+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: 23.Söz 2.Mebhas 2.Nükte.

 1. #1
  Ehil Üye beylikdüzü73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul/beylikdüzü
  Mesajlar
  1.163

  Standart 23.Söz 2.Mebhas 2.Nükte.

  Bismillah


  İnsanda iki vecih var.
  -Birisi, enâniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviyeye nâzırdır.
  -Diğeri, ubûdiyet cihetinde hayat-ı ebediyeye bakar.

  Evvelki vecih itibarıyla öyle bir biçare mahlûktur ki, sermayesi, yalnız,
  ihtiyardan bir şa’re (saç) gibi cüz’î bir cüz-ü ihtiyarî; ve
  iktidardan zayıf bir kesb;ve
  hayattan, çabuk söner bir şule; ve
  ömürden çabuk geçer bir müddetçik; ve
  mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir.

  O haliyle beraber(Birde üstüne üstlük), kâinatın tabakatında serilmiş hadsiz envâın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor.

  İkinci vecih itibarıyla ve bilhassa ubûdiyete müteveccih acz ve fakr cihetinde, pek büyük bir vüs’ati var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü, Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i mâneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz cesîm bir fakr derc etmiştir tâ ki, kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve gınâsı nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerîm bir Zâtın hadsiz tecelliyâtına cami’ geniş bir âyine olsun.(Aczimiz ve fakrımız nihayetsiz olmasa, Rahmeti ve gınası nihayetsiz bir zatın tecelliyatına cami' bir ayine olamıyoruz)

  Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe

  kudretten mânevî ve ehemmiyetli cihazat ve
  kaderden ince ve kıymetli program verilmiş;

  tâ ki toprak altında çalışıp, tâ o dar âlemden çıkıp, geniş olan hava âlemine girip, Hâlıkından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip, kendine lâyık bir kemâl bulsun. Eğer o çekirdek, sû-i mizacından dolayı, ona verilen cihâzât-ı mâneviyeyi toprak altında bazı mevadd-ı muzırrayı celbine sarf etse, o dar yerde, kısa bir zamanda, faidesiz tefessüh edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek, o mânevî cihâzâtını, فَالِقُالْحُبِّوَالنَّوٰى nın emr-i tekvînîsini imtisal edip hüsn-ü istimal etse, o dar âlemden çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla, küçücük cüz’î hakikati ve ruh-u mânevîsi büyük bir hakikat-i külliye suretini alacaktır.

  cami’ : toplayan, kapsamlı
  cesîm : büyük
  cihâzât : donanımlar
  cihâzât-ı mâneviye : mânevî donanım, cihazlar
  cüz’î : küçük, az
  cüz-ü ihtiyarî : insanın elindeki seçim gücü, irade
  derc etmek : içine yerleştirmek
  efrad : fertler, bireyler
  emr-i tekvinî : yaratılışa dair emir
  enaniyet : benlik
  envâ : türler
  fakr : ihtiyaç hali
  Fâtır-ı Hakîm : her şeyi hikmetle ve benzersiz şeyleri üstün sanatıyla yaratan Allah
  Ganiyy-i Kerîm : sonsuz cömertlik ve zenginlik sahibi olan Allah
  gınâ : zenginlik
  hakikat-i külliye : kapsamlı hakikat
  Hâlık : herşeyi yaratan Allah
  hüsn-ü istimal etmek : güzel kullanmak
  ihtiyar : irade, tercih, seçme gücü
  imtisal : yerine getirme
  istidat : kabiliyet, yetenek
  itibariyle : özelliğiyle
  kader : Allah’ın meydana gelecek herşeyi olmadan önce takdir etmesi, planlaması
  Kadîr-i Rahîm : gücü her şeye yeten, rahmeti her şeyi kuşatan Allah
  kemâl : mükemmellik, kusursuzluk
  kesb : kazanma
  mahiyet-i mâneviye : mânevî yapı
  mevadd-ı muzırra : zararlı maddeler
  müteveccih : yönelik
  nâzır : bakan
  nihayetsiz : sonsuz
  ruh-u mânevî : mânevî ruh
  sû-i mizaç : kötü huy
  şule : alev
  tabakat : tabakalar
  tecelliyât : yansımalar
  tefessüh etmek : bozulmak
  ubûdiyet : kulluk
  vecih : yön, yüz
  vüs’at : genişlik
  ________________

