+ Konu Cevaplama Paneli
3. Sayfa - Toplam 41 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 4 5 13 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 21 ile 30 ve 408
Like Tree2Beğeni

Konu: Haydi Risale-i Nur Dersine

 1. #21
  Dost hudaperest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  32

  Standart

  kalb, s?r, ruh, ak?l hattâ hayal.. insan? yarat?lm?şlar?n içinde en mükemmel yapan zaten bu vas?flar?m?z değil mi? Bize bu vas?flar? veren Rabbimiz onlar? nas?l kullanmam?z gerektiğinide bize göstermiyor mu? Hayat-? ebediyeye giden yolda bize gerekli techizatlar bunlar değil mi? Ebedi saadet için bize düşen sadece bahşedilmiş bu vas?flar? Allah?n dilediği, bize emrettiği şekilde kullanmak.. ?çinde bulunduğumuz zaman?n aldatmacalar?na kanmadan, akl?m?z? ve kalbimizi uyuşturmadan dosdoğru yolumuzdan yürümek..


  Rabbim bizlere hakiki terakkiye ulaşmay? nasip etsin inşallah..


  selametle..
  Konu elff tarafından (25.05.07 Saat 15:20 ) değiştirilmiştir.
  EY İNSAN! AKLINI BAŞINA AL! HİÇ MÜMKÜNMÜDÜR Kİ, BÜTÜN ENVA-I MAHLUKATI SANA MÜTEVECCİHEN MUAVENET ELLERİNİ UZATTIRAN VE SENİN HACETLERİNE"LEBBEYK"DEDİRTEN ZAT-I ZÜLCELAL SENİ BİLMESİN, TANIMASIN, GÖRMESİN!

 2. #22
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  risaleden izahlar?n? aktaray?m,anlamayan kardeş olursa anlad?ğ?m?z? yazal?m
  Üçüncü kâr: Her âzâ ve hasselerin k?ymeti, birden bine ç?kar. Meselâ, ak?l bir âlettir. Eğer Cenâb-? Hakka satmay?p, belki nefis hesâb?na çal?şt?rsan, öyle meş'um ve müz'ic ve muacciz bir âlet olur ki, geçmiş zaman?n âlâm-? hazinânesini ve gelecek zaman?n ahvâl-? muhavvifânesini senin bu bîçare baş?na yükletecek yümünsüz ve muz?r bir âlet derekesine iner. ?şte bunun içindir ki, fâs?k adam, akl?n iz'âc ve tâcizinden kurtulmak için gâliben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer Mâlik-i Hakikisine sat?lsa ve Onun hesâb?na çal?şt?rsan, ak?l öyle t?ls?ml? bir anahtar olur ki, şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazînelerini ve hikmet defînelerini açar. Ve bununla sahibini, saadet-i ebediyeye müheyyâ eden bir mürşid-i Rabbânî derecesine ç?kar.
  Meselâ, göz, bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenâb-? Hakka satmay?p, belki nefis hesâb?na çal?şt?rsan, geçici, devams?z bâz? güzellikleri, manzaralar? seyr ile şehvet ve heves-i nefsâniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkâr olur. Eğer gözü, gözün Sâni-i Basîrine satsan ve Onun hesâb?na ve izni dairesinde çal?şt?rsan, o zaman şu göz, şu kitâb-? kebîr-i kâinat?n bir mütâlaac?s? ve şu âlemdeki mu'cizât-? san'at-? Rabbâniyenin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübârek bir ar?s? derecesine ç?kar.
  Meselâ, dildeki kuvve-i zâikay? Fât?r-? Hakîmine satmazsan, belki nefis hesâb?na, mide nâm?na çal?şt?rsan, o vakit midenin tavlas?na ve fabrikas?na bir kap?c? derekesine iner, sukut eder. Eğer Rezzâk-? Kerîme satsan, o zaman dildeki kuvve-i zâika, rahmet-i ?lâhiye hazînelerinin bir nâz?r-? mâhiri ve kudret-i Samedâniye matbahlar?n?n bir müfettiş-i şâkiri rütbesine ç?kar.
  ?şte ey ak?l, dikkat et! Meş'um bir âlet nerede, kâinat anahtar? nerede?
  Ey göz, güzel bak! Adi bir kavvat nerede, kütüphâne-i ?lâhînin mütefennin bir nâz?r? nerede?
  Ve ey dil, iyi tad! Bir tavla kap?c?s? ve bir fabrika yasakç?s? nerede, hazîne-i hâssa-i rahmet nâz?r? nerede?
  Ve daha bunlar gibi başka âletleri ve âzâlar? k?yas etsen anlars?n ki, hakikaten mü'min Cennete lây?k ve kâfir Cehenneme muvâf?k bir mahiyet kesb eder. Ve onlar?n herbiri öyle bir k?ymet almalar?n?n sebebi, mü'min, imâniyle Hâl?k?n?n emânetini, Onun nâm?na ve izni dairesinde istimâl etmesidir. Ve kâfir, h?yânet edip nefs-i emmâre hesâb?na çal?şt?rmas?d?r.


  alt?nc? sözden
  Konu elff tarafından (25.05.07 Saat 15:21 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #23
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ve o orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duygular?, gözü, kulağ?, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-? insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmakt?r. Yani, muharremattan, mâlâyâniyattan çekmek ve herbirisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Meselâ, dilini yalandan, g?ybetten ve galiz tabirlerden ay?rmakla ona oruç tutturmak; ve o lisan?, tilâvet-i Kur'ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek; meselâ gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulağ?n? fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağ?n? hak söz ve Kur'ân dinlemeye sarf etmek gibi, sair cihazata da bir nevi oruç tutturmakt?r. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruçla ona tatil-i eşgal ettirilse, başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittibâ ettirilebilir.


