+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Yedinci Sözü Açıklayabilir misiniz?

 1. #1
  Dost EmineGündüz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  4

  Standart Yedinci Sözü Açıklayabilir misiniz?

  yedinci sözü detayli olarak aciklarmisiniz.

 2. #2
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Bahsi geçen yeri aç?klamaya bilgim ve kabiliyetim yeterli değil ama bunu sadeleştirmek olarakda alg?lamay?n hata ile kar?ş?k birşeyler karalamaya çal?şt?m hata yapt?ğ?m yerleri ağabeyler ablalar söylerlerse öğrenmeme zemin haz?rlam?ş olurum


  YED?NC? SÖZ


  Al?nt?:
  Bismillah Şu kâinat?n t?ls?m-? muğlâk?n? açan ruh-u beşer için saadet kap?s?n? fetheden, ne kadar k?ymettar iki t?ls?m-? müşkülküşâ olduğunu; ve sab?r ile Hâl?k?na tevekkül ve ilticâ ve şükür ile Rezzâk?ndan suâl ve duâ, ne kadar nâfi ve tiryak gibi iki ilâç olduğunu; ve Kur'ân'? dinlemek, hükmüne ink?yâd etmek, namaz? k?lmak, kebâiri terk etmek ebedü'l-âbâd yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zâd-? âhiret, bir nur-u kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle:


  Bir zaman, bir asker, meydan-? harb ve imtihanda, kâr ve zarar deverân?nda pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki:


  Sağ ve sol iki taraf?ndan dehşetli derin iki yara ile yaral? ve arkas?nda cesîm bir aslan ona sald?rmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir darağac? dikilmiş. Bütün sevdiklerini as?p mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem, bu hali ile beraber, uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor.


  O bîçare, şu dehşet içinde me'yusâne düşünürken, sağ cihetinde H?z?r gibi bir hay?rhâh, nurânî bir zât peydâ olur, ona der:


  "Me'yus olma! Sana iki t?ls?m verip öğreteceğim. Güzelce istimâl etsen, o aslan sana musahhar bir at olur. Hem, o darağac? sana keyif ve tenezzüh için hoş bir sal?ncağa döner. Hem, sana iki ilâç vereceğim. Güzelce istimâl etsen, o iki müteaffin yaralar?n, iki güzel kokulu gül-ü Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm denilen latîf çiçeğe ink?lâb ederler. Hem, sana bir bilet vereceğim. Onunla, uçar gibi, bir senelik bir yolu bir günde kesersin. ?şte, eğer inanm?yorsan, bir parça tecrübe et. Tâ doğru olduğunu anlayas?n."


  Hakikaten bir parça tecrübe etti. Doğru olduğunu tasdik etti.


  Evet, ben, yani şu bîçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü, biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm.


  Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldat?c? bir adam çok zînetler, süslü sûretler, fantâziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karş?s?nda durdu. Ona dedi:

  Hey arkadaş! Gel, gel. Beraber işret edip keyfedelim. Şu güzel k?z sûretlerine bakal?m. Şu hoş şark?lar? dinleyelim. Şu tatl? yemekleri yiyelim."


  "Hâ, hâ, nedir ağz?nda gizli okuyorsun?"


  "Bir t?ls?m."


  "B?rak şu anlaş?lmaz işi. Haz?r keyfimizi bozmayal?m. Hâ, şu ellerindeki nedir?"


  "Bir ilâç."


  "At şunu. Sağlams?n. Neyin var? Alk?ş zaman?d?r. Hâ, şu beş nişanl? kâğ?t nedir?"


  "Bir bilet. Bir tâyinât senedi."


  "Y?rt bunlar?. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lâz?m" der. Her bir desîse ile onu iknâa çal?ş?r. Hattâ o bîçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldan?r. Ben de öyle bir dessasa aldand?m.


  Birden sağ cihetinden, ra'd gibi bir ses gelir. Der:


  "Sak?n aldanma! Ve o dessasa de ki: Eğer arkamdaki aslan? öldürüp, önümdeki darağac?n? kald?r?p, sağ ve solumdaki yaralar? def' edip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan; haydi yap, göster, görelim. Sonra de, "Gel keyfedelim." Yoksa sus, hey sersem!' Tâ H?z?r gibi bu zât-? semâvî dediğini desin."


