+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Kader Risalesi

 1. #1
  Ehil Üye muhibbülkurra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar
  4.304

  Standart Kader Risalesi

  • Altıncısı: Haşiye Cüz-i ihtiyârînin üssü'l-esâsı olan meyelân, Mâtüridîce bir emr-i itibârîdir, abde verilebilir. Fakat, Eş'ârî, ona mevcud nazarıyla baktığı için, abde vermemiş; fakat o meyelândaki tasarruf, Eş'âriyece bir emr-i itibârîdir. Öyle ise, o meyelân, o tasarruf bir emr-i nisbîdir; muhakkak bir vücud-u haricîsi yoktur. Emr-i itibârî ise, illet-i tâmme istemez ki, illet-i tâmme vücudu için lüzum ve zarûret ve vücûb ortaya girip, ihtiyârı ref' etsin. Belki, o emr-i itibârînin illeti bir rüçhâniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emr-i itibârî sübut bulabilir. Öyle ise, o anda onu terk edebilir. Kur'ân ona o anda diyebilir ki, "Şu şerdir, yapma."
  Evet, eğer abd, hâlık-ı ef'âli bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyârı ref' olurdu. Çünkü ilm-i usûl ve hikmette, "ma lem yecib la yüced"
  kaidesince mukarrerdir ki, "bir şey vâcib olmazsa, vücuda gelmez." Yani, illet-i tâmme bulunacak; sonra vücuda gelebilir. İllet-i tâmme ise, mâlûlü, bizzarûre ve bilvücûb iktizâ ediyor. O vakit ihtiyâr kalmaz.
  Eğer desen: Tercih bilâmüreccih muhâldir. Halbuki, o emr-i itibârî dediğimiz kisb-i insanî, bâzan yapmak ve bâzan yapmamak, eğer mûcib bir müreccih bulunmazsa, tercih bilâmüreccih lâzım gelir. Şu ise, usûl-ü kelâmiyenin en mühim bir esâsını hedm eder."
  Elcevap: Tereccuh bilâmüreccih muhâldir. Yani, müreccihsiz, sebepsiz rüçhâniyet muhâldir. Yoksa, tercih bilâmüreccih câizdir ve vâki'dir. İrâde bir sıfattır; onun şe'ni, böyle bir işi görmektir.
  Kâinat mescid-i kebîrinde, Kur’ân, kâinatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidâyetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zebân edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, Haktan gelip, Hak diyen ve hakikati gösteren ve nurânî hikmeti neşreden odur.
  Kur’ân’a ve imana ait herşey kıymetlidir; zâhiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet, saadet-i ebediyeye yardım eden, küçük değildir.

 2. #2
  Ehil Üye muhibbülkurra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar
  4.304

