+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Risale-i Nur Nedir?

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi’nin yazd?ğ? bir Kur’an tefsiridir. Müellif, Kur’an-? Kerimi baştan sona tefsir etmek niyetiyle önce ?şaratu’l-?’caz isimli eseri yazm?şt?r. Bu eser, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 33 ayetini s?rayla tefsir etmektedir. Arapça olarak telif olunan bu eser, Kuran'?n nazm?ndaki mucizeliği göstermede bir şaheserdir. Müellif, Kuran'?n tamam?n? bu minval üzere 60-70 cilt olarak tefsir etmeyi düşünürken, gelişen olaylar zinciri onu Türkçe bir Kur’an tefsiri yazmaya sevk eder. Sürgüne gönderildiği Barla, Kastamonu ve Emirdağ’da, ayr?ca Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde 23 y?l boyunca tefsirini yazmaya devam eder.

  Risale-i Nur, Kuran'?n baştan sona tüm ayetlerini değil, özellikle imana ve hakikate taalluk eden bin civar?nda ayetini aç?klar. Aç?klanan bu ayetlerin ?ş?ğ?nda, diğer ayetleri de yorumlayabilecek muazzam bir altyap? kazand?r?r.

  Risale-i Nur'da ele al?nan ayetler, genelde din düşmanlar? taraf?ndan tenkit konusu yap?lm?ş ayetlerdir. Risale-i Nur, onlar?n tenkit ettikleri noktalarda i’caz par?lt?lar? olduğunu, akl? baş?nda olanlara izah ve ispat eder. Nitekim, onun izahlar? sonucu olarak, nice din düşman? ikna olmuş, ?slam’a girmiş, ikna olmayanlar ise en az?ndan ilzam olarak sesini kesmek zorunda kalm?şt?r.

  Risale-i Nur'da, sözgelimi “Namaz nas?l k?l?n?r? Farzlar? ve sünnetleri nelerdir?” gibi konulara girilmez. Ama, “Namaz niçin k?l?n?r? Niçin belli vakitlerde eda edilir?” türünden sorular?n cevab? gayet delilli bir şekilde ele al?n?r. Onu okuyan biri, namaz k?lma konusunda ikna olunca, nas?l k?l?nacağ?n? f?k?h kitaplar?ndan öğrenir.


  Kaynak:sorularlarisaleinur.com


  R?SALE-? NUR, 14 ASIRLIK ?SLAM KÜLTÜRÜ VE B?R?K?M?N?N, MUHTEÞEM B?R ÖZET? VE SENTEZ?D?R.
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:57 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  Risale-i Nur tefsir-i azamdır, müellfinin müceddid-i azam olduğu gibi...

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  3. kez eklenmiş bu yazı foruma Ayrıca Risale-i Nur nedir? başlığı zaten açılmış bir kaç kez. Aynı başlık altında toplasak yazılarımızı daha düzenli olur kanaatindeyim. Selametle...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Muhterem, sevgili, mübarek kardeşlerim Risale-i Nur talebelerine beyan ediyorum ki:

  Risale-i Nur nur bir ibrişimdir ki, kâinat ve kâinattaki mevcudat?n tesbihatlar? onda dizilmiştir.

  Risale-i Nur âhize ve nâkile ile mücehhez bir radyo-yu Kur'aniyedir ki; onun tel ve lâmbalar?, âyine; tel ve bataryalar? hükmündeki sat?rlar?, kelimeleri, harfleri öyle intizamkârane ve îcazdarane bastedilmiştir ki; yar?n her ilim ve fen adamlar? ve her meşreb ve meslek sahibleri ilim ve iktidarlar? mikdar?nda âlem-i gayb ve âlem-i şehadetten ve ruhaniyat âleminden ve kâinattaki cereyan eden her hâdisattan haberdar olabilir.

  Risale-i Nur mü'minlere; Kur'an'dan hedaya-y? hidayet, kevneyn–i saadet, mazhar-? şefaat ve feyz-i Rahman'd?r.

  Risale-i Nur kâinata, bahar?n feyzini veren bir âb-? hayat ve ayn-? rahmet ve mahz-? hakikat ve bir gülzar-? gülistand?r.

  Risale-i Nur lütf-u Yezdan, kemal-i iman, tefsir-i Kur'an ve bereket-i ihsand?r.

  Risale-i Nur kâfire hazan, münkire tufan, dalalete düşmand?r.