  ?şte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim! Bil:


  O bîçare asker ise, sensin ve insand?r.


  Ve o aslan ise eceldir.


  Ve o darağac? ise, ölüm ve zevâl ve firâkt?r ki; gece gündüzün dönmesinde her dost vedâ eder, kaybolur.


  Ve o iki yara ise; birisi, müz'ic ve hadsiz bir acz-i beşerî, diğeri elîm, nihayetsiz bir fakr-? insanîdir.


  Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervâhtan, rahm-? mâderden, sabâvetten, ihtiyarl?ktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, S?rattan geçer bir uzun sefer-i imtihand?r.


  Ve o iki t?ls?m ise, Cenâb-? Hakka ?mân ve âhirete imând?r. Evet, şu kudsî t?ls?m ile ölüm, insan-? mü'mini zindan-? dünyadan bostan-? Cinâna, huzur-u Rahmâna götüren bir musahhar at ve burak sûretini al?r. Onun içindir ki, ölümün hakikatini gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler.


  Hem zevâl ve firâk, memat ve vefât ve darağac? olan mürûr-u zaman, o ?mân t?ls?m? ile, Sâni-i Zülcelâlin taze taze, renk renk, çeşit çeşit mu'cizât-? nakş?n?, havârik-? kudretini, tecelliyât-? rahmetini, kemâl-i lezzetle seyr ve temâşâya vâs?ta sûretini al?r. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynalar?n tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder.  Ve o iki ilâç ise, biri sab?r ile tevekküldür. Hâl?k?n?n kudretine istinad, hikmetine itimadd?r. Öyle mi? Evet, emr-i -1-'e mâlik bir Sultan-? Cihâna acz tezkeresiyle istinad eden bir adam?n ne pervâs? olabilir? Zîrâ, en müthiş bir musîbet karş?s?nda, -2- deyip, itminân-? kalb ile Rabb-i Rahîmine itimad eder. Evet, ârif-i billâh aczden, mehâfetullahtan telezzüz eder. Evet, havfda lezzet vard?r. Eğer bir yaş?ndaki bir çocuğun akl? bulunsa ve ondan suâl edilse, "En leziz ve en tatl? hâletin nedir?" Belki diyecek:


  "Aczimi, zaaf?m? anlay?p, vâlidemin tatl? tokat?ndan korkarak, yine vâlidemin şefkatli sînesine s?ğ?nd?ğ?m hâlettir."


  Halbuki bütün vâlidelerin şefkatleri, ancak bir lem'a-i tecellî-i Rahmettir. Onun içindir ki, kâmil insanlar aczde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberrî edip, Allah'a acz ile s?ğ?nm?şlar. Aczi ve havf? kendilerine şefaatçi yapm?şlar.


  Diğer ilâç ise, şükür ve kanaat ile talep ve duâ ve Rezzâk-? Rahîmin rahmetine itimadd?r. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofra-i nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofran?n yan?na koyan ve üstüne serpen bir Cevâd-? Kerîmin misafirine, fakr ve ihtiyaç nas?l elîm ve ağ?r olabilir? Belki fakr ve ihtiyac?, hoş bir iştihâ sûretini al?r. ?ştiha gibi, fakr?n tezyidine çal?ş?r. Onun içindir ki, kâmil insanlar, fakr ile fahretmişler. Sak?n yanl?ş anlama, Allah'a karş? fakr?n? hissedip, yalvarmak demektir. Yoksa, fakr?n? halka gösterip, dilencilik vaziyetini almak demek değildir.


  Ve o bilet, senet ise, başta namaz olarak, edâ-i ferâiz ve terk-i kebâirdir. Öyle mi? Evet, bütün ehl-i ihtisas ve müşâhedenin ve bütün ehl-i zevk ve keşfin ittifak?yla, o uzun ve karanl?kl? ebedü'l-âbâd yolunda zâd ve zahîre, ?ş?k ve burak ancak Kur'ân'?n evâmirini imtisâl ve nevâhîsinden içtinâb ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, san'at ve hikmet o yolda beş para etmez. Onlar?n ?ş?klar? kabrin kap?s?na kadard?r.
  ?şte ey tenbel nefsim! Beş vakit namaz? k?lmak, yedi kebâiri terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi ve meyvesi ve fâidesi ne kadar çok, mühim ve büyük olduğunu akl?n varsa, bozulmam?ş ise anlars?n. Ve f?sk ve sefâhete seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin:


  "Eğer ölümü öldürüp, zevâli dünyadan izâle etmek ve aczi ve fakr? beşerden kald?r?p kabir kap?s?n? kapamak çaresi varsa, söyle; dinleyelim. Yoksa sus! Kâinat mescid-i kebîrinde, Kur'ân, kâinat? okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanal?m.