  29.mektubdan
  Konu elff tarafından (25.05.07 Saat 15:21 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #24
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  S?rat-? müstakim şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasas?ndan has?l olan adl ve adalete işarettir. Şöyle ki:
  Tagayyür, ink?lap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin, birincisi, menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şeheviye-i behimiye, ikincisi, zararl? şeyleri def için kuvve-i sebuiye-i gadabiye, üçüncüsü, nef' ve zarar?, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için kuvve-i akliye-i melekiyedir.
  Lakin, insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir had ve bir nihayet tayin edilmişse de, f?traten tayin edilmemiş olduğundan, bu kuvvetlerin herbirisi, tefrit, vasat, ifrat nam?yla üç mertebeye ayr?l?rlar. Mesela, kuvve-i şeheviyenin tefrit mertebesi humuddur ki, ne helale ve ne de harama şehveti, iştihas? yoktur. ?frat mertebesi fücurdur ki, namuslar? ve ?rzlar? payimal etmek iştihas?nda olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki, helaline şehveti var, harama yoktur.
  ?htar : Kuvve-i şeheviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruat?nda da bu üç mertebe mevcuttur.
  Ve keza, kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi, cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar. ?frat mertebesi tehevvürdür ki, ne maddi ve ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. Bütün istibdadlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise şecaattir ki, hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için can?n? feda eder, meşru olmayan şeylere kar?şmaz.
  ?htar : Bu kuvve-i gadabiyenin füruat?nda da şu üç mertebenin yeri vard?r.
  Ve keza, kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi gabavettir ki, hiçbir şeyden haberi olmaz. ?frat mertebesi cerbezedir ki, hakk? bat?l, bat?l? hak suretinde gösterecek kadar aldat?c? bir zekaya malik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir ki, hakk? hak bilir, imtisal eder; bat?l? bat?l bilir, içtinap eder.
  işaretul icaz
  Konu elff tarafından (25.05.07 Saat 15:21 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #25
  Dost BeRRa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Sakarya
  Mesajlar
  2

  Standart

  Bu derslerin aç?k bir dille ve bu ortamda verilmesi çok hoş
  Ak?l edenden ve bunlar? buraya yazandan zerre kadar emeği geçen herkezden Allah raz? olsun inşaAllah
  Konu elff tarafından (25.05.07 Saat 15:21 ) değiştirilmiştir.
  kimse kalmasada \"SEN\" varsın biliyorum....

 6. #26
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ecmain.inşaallah
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #27
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Akl?m?z? devaml? hikmetli şeylerle meşgul edersek o ,ak?l gizli hazineleri ortaya ç?kar?r.Akl?m?zmidemize galip gelir.


  Ruhumuzu devaml? g?das? olan manevi şeylerle beslersek,ruhumuz cesedimize galip gelecektir.
  kalbimizide doyacağ? olan,Allah?n marifetiyle doldurursak,o zaman kalbimiz
  nefsimize hakim olur.biz nefsimize binmiş oluruz.
  Konu elff tarafından (25.05.07 Saat 15:22 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #28
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  gözümüzü ar? gibi kainattaki ayetleri araşt?r?rsak,kainat? gül gibi görmeye başlar?z.
  kulağ?m?zla devaml?,kainat?n tefekkür damlalar?n? dinlersek,yavaş yavaş onlar?n zikirlerini duymaya başlar?z.
  dilimizle devaml?,şükür için nimetlere bakarsak,o dil kudret mutfağ?n?n müfettişi olur.
  ayağ?m?zla,camiye ve derslere gidersek,o ayak bizi doğru yoldan ay?rtmaz.
  elimizle ,helale el atarsak,o el harama kolay kolay el atmaz.çünkü kabiliyeti helal yönden geliştirmiş.
  Konu elff tarafından (25.05.07 Saat 15:22 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #29
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  8 Kas?m 2006 Dersimiz..

  Arkadaş!
  ?slâmiyet, bütün insanlara bir nur, bir rahmettir. Kâfirler bile onun rahmetinden istifade etmişlerdir.

  Çünkü, ?slâmiyetin telkinatiyle küfr-ü mutlak, inkâr-? mutlak, şek ve tereddüde ink?lâp etmiştir. O telkinat?n kâfirlerde de yapt?ğ? in’ikâs ve tesirat sayesinde, kâfirlerin, hayat-? ebediye hakk?nda ümitleri vard?r.

  Bu sayede, dünya lezzetleri ve saadeti onlarca tamam?yla zehirlenmez. Bütün bütün o lezzetler elemlere ink?lâp etmez.

  Yaln?z tereddütleri vard?r. Tereddüt ise, her iki tarafa bakt?r?r. Devekuşu gibi, tam mânâs?yla ne kuş olur ve ne de deve olur. Ortada kalarak her iki taraf?n zahmetinden kurtulur. ..
  Konu elff tarafından (25.05.07 Saat 15:23 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #30
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Yunusum abi aktarımlar hoş ama kurallarımıza göre davransak daha iyi olur.Mütalaa bölümü gibi birşey bu başlık.
  6 kasım da ders eklenecekti kurallara göre..
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Canlı Nur Dersine Katılmaya Ne Dersiniz ???
  By 1kul in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 09.04.09, 20:20
 2. Haydi Sen de Katıl
  By Ebu Rudeyha in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.05.08, 13:03
 3. Haydi Cihad'a
  By ademyakup in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.10.07, 22:10
 4. Üsküdar İHL'de Kızı M.G Dersine Giremeyen Baba
  By Cankardeş in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 08.09.07, 14:07
 5. Haydi Sünnete, Haydi Şefaate...
  By Sonsuz-Nur in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 19.10.06, 07:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0