  Risale-i Nur bir kenz-i mahfî ve bir sandukça-i cevher ve menba-i envârd?r.

  Risale-i Nur hakaik-i Kur'an ve mi'rac-? imand?r.

  Risale-i Nur Kur'an ve Hadîs'ten sonra sertac-? evliya, sultan-ül eser ve zübdet-ül meâni ve atâyâ-y? ?lahî ve hedaya-y? Sübhanî ve feyyaz-? Rahmanî'dir.

  Risale-i Nur bir bahr-? hakaik ve bir s?rr-? dekaik ve kenz-ül maarif ve bahr-ül mekârimdir.

  Risale-i Nur hastalara şifahane-i hikmet ve mâ-i zemzem, sağlara maişet-i hakikat ve rîh-? reyhan ve misk-i anberdir.

  Risale-i Nur mev'id-i Ahmedî (A.S.M.) ve müjde-i Haydarî (R.A.) ve beşaret ve teavün-ü Gavsî (K.S.) ve tavsiye-i Gazalî (K.S.) ve ihbar-? Farukî (K.S.)dir.

  Risale-i Nur Şems-i Kur'an-? Mu'ciz-ül Beyan'?n elvan-? seb'as?, Risale-i Nur'un menşur-u hakikat?nda tam tecelli ettiğinden, hem bir kitab-? şeriat, hem bir kitab-? dua, hem bir kitab-? hikmet, hem bir kitab-? ubudiyet, hem bir kitab-? emr ü davet, hem bir kitab-? zikir, hem bir kitab-? fikir, hem bir kitab-? hakikat, hem bir kitab-? tasavvuf, hem bir kitab-? mant?k, hem bir kitab-? ?lm-i Kelâm, hem bir kitab-? ?lm-i ?lahiyat, hem bir kitab-? teşvik-i san'at, hem bir kitab-? belâgat, hem bir kitab-? isbat-? vahdaniyet; muar?zlar?na bir kitab-? ilzam ve iskâtt?r.