  Bismillah kainat?n anlaş?lmas? zor kapal? kap?lar?n? açan Kainata varl?ğa Allah ad?na bakmaya yarayan bir t?ls?md?r iksirdir Bismillah kelimesi insan ruhu için saadet kap?s?n? açan ona inşirah veren ruhunu darl?ktan geni sahraya ç?karan bir burakt?r Besmeleyle beraber Allah'a tevekkül ve ona yalvarma ona s?ğ?nma ona şükretme ve o r?z?k sahibinden istekde bulunmak her aç?k gizli ihtiyac?n? ondan istemek nekadar faydal? bir ilaç olduğunu Kur'an? dinlemek onun emirlerine amada olmak onun yolundan izinden gitmek namaz? k?lmak günahlar? terk etmek virüs mesabesindeki günah yaras?ndan tevbe edip kendimizi formatlamak ebedi olan ahiret yolculuğunda nekadar önemli değerli bir bilet ve ahiret g?das? az?ğ? ve kabirde bir nur olduğunu anlamak için şu hikayeciğe bakal?m  Br zaman bir asker şavaş ve imtihan meydan?nda kar ve zarar ticarethanesinde pek müthiş bir vaziyete düşüyor


  bak?yorki sağ ve sol taraf?ndan dehşetli iki yara ile yaral? ve arkas?nda büyükçe bir arslan ona sald?rmak için gard?n? alm?ş bekliyor ve o askerin karş?s?ndada insanlar?n ipe as?l?p öldürüldükleri bir dar ağac? duruyor o darağac?nda o askerin sevdikleri teker teker as?l?yoro as?lmak sadece o sevdiklerine mahsus değil kendiside o darağacğ?n?na gidecek hem o darağac?na gidene dek belirli kademelerden geçecek

  o biçare asker şu dehşetli hal içerisinde ümitsizce düşünürken sağ yönünden h?z?r gibi hay?rl? nurani bir zat beliriyor o h?z?r o askere der

  ey askercik ümitsiz olma sana ikinate iksir verip öğreteceğim bu iki iksiri güzelce kullansan o gördüğün at senin emir alt?na girecek bir at olacak hem o seni ve sevdiklerini asacak olan darağac?da seni eğlendirmek için hoş bir sal?ncağa dönüşecek hem bu iksirin yan?nda sana ikide ilaç vereceğim

  o son verdiğim iki ilac?da kulland?nm? o iki kokuşmuş yaran iki güzel gül kokulu gül sembollü sevgili Peygamberimizin çiçek gibi ahlak? hürmetine etrafa güzel kokular saçan esans olur hem askercik sana bir bilet vereceğim onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kat edeceksin işte inanm?yorsan bir parça tecrübe er taki doğru yolu anlayas?n


  o asker hakikatende h?z?r gibi hay?rl? zat?n verdiği formülleri tecrübe etti doğru olduğunu onaylad? Bediüzzaman hazretleride evet o askerin tecrübe etmiş olduğu o formülü bende onaylad?m pek doğru gördüm diyor

  daha sonra o asker sol taraftan bir ses duydu o sesin sahibi şeytana benziyordu hem o dessas aldat?c? ayyaş adam?n ellerinde pek süslü al?ml? kand?r?c? zahirde fantazili mantazili paketler durduğu halde o askere dedi  hey asker arkadaş gel yan?ma bakay?m gel beraber alem yapal?m içki içelim keyiflenelim bir daham? dünyaya geleceğiz bak bahar geldi hertarafta k?zlar var onlara bakal?m hem güzele bakmak sevapt?r hem şu hoş şark?lar? dinleyelim şu tatl? yemekleri yiyelim nefsin hakk?n? zayi etmeyelim  aldat?c? adam der aaaa nedir o ağz?ndaki ne okuyorsun gizli gizli

  asker cevap verir bir t?ls?m onu bana ihtiyar hay?rl? bir amca verdi bu beni rahatlat?yor huzura gark ediyor