  Standart

  MATUR?D? insan?n külli iradesinin mahluk olduğunu, fakat bu iradenin bir işi yap?p yapmamaya taalluku demek olan cüz'i iradenin mahluk olmad?ğ?n? kabul etmektedir.Maturidiye göre cüz'i irade bir emr-i itibaridir ve insan?n sanat?d?r.Emr-i itibari ise mahluk değildir.Bunlara emr-i nisbi, izafi (göreceli) de denir.mesela alt-üst, sağ-sol,büyük-küçük, uzak-yak?n, az-çok hep bu gruba girer.mesela bizim sağ ve sol kollar?m?z? yaratan Cenab-? Hakt?r.Kollar mahluk olmakla birlikte, sağ ve sol mahluk olmay?p bir emr-i itibaridir.Ayn? şekilde bizi ve babam?z? yaratan yine o vahid-i ehaddir.biz ve babam?z birer mahluk olduğumuz halde, babal?k ve oğulluk birer itibari emirdir.Mesela yaz? yazmak itibari bir emirdir.Mesela su içtiğimgizde, elimiz ve su mahluk olduğu gibi, elimizi ağz?m?za götürme fiiilimiz de mahluktur.Lakin içmek masdar? mahluk değildir.Zira hariçte içmek diye bir şey gösterilemez.?şte insan?n su içmeyi taleb etmesi ve su içmek bir emr-i itibaridir.
  Mesela arkadaş?m?za bir meyve ikram ettiğimizde siz, arkadaş?n?z ve meyve Cenab-? Hakk?n bir mahlukusunuz.Lakin, arkadaş?n?za meyve ikram etmeniz mahluk olmay?p bir emr-i itibaridir, hariçde vücuduyoktur.Fakat bu ikram inkar edilemez.?şte siz mükrim ünvan?n?, bu ikram? yapman?zdan kazan?rs?n?z.?şte sizin salahiyetiniz, o meyveyi ikram edip etmemeye meyletmenizdir.?kram etmemeye karar verdiğinizde, sözkonuzu fiil meydana gelmez.?krama karar verdiğinizde ise Cenab-? Hakk?n irade ve kudretiyle, kolunuzu hareket ettirerek meyveyi arkadaş?n?za verirsiniz.Namaz k?lmak da itibari bir emirdir.Nemazdaki hareketlerin tamam? Allah taraf?ndan yarat?lmaktad?r.?nsan?n iktidar?nda olan, namaz k?lmay? taleb edip etmemektir.Bunlar ise bir emr-i itibaridir.
  EŞ'AR?'LER insan?n kudretine tesir vermek yerine, bu kudretin sadece tesire kabiliyetli olduğunu kabul etmektedirler.Eş'ariler, insan?n yapmak istediği bir iş de sadece "kudretim yetse de bu işi yapsam" diye bir arzu beslediğine ve bu arzu üzerine Cenab-? Hakk?n o işi insan kudretinin hiçbir tesiri olmaks?z?n yaratt?ğ?na itikat etmektedirler.Halbuki Maturidiler insan kudretinin ihtiyari fiillerde tesiri olduğunu ve bir ihtiyari fiilin ancak iki kudretin, yani insan kudreti ve Cenab-? hakk?n mutlek kudretinin içtima?yla ortaya ç?kt?ğ?na inanmaktad?rlar.
  Cüz'i irade için Eş'ariler "insan?n bir işi yap?p yapmama yollar?ndan birine meyli ve iştiyak?d?r" derler.Maturidiler "?nsandaki külli iradenin bir işi yap?p yapmama yollar?ndan birine taallukudur" demektedir.Eşariler meyl ve iştiyak tabirlerini, Maturidiler ise taalluk tabirini kullanmaktad?r.
  Maturidiye göre insana verilen külli irade mahluk olmakla beraber, cüz'i irade mahluk değil, bir emr-i itibaridir.Eş'ari'ye göre ise Küli ve cüz'i irade ikisi de mahluktur.Arapça da "şey " demek mevcud ve var olan demektir.Yok olana şey denmez.bir an için emr-i itibariye şey diyecek olursak, varl?klar 3 k?sma ayr?l?r.1-var olanlar,2- yok olanlar.3- ne var ne de yok olanlar.?şte bu üçüncü k?s?m emr-i itibaridir.?nsan?n cüz'i ihtiyarisi ile yapt?ğ? (maturidiye göre) meyelan veya (Eş'ariyi göre)meyelandaki tasarruf mahluk ve mevcud olsayd?, onu Allah yaratacağ? için, insan?n fiillerini yapmas? ?zt?rari olur ve cebriye mezhebinin dediği olurdu.?nsan kasibdir.Allah hal?kt?r.Mutezilenin dediği gibi insan?n sorumlu olmas? için , kendi fiilinin yarat?c?s? olmas? gerekmez.Çünkü emr-i itibari mevcud ve mahluk olmad?ğ?ndan, Allah?n yaratmas?na muhtaç değildir.
  TERC?H B?LA MÜRECC?H