  Risale-i Nur Kur'an semalar?ndan bir sema-y? maneviyenin güneşleri, aylar? ve y?ld?zlar?d?r. Nas?lki zahiren, perde-i esbab olan Güneş'ten, Kamer'den ve kevkeb-i münirden bütün kâinat tenevvür ve tezeyyün ve bütün eşya neşv ü nema ve hayat buluyor. ?şte Risale-i Nur da Kur'an-? Mu'ciz-ül Beyan'dan al?p saçt?ğ? şualarla bütün âleme hayat ve âdeme kâmil insan ve kulûbe neş'e-i iman ve ukûle yakîn bir itminan ve efkâra inkişaf-? iman ve nüfusa teslim-i r?za ve cand?r. O sema-y? maneviyeyi bazan ve zahiren bihaseb-il hikmet âfâkî bir bulut kütlesi kaplar. O celalli sehabdan öyle bir baran-? feyz-i rahmet takattur eder ki; sünbüllenmeye müstaid tohumlar, çekirdekler, habbeler o s?k?c? ve dar âlemde gerçi muzdarib olurlar, o s?k?lmaktan üzerlerindeki k?ş?rlar? çatlar ve y?rtarlar; o anda bulutlar da ufuklara çekilip nöbetçi vaziyetinde beklemesi bir imtihan-? Rabbanî ve bir inkişaf-? feyezanî ve bir rahmet-i nuranîdir ki; evvelceki bir habbe; bir çekirdek yeniden taze bir hayata iştiyakla ve neş'e-i inkişafla meyvedar koca bir ağaç suretini al?r.(Emirdağ Lahikas?-s:98)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:58 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Allah Hayy'd?r.Hayy'?n en mühim meyvesi de Allah?n binbir isminin tecelligah? kainatt?r.Kainat?n en mühim meyvesi Semavatla eş tutulmuş Arz'd?r.Arz?n halifesi ?sm-i Azam'?n tecelligah? ?nsand?r.?nsan;kainat?n en mühim,en nazl?,en munis,en antika,en sevgili,en harika olmakla beraber;en aciz,en zay?f,en muhtaç; hayattar misafiridir.Madem insan bu kadar mühimdir,hem de cahildir ve madem ona bir mübareze ve nizam kap?s? aç?lm?şt?r;o zaman mübarezeyi kazanacağ?,ona nizam? öğretecek Sahib-i Hakiki'sinini emir ve yasaklar?n? bildirecek, Rabbü'l Alemin'in hikmet ve gayesini anlatacak Malik-i Hakikisini tan?tt?racak bir rehber ister.O rehber Kur'an'd?r.Kur'an ise;manas?n? insanlara öğretecek,tan?tt?racak,bildirecek, ve en önce kendisi onunla amel edecek,terbiye olacak bir Yaver-i Ekrem ister.
  Madem kainat?n en mühim meyvesi halife-i arz olan insand?r. ?nsanl?ğa tahkiki iman? öğreten saadet-i ebediyenin muhbiri ve müjdecisi,s?n?rs?z Rahmet'in keşşaf? ve miftah? ve ilanc?s? O Zat (s.a.v)'dir.O zaman diyebiliriz ki, insanl?ğ?n medar-? iftihar?,kainat?n bir gaye-i hilkatidir.
  Madem Rasul-i Ekrem(asm) Hayat?n en mühim meyvesidir.Tüm zamanlar?n Seyyididir .Ak?l bunu böyle kabul etmek iktiza eder. Ondan sonra gelen,onun öğrettikleriyle talim edip talim ettiren, onun yüksek karakterinin ve ali seciyesinin, Sünnetinin, en yüce meyvesi bir zat?n var olmas? iktiza eder.Madem Rasul-i Ekrem(asm)'in en birici görevi imand?.O Zat(asm)'nin varis-i azam?da en birinci görevi iman olacakt?r ve olmuştur.O varis-i azam?nda eserleri Malik-i Hakiki'yi tan?ttr?ran Kur'an rehberinin en büyük ve en doğru talimgah? olmas? icab eder.
  ?şte O Zat Said Nursi'dir.Eserleride Risale-i Nurlar'd?r.Bak; Bediüzzaman naml? o zata,şeksiz insaf? olan görür ki hayat?n? Kur'an' a ve O Zat(asm)'?n yoluna vakfetmiş.Ameli Peygamberimizin ameline uygun.Mesleği Sahabe ile ayn?.Ziak?l bilir ki;bir damla su kaynağ?n? hat?rlat?r,yada bilir ki ;odan? ayd?nlatman?n en iyi yolu güneşi eve devet etmektir,kameri değil.Risale-i Nur, Kur'an'dan damlam?ş, Peygamberimizden ders alm?ş, bir hidayet rehberi; bir Zülkarneyn'dir.Şu felaket asr?n?n çabucak tamir eden H?z?r?'d?r.Değdiği yerde ab-? hayat f?şk?rtan Asa-? Musa'd?r. Hem Hz. Nuhun gemisidir, hem medrese-i Yusufiyedir, hem Hz. yunusun bal?ğ?,hem Mesihin k?l?nc?d?r. Kur'an'?n ziyas?ndan damlam?ş Nurdur.

  Talebeleri sadakat timsali Üveyslerdir.

  Baki Selam
  (Not bu yaz?y? daha önce başka bir foruma -çok az değişiklikle- yazm?şt?m. Paylaşmak istedim.)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:58 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "Peygamberimizden ders alm?ş, bir hidayet rehberi; bir Zülkarneyn'dir.Şu felaket asr?n?n çabucak tamir eden H?z?r?'d?r.Değdiği yerde ab-? hayat f?şk?rtan Asa-? Musa'd?r. Hem Hz. Nuhun gemisidir, hem medrese-i Yusufiyedir, hem Hz. yunusun bal?ğ?,hem Mesihin k?l?nc?d?r. Kur'an'?n ziyas?ndan damlam?ş Nurdur.

  Talebeleri sadakat timsali Üveyslerdir."

  Allah raz? olsun...
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:59 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur Mesleği Nedir? Meşreb Nedir? Mizac Nedir?
  By MuM in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 28.07.09, 15:35
 2. RisaLe-i Nur Nedir? [ Öğrenmek İstiyorum İçeriği Nedir ? ]
  By KivirciX in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 22.07.09, 08:51
 3. Risale Nedir,Amacı Nedir?
  By halil@çöl in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 03.02.08, 13:37
 4. Risale-i Nur Nedir?
  By bayrambjk in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.09.07, 21:49
 5. Risale-i Nur Nedir ve Hakikatler Muvacehesinde Risale-i Nur ve Tercümanı Ne Mahiyette
  By ubeyde_21 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.08.07, 21:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0