  aldat?c? adam zehirleyen sözlerine devam eder b?rak şu anlaş?lmaz köhneleşmiş hurafeleri haz?r keyfimizi bozmayal?m peki şu ellerindeki nedir?  asker cevap verir onlar benim iyileşmemi kolaylaşt?racak ilaçlard?r  o dessas devam eder

  at onlar? sen sağlams?n neyin var turp gibisin eğlence zaman?d?r ye iç eğlen


  ha şu beş mühürlü kağ?t nedir  asker der bu bir bilettir kurtuluş senedimdir


  dessas devam eder y?rt bunlar? yahu şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim neyimize laz?m o aldat?c? adam herçeşit dalavere ile onu ikna etmeye çal?ş?r

  hatta her insan?n aldand?ğ? gibi o askerde o adam?n d?ş? süs içi pis entrikalar?na aldan?r  o haldeyken sağ taraf?ndan şimşek gibi bir ses gelir o gür ses der sak?n o dessasa aldanma senin ayağ?n? kayd?rmak istiyor sen o adama deki eğer arkamdaki aslan? öldürüp ön taraf?mdaki darağac?n? kald?r?p sağ ve sol taraf?mdaki yaralar?m? def edip peşimdeki uzun ve meşakkatli yolculuğu k?saltacak çare varsa bulursan hadi hodri meydan seni dinliyor ve izliyorum eğer bunlara muktedirsen seninle her halt? işleyelim yoksa sus ey sersem


  bunlara muktedir değilsen bak

  H?z?r gibi muhteremin sözüne kulak verelim onun dediklerini yapal?m huzur onun dediklerindedir


  işte ey nefsim ey gençliğinde ilerisini görmeyip şimdi eskiden haram gülmelerine ağlayan nefsim

  bilki O birçare asker sensin ve insand?r

  o aslan ise insan?n ecelidir

  o darağ?c? ise ölüm yok oluş ve ayr?l?kt?rki dünyan?n iki hareketi olan gündüz ve gecenin birbirini takip etmesinde herdost yavaş yavaş ayr?l?pa yaklaş?rler kimisi o gece içerisinde sabaha ermeden dünyaya gözlerini kaparlar
  o iki yara ise birisi taciz edici s?k?c? azab edici insan?n bir mikroba bile yenik düşeceği acizliğidir diğeride insan?n midesinin ve ruhunun herşeye karş? fakirliğidir


  o yolculuk ise ruhlar aleminden başlar anne rahimnde karar k?lar çocukluktan ihtiyarl?ktan dünyadan kabirden berzahtan haşirden s?rattan geçen uzun yolculuklara gebe bir imtihand?r


  o iki t?ls?m ise Cenab-? hakka ve ahirete imand?r evet şu kudsi iksir ile ölüm mü'min insan? dünya zindan?ndan geniç cennet bahçelerine götüren emre amade bir at ve burak suretini al?r onun içindirki ölümün gerçek yüzünü keşfeden olgun ve kamil insanlar ölümü sevmişler daha ölüm gelmeden ölmek istemişler


  hem yok oluş san?lan ayr?l?k ölümler ve vefatlar darağac? dediğimiz zaman?n geçmesi saatin tiktaklar? iman şuuru iman şurubu ile Yüce Rabbimizin taze teze renk renk çeşit çeşit harika kudretini rahmet tecellilerini kemali lezzetle seyir etmemiz için bir filim karesi gibi bize daha güzel manzaralar temaşa etmemize yararlar bahar ve sonbahar kareleri gibi  ve oki ilaç ise biri sab?r diğeri tevekküldür Allah'?n kudretine gücüne dayanmak ve hikmetine itimad etmektir hikmetini eleştirmemektir


  ASKER DER Öyle mi?
  evet o ol deyince oluveren bir kudret sahibine
  göstereceğimiz fakirlik ve ihtiyaç sahibi olduğumuzda ondan isteyenin dünyada hangi şeyden korkusu olabilirki ?