  Andolsun ki Duha'ya
  Ve leyl-i iza seca'ya
  Rabbin ne terkeder seni,
  Ne darılır sana.
  ________________
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

 2. #2
  Ehil Üye beylikdüzü73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul/beylikdüzü
  Mesajlar
  1.163

  Standart

  İşte, aynen onun gibi(o çekirdek gibi), insanın mahiyetine,

  kudretten ehemmiyetli cihazat ve
  kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş.

  Eğer insan,

  şu dar âlem-i arzîde,
  hayat-ı dünyeviye toprağı altında (Toprağın çekirdeğe sunduğu imkanlar gibi dünya hayatının insana sunduğu imkanlar var ve zahiren toprağın çekirdeğe uyguladığı bir baskı, hararet var. Çekirdek meşakkate katlanıp toprak altından çıksa çok geniş bir hayata kavuşacak. İnsan dünya hayatı imtihanını bitirse nasıl bir aleme kavuşacak. Göz görmemiş, kulak işitmemiş.)

  o cihâzât-ı mâneviyesini nefsin hevesâtına sarf etse; bozulan çekirdek gibi, bir cüz’î telezzüz için, kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek, mes’uliyet-i mâneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, (Hem çürüyecek, hem manevi mesuliyetin ağırlğını ruhunda sürekli hissedecek. Cehennemde de o yük kendisinden indirilmeyecek.) şu dünyadan göçüp gidecektir.

  Eğer o istidat çekirdeğini

  İslâmiyet suyuyla,
  imanın ziyasıyla,
  ubûdiyet toprağı altında terbiye ederek,
  evâmir-i Kur’âniyeyi imtisal edip
  cihâzât-ı mâneviyesini hakikî gayelerine tevcih etse;

  elbette
  âlem-i misal ve berzahta dal ve budak verecek ve
  âlem-i âhiret ve Cennette hadsiz kemâlât ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bâkiyenin ve bir hakikat-i daimenin cihâzâtına cami’, kıymettar bir çekirdek ve
  revnakdâr bir makine ve bu şecere-i kâinatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır.

  Evet, hakikî terakki ise, insana verilen kalb, sır, ruh, akıl, hattâ hayal ve sair kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, herbiri kendine lâyık hususî bir vazife-i ubûdiyetle meşgul olmaktadır. Yoksa, ehl-i dalâletin terakki zannettikleri, hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hattâ en süflîsini tatmak için bütün letâifini ve kalb ve aklını nefs-i emmâreye musahhar edip yardımcı verse, o terakki değil, sukuttur.
  (işte bunu çocuklarımıza anlatabilirsek daha büyük bir miras bırakmış olmayız herhalde.)