  tercih bila küreccih, itibari emirlerde caiz,sabit emirlerde muhaldir.?tibari emirler için kullan?lan "tercih bila müreccih caizdir" ifadesindeki "müreccih" kelimesi, "tercin ettiren sebeb, vas?f, özellik:k?sacas? üstün s?fat" manas?na kullan?lm?şt?r.Mesela alt?ndan yap?lm?ş bir kalemin gümüş kalemden üstün ciheti, racih s?fat? vasa da, alt?ndan yap?lm?ş ayn? marka ve özellikteki diğer bir kamemden hiçbir üstünlüğü yoktur.Eğer tercih bila müreccih muhal olsa, bizim bu iki kalemden hiçbirini tercih edemememiz gerekir.Halbuki, ayn? değer ve özellikteki bu iki kalemden birisini cüz'i irademizle seçebiliyor ve alabiliyoruz.O halde müreccihsiz tercih caizdir ve daima tatbik edilmektedir.
  Sabit emirlerde, yani yap?lm?ş, meydana gelmiş şeylerde, tercih bila müreccih muhaldir.Buradaki "müreccih" kelimesi "tercih edici sebeb veya zat" manas?nad?r.Mevcud bir eser, kendisinin var olmas?n?, yoklukta kalmas?na tercih eden bir müreccihi gösterir.O müreccih olmaks?z?n eserin meydana gelmesi muhaldir.?şte ilm-i kelamdaki "tercih bila müreccih muhaldir" ifadesi bu k?s?m içindir.Bu hal "tereccüh bila müreccih muhaldir" şeklinde de ifade edilmiktedir.
  Bir şeyin veya ş?kk?n diğerine tercih edilmesi halinde, tercih edilen şeyin veya ş?kk?n tereccüh ettiğinden, meydana geldiğinden söz edilir.?şte bu tereccüh, müreccihsiz, yani tercih edici bir sebeb veya zat olmaks?z?n olamaz.Herhangi birşey yap?p yapmama hususunda bir karara varmam?zdan önce, sözkonusu şeyin yap?lmas? ile yap?lmamas? müsavidir.Yapmay? tercih ettiğimizde, işin yap?lmas? tereccüh etmiş olur.Mesela bir cümleyi yazd?ğ?m?z takdirde cümlenin yaz?lmas? yaz?lmamas?na tereccüh etmiştir.?şte bu tereccüh bir müreccihe yani tercih yapan bir katibe delalet eder ve onsuz olamaz.
  Aynen öylede, bu kainat?n varl?ğ? gösteriyor ki, onun yarat?lmas?, yoklukta kalmas?na tereccüh etmiştir.Bu tereccühün müreccihsiz olmas? muhaldir.Kainat?n yarat?lmas?n? tercih eden müreccih ise, ancak ve ancak Kadir-i Mürid olan Allahü Azimüşşan'd?r.
  Kâinat mescid-i kebîrinde, Kur’ân, kâinatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidâyetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zebân edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, Haktan gelip, Hak diyen ve hakikati gösteren ve nurânî hikmeti neşreden odur.
  Kur’ân’a ve imana ait herşey kıymetlidir; zâhiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet, saadet-i ebediyeye yardım eden, küçük değildir.

 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Konuya aşağıdaki iki başlıkta açıklık getirebilir.

  "Meyelân,İllet-i Tâmme ve Rüçhâniyet "
  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=15835

  Tereccuh Bila Müreccih Muhaldir
  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=5353

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart

  Abdulbak? bi Allah raz? olsun kader ile arast?rmam vard? bu adresler cok işime yar?yacak...Kopyalad?m hepsini...
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

 5. #5
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Türkler Maturidi imis diye duymustum...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Prof.Dr. Alaaddin Başar- Kader Risalesi dersleri (sesli)
  By Zilkade-i gece in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.06.13, 11:54
 2. Kader
  By sonadem in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.12.12, 15:55
 3. Kader mi?
  By süheyla5866 in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04.02.09, 22:41
 4. Kader Risalesi'nin En Zor Meselesi
  By Bilal-i Sivasi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 23.08.08, 03:39
 5. Kader Utansin Kahrolsun Kader Gibi İfadeleri Kullanmak Doğru mudur?
  By BiKeS_ in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 13.08.07, 11:25

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0