  zira en büyük musibet karş?s?nda Biz Allah'?n kullar?y?z sonunda yine ona döneceğiz deyip büyük bir ruh rahatl?ğ?yla kalp huzuruyla Rabbi rahimine itimad eder

  evet Allah dostu bir evliya Allah'a karş? göstermiş olduğu aczden ve korkudan büyük bir lezzet al?r evet korkuda lezzer vard?r eğer bir yaş?ndaki çocuğun şuuru ve akl? bulunsa ona denilse en lezzetli halin nedir ?çocuk diyecek

  annem dövsede sövsede zaaf?m? hissetiğimde onun tokat?ndan korkarak yine annemin şefkatli sinesine s?ğ?nd?ğ?m halettir
  Halbuki bütün annelerin şefkatleri ancak Allah'?n engin rahmetinin bir par?lt?s?ndan ufak bir tecellidir onun içindirki kamil insnalar kendilerini Allah'a karş? aciz görmekte öyle bir lezzet bulmuşlarki kendi güç ve kuvvetlerinden şiddetle kaç?n?p Allah'a acz ile s?ğ?nm?şlar Acizliklerini Allah'tan korkular?n? kendilerine rahmete ermek için vesile yapm?şlar


  Diğer ilaç ise şükür etmek kanaat göstermek herşeyin hay?rl?s?n? Allah'tah talep etmek ona dua dua yalvarmak onun r?z?k vericiliğine itimad etmekti


  evet bütün yeryüzünü bir sofra gibi düzenleyen bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofran?n yan?na ve ortas?na koyan ve serpen Cömert ve kerem sahibi bir zat?n misafiri olmak nas?l elim ve ağ?r olabilir ?


  belki kişinin Allah'a gösterecek olduğu fakirliği ve ihtiyac? hoş bir iştiha suretini al?r oda iştihadaki tad gibi fakiriliğinin dozaj?n? art?r?r onun için kamil insanlar Allah'a karş? kendilerini fakir hissetmelerinde büyük bir güç kazanm?şlar asker arkadaş sak?n yanl?ş anlama esas fakirlik Allah'a karş? acizliğini hissedip ona yalvarmak demektir yoksa fakirliğini halka gösterip onlar?n şefkatlerini çekmek onlardan dilencilik vaziyeti gibi taleplerde bulunmak değildir  o bilet ve senet ise başta namaz olarak farzlar? işleyip günahlardan kaçmam?zd?r evet bütün ihtisas sahibi evliyan?n bütün keşf sahibi Allah dostlar?n?n şaşmaz kopmaz beraberliklerinin sağlam sözlerine dayanarak uzun ve karank?ll? ebed yolculuğunda d?şa ve içe ?ş?k ve burak ancak Kur'an? Kerimin emirlerine uymak ve yasaklar?ndan kaçmak ile elde edilebilir yoksa fen ve felsefe sanat ve hikmet o yolda beş para etmez onlar?n yalanc? ?ş?klar? tesellileri kabrin kap?s?na kadard?r


  işte et tenbel nefsim beş vakit namaz? k?lmak yedi büyük günahdan kaçmak nekadar a ve rahat ve hafiftir neticesi ve meyvesi ise faidesi nekadar çok mühim ve büyük olduğunu akl?n varsa bozulmam?ş ise anlars?n ve helal haram dinlemeyip onu iyi birşey yapm?ş gibi etrafta anlatman onu yaşarken ve anlat?rken s?k?lmaman ve sefahete haram eğlencelere seni teşvik eden şeytana ve onun yard?mc?s? olan insanlara dersin

  ey arkadaş eğer ölümü öldürüp yok oluşlar? mezara girişleri yok etmek o kabir kap?s?n? kapama çaresi ve bunun yan?nda insan?n baş?nda olan onlarca belay? fakirliği kald?rma gücü sende varsa söyle konuş seni dinleyelim yok sa sus şu büyük mescid olan kainatta Kur'an kainat?n kapal? kap?lar?n? aç?yor kanat?n Allahla değer kazand?ğ?n? söylüyor hadi gel onu dinleyelim o nur ile nurlanal?m nurland?ral?m

 3. 26.04.08 08:06

  Ehil Üye


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yedinci Risale olan Yedinci Mesele'den
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 10.01.20, 16:42
 2. 21.Sözün 1. Vechini Açıklayabilir misiniz?
  By pırlanta in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 10.02.09, 19:54
 3. Kulun sözü bitebilir, ama O'(c.c.)nun sözü bitmez...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.01.09, 14:51
 4. Sekizinci Sözü Detaylı Olarak Açıklayabilir misiniz?
  By EmineGündüz in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.05.08, 21:29
 5. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 27.07.07, 09:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0