  âlem-i âhiret : âhiret âlemi
  âlem-i arzî : dünya âlemi
  âlem-i misal : görüntüler âlemi
  bedbaht : talihsiz
  berzah : kabir âlemi
  cami’ : kapsayan, içine alan
  cazibedarlık : çekicilik
  cihazat : cihazlar, donanım
  cihâzât-ı mâneviye : mânevî duygular
  ehemmiyetli : önemli
  ehl-i dalâlet : sapıklık ve inkâr ehli
  evâmir-i Kur’âniye : Kur’ân’ın emirleri
  hakikat-i daime : devamlı hakikat
  hevesât : hevesler, gelip geçici arzular
  imtisal : yerine getirme
  istidat : yetenek, kabiliyet
  kader : Allah’ın meydana gelecek herşeyi olmadan önce takdir etmesi, planlaması
  kemâlât : mükemmellikler
  kuvve : duyu
  letâif : insanın mânevi yapısındaki ince duygular
  mahiyet : öz nitelik, asıl yapı
  medar : eksen, vesile
  mes’uliyet-i maneviye : mânevî sorumluluk
  musahhar etmek : boyun eğdirmek, hizmetine vermek
  münevver : nurlu, aydınlık
  nazar-ı dikkat : dikkatle bakış
  nefis : can, kişinin kendisi
  nefs-i emmâre : insanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere teşvik eden güç
  revnaktar : süslü, hoş, güzel
  sukut : düşüş, alçalma
  süflî : aşağı
  şecere-i bâkiye : ölümsüz ağaç
  şecere-i kâinat : kainat ağacı, evren
  tefessüh : bozulma, kokuşma
  telezzüz : lezzetlenme, tad alma
  temsil : kıyaslama tarzında benzetme, analoji
  terakkî : ilerleme
  tevcih : yöneltme
  tevdi etmek : emânet vermek
  ubûdiyet : kulluk
  vakıa-i hayaliye : hayalî olay
  vazife-i ubûdiyet : kulluk görevi
  yabanî : yabancı
  ziya : ışık

  ________________

  Andolsun ki Duha'ya
  Ve leyl-i iza seca'ya
  Rabbin ne terkeder seni,
  Ne darılır sana.
  ________________
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

 3. #3
  Ehil Üye beylikdüzü73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul/beylikdüzü
  Mesajlar
  1.163

  Standart

  Şu hakikati, bir vakıa-i hayaliyede(Ben buradan Üstad'ın hayal alemini dahi ruhuna ve kalbine musahhar ettiğini anlıyorum. Yoksa bazı kardeşlerin düşündüğü gibi böyle temsilatın aslında başka bir boyutta yaşanan olaylar olduğunu düşünmüyorum.) şöyle bir temsilde gördüm ki:

  Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki, o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum; gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi nazar-ı dikkati celb eder, herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Dikkat ettim ki, o sarayın efendisi kapıya gelmiş, itle oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar yabanî gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar dahi çocukların oynamasını tanzim
  ediyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. O vakit anladım ki, o koca sarayın içerisi bom boş, hep nazik vazifeler muattal kalmış, ahlâkları sukut etmiş ki, kapıda bu sureti almışlardır.(Koca bir saray içeride olması gerekenlerin hepsi dışarıda, boş işlerle uğraşıyor. Kimse aslı makamında değil. Dışarıdaki köpek bile asli görevini yapamadığı için aslında depresyonda. Tabiki bu görüntü içerisinin boş olduğu izlenimini uyandırıyor. Amma gerçek manada boşluk olmadığına göre acaba içeride kim var?)

  Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki, kapıda uzanmış vefadar bir it ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Merak ettim, niçin o öyle, bu böyle? İçeriye girdim. Baktım ki, içerisi çok şenlik. Daire daire üstünde, ayrı ayrı nazik vazifelerle saray ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar, sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar, gayet lâtif san’atlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda efendi, padişahla muhabere edip halkın istirahatini temin için ve kendi kemâlâtı ve terakkiyâtı için, kendine has ve ulvî vazifelerle iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için, yasak demediler, gezebildim.(Yani aslında mahrem bir bölge burası. ilginç.)

  Sonra çıktım, baktım. O şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Sordum.
  Dediler: “O kapısı şenlik ve içi boş saraylar, kâfirlerin ileri gelenlerinindir ve ehl-i dalâletindir. Diğerleri, namuslu Müslüman büyüklerinindir.”

  Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde “Said” ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim, suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemâl-i taaccübümden bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım.(Burada üstadın Nur ismine mazhar olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Aynı anda bir kaç yerde olabiliyor.)

