlar?ndan, güneşin doğduğu yerden ?stanbul'a kadar gelen bir adam. ?man?, s?radağlar gibi muhkem. Bu adam, üç devrin şerirlerine karş? imanl? bağr?n? siper etmiş. Allah demiş, Peygamber demiş, başka birşey dememiş. Baş? Ağr? Dağ? kadar dik ve mağrur. Hiçbir zalim onu eğememiş, hiçbir âlim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade. Şimşekler gibi bir zekâ. ?şte Said Nur! Divan-? harpler, mahkemeler, ihtilâller, ink?lâplar, onun için kurulan idam sehpalar?, sürgünler, bu müthiş adam?, bu mâneviyat adam?n? yolundan çevirememiş. O, bunlara iman?ndan gelen sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karş? koymuş. Kur'ân-? Kerîmde "?nan?yorsan?z muhakkak üstünsünüz" (Âl-i ?mran sûresi, âyet 133) buyuruluyor. Bu Allah kelâm?, sanki Said Nur'da tecellî etmiş.(Tarihçe-i Hayat - Isparta Hayat? -Osman Yüksel Serdengeçti)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:08 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Sizi iğfal eden ve adliyeyi şaş?rtan ve hükûmeti bizimle vatana ve millete zararl? bir sûrette meşgul eyleyen muâr?zlar?m?z olan z?nd?klar ve münâf?klar,?stibdâd-? mutlaka "cumhuriyet" nâm? vermekle, irtidâd-? mutlak? rejim alt?na almakla, sefâhet-i mutlaka "medeniyet" ismi vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye "kanun" ismini takmakla, hem sizi iğfal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek, hâkimiyet-i ?slâmiyeye ve millete ve vatana ecnebî hesâb?na darbeler vuruyorlar.
  Yukar?daki cümlelerde anlat?lan hakikatler, cumhuriyetimizin 83. y?l?nda da halâ geçerliliğini korumuyor mu, ne dersiniz?
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:08 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstad'ın Risale-i Nurlarda tefekkür üzerinde çok durmasının nedenleri neler olabilir?
  By _vatan_ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.14, 11:40
 2. Risale-i Nurlarda Geçen, Üstadımızın ve Talebelerinin Yaşadıkları Kerametler
  By rananur in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 28.10.09, 19:36
 3. Risale-i Nurlarda Temsiller Ve Hikayeler...
  By Beste-i Rana in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.02.09, 12:39
 4. Nurlarda Düşünce Özgürlüğü
  By hasandemir in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.12.07, 08:40

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0