  İşte, o vakıa-i hayaliyeyi sana tabir edeceğim. Allah hayır etsin.

  İşte, o şehir ise, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve medine-i medeniyet-i insaniyedir. O saraylar, herbirisi birer insandır. O saray ehli ise, insandaki göz, kulak, kalb, sır, ruh, akıl gibi letâif ve nefis ve hevâ ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir. Herbir insanda herbir lâtifenin ayrı ayrı vazife-i ubûdiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve hevâ, kuvve-i şeheviye ve gadabiye, bir kapıcı ve it hükmündedirler. İşte o yüksek letâifi nefis ve hevâya musahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak, elbette sukuttur, terakki değildir.

  Sair cihetleri sen tabir edebilirsin.

  amel : davranış, iş
  ehl-i dalâlet : sapıklık ve inkâr ehli
  elem : acı, sıkıntı
  fiil : iş, hareket
  has : özel
  hayat-ı içtimaiye-i beşeriye : insanların toplumsal hayatı
  hevâ : kabiliyet ve duyguları nefsin yasak arzu ve isteklerinin emrine verme
  istirahat : rahatlık, huzur
  iştigal etmek : meşgul olmak
  itibar : özellik
  kâfir : Allah’ı veya Onun kesin olarak emrettiği şeylerden birini inkâr eden kimse
  kemâlât : mükemmellikler, kusursuzluklar
  kemâl-i taaccüp : tam bir şaşkınlık
  kuvve-i gadabiye : öfke gücü
  kuvve-i şeheviye : şehvet gücü
  lâtif : ince, hoş
  letâif : insanın mânevî yapısındaki ince duygular
  medine-i medeniyet-i insaniye : insanlığın uygarlık şehri
  muattal kalma : kullanılmaz olma
  muhabere : haberleşme
  musahhar etmek : boyun eğdirmek, hizmetine vermek
  nazik : ince, zarif
  nefis : can, bir kimsenin kendisi
  sa’y-i maddî : maddi çalışma
  sair : diğer
  sukut : düşme, alçalma
  suret : şekil, görüntü
  tabir : yorumlama
  tanzim : düzenleme
  tedbir : idare etme, çekip çevirme
  terakki : ilerleme
  terakkiyât : ilerlemeler
  ulvî : yüce
  vakıa-i hayaliye : hayalî olay
  vazife-i asliye : esas vazife
  vazife-i ubûdiyet : kulluk görevi
  vefadar : vefalı
  ________________

  Andolsun ki Duha'ya
  Ve leyl-i iza seca'ya
  Rabbin ne terkeder seni,
  Ne darılır sana.
  ________________
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

 4. #4
  Ehil Üye Majâz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  1.707

  Standart

  ağabey biraz vakte ihtiyaç var bi okuyalım inşallah

  İşte burada oturuyorum, yaşlı bir örümcek, sabırla
  bir sözü bir ötekinin ardına diziyor,
  bütünün bir anlamı olacağını umarak,
  bir vahiy, bir ebedi kesinlik
  ya da bir mükemmeliyet kazası
  her yaşamda olduğu gibi nasılsa.

  ...
 5. #5
  Ehil Üye beylikdüzü73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul/beylikdüzü
  Mesajlar
  1.163

  Standart

  Alıntı Uşşak-ı Serbaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ağabey biraz vakte ihtiyaç var bi okuyalım inşallah
  Abi biraz vakitten kastın neydi?
  ________________

  Andolsun ki Duha'ya
  Ve leyl-i iza seca'ya
  Rabbin ne terkeder seni,
  Ne darılır sana.
  ________________
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

 6. #6
  Ehil Üye Majâz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  1.707

  Standart

  ha diyince olmuyor abi dün okudum.amma velakin bişey diyemeden çıkmak zorunda kaldım hayırlısıyla cuma namazına gideyim (ezan okunuyor şu an) gelince inşallah bir daha okuyup biryeşler karalamaya çalışırız..cumanız mübarek olsun...

  İşte burada oturuyorum, yaşlı bir örümcek, sabırla
  bir sözü bir ötekinin ardına diziyor,
  bütünün bir anlamı olacağını umarak,
  bir vahiy, bir ebedi kesinlik
  ya da bir mükemmeliyet kazası
  her yaşamda olduğu gibi nasılsa.

  ...
 7. #7
  Dost yorgunnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Afyonkarahisar
  Mesajlar
  32

  Standart

  Daire daire üstünde, ayrı ayrı nazik vazifelerle saray ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar, sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar, gayet lâtif san’atlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda efendi, padişahla muhabere edip halkın istirahatini temin için ve kendi kemâlâtı ve terakkiyâtı için, kendine has ve ulvî vazifelerle iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için, yasak demediler, gezebildim.(Yani aslında mahrem bir bölge burası. ilginç.)
  SORU

  - arkadaslar dah oncede okumustum ..aklıma bu bolumle ılgılı bazı yerler takılmıstı ..birinci dairedeki adamlar ,

  -üstündeki dairede kızlar , cocuklar ders okuyorlar
  -daha ustunde hanımlar gayet GAYET latıf sanatlar, guzel nakıslar istigal edıyorlar..
  - en yukarıda efendi
  SORUM su burdakı temsılerın hakıkatı nedır
  Nefis ve hevâ, kuvve-i şeheviye ve gadabiye, bir kapıcı ve it hükmündedirler.mesela ustad bunun cevabını vermıs pekı yukardakı kızlar , hanımlar adamlar. efendi, cocuklar ne oluyor .. birde neden kız ve hanım ve cocuk a benzetmıs .. bunu cok merak edıyorum... ayrıca ust uste daıreler derken en uste olan daıre en ehenmıyuetlı daıremı yanı yukarı cıkıldıkca ehenmıyetı artıyormu .. cevablarınız beklıyorum ..

  selametle ...

 8. #8
  Dost yorgunnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Afyonkarahisar
  Mesajlar
  32

  Standart kemal-i taaccubumden

  Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde “Said” ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim, suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemâl-i taaccübümden bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım.

  üstadımız neden kendi sarayına nazar ettıgınde buyuk bır saskınlık yasıyor .. kendı sarayında onu bu kadar sasırtan nedır acaba...

  selametle ...

 9. #9
  Dost yorgunnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Afyonkarahisar
  Mesajlar
  32

  Standart yardım

  yokmu bu konuda yardım eden. beklıyorum.

 10. #10
  Ehil Üye beylikdüzü73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul/beylikdüzü
  Mesajlar
  1.163

  Standart

  Alıntı yorgunnn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde “Said” ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim, suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemâl-i taaccübümden bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım.

  üstadımız neden kendi sarayına nazar ettıgınde buyuk bır saskınlık yasıyor .. kendı sarayında onu bu kadar sasırtan nedır acaba...

  selametle ...
  aynı anda üç farklı alemde kendini gördüğünden şaşırıyor diye anlıyorum ben.
  ________________

  Andolsun ki Duha'ya
  Ve leyl-i iza seca'ya
  Rabbin ne terkeder seni,
  Ne darılır sana.
  ________________
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 23.söz 2.mebhas 5 nükteyi açıklarmısınız lütfen.perşembe dersimiz var
  By ahsen rana in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.12.11, 12:37
 2. 23.Söz 2 Mebhas 2 Nükte
  By elifnuray in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.12.09, 15:04
 3. 11 Lem'a 2.Nükte
  By bir_damla_nur in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 04.01.09, 23:55
 4. 23. Söz İkinci Mebhas 1. Nükte
  By muhayrık in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 07.10.08, 13:30
 5. 23. Söz, 4. Nükte
  By rukiye2 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 02.09.08, 00:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0