+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Anne Karnında Üç Karanlık

 1. #1
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Standart Anne Karnında Üç Karanlık

  Evet, meselâ mezkûr âyetlerin ferman ettikleri gibiüç karanl?k içinde bütün validelerin erham?nda insanlar?n suretlerini ayr? ayr?, mizanl?, imtiyazl?, ziynetli ve intizaml? olarak, hem şaş?rmadan, yanl?ş etmeden, kar?şt?rmadan, basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettâhiyet; ve umum rû-yi zeminde ayn? kudret, ayn? hikmet, ayn? san'atla umum insanlar? ve hayvanlar? ve nebatlar? ihata eden bu feth-i suver hakikat?, vahdâniyetin en kuvvetli bir bürhan?d?r.


  1- Annelerinizin karn?nda sizi üç karanl?k içinde, bir yarat?l?ştan diğerine çevirerek yarat?yor. ?şte Rabbiniz olan Allah Odur; bütün mülk Ona âittir. Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde yüzünüz nas?l haktan çevrilir?
  7.Şua  Sayg?değer kardeşlerim ablalar ve abiler...

  Yine bir müşkül sualimin cevab?n? istiyorum sizlerden..

  Anne karn?nda ki üç karanl?ğ? bulunduğu yer itibariyle mi yoksa maddeden maddeye dönüşmek olarak m? anlamal?y?z?..

  Mesela en başta su damlas?yken, sonras?nda kan p?ht?s?na ve daha sonra ise et parças?na dönüşmesi mi?....

  Risale-i Nur'lardan deliller olsun lütfen..Başka delillerde olabilir tabiki..


  Cevap verecek kardeşlerimden şimdiden Allah raz? olsun..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Mesela en başta su damlas?yken, sonras?nda kan p?ht?s?na ve daha sonra ise et parças?na dönüşmesi mi?....

  hay?r bunu anlatm?yor..

  ceninin bulunduğu yerden itibaren üç örtü ile örtülü olduğunu anlat?yor..zaten t?p bunu izah ediyor..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Ve keza, en basit bir cismin geçirmiş olduğu ink?labat ve tahavvülata dikkatle bak?l?rsa görülür ki, alem-i zerrattaki zerreler, alem-i anas?ra intikal edince başka suretlere girerler, alem-i mevalidde, başka suretlere dönerler, nutfede başka vaziyet al?rlar, sonra alaka olur, sonra mudga olur, sonra bir insan suretini giyer, ortaya ç?karlar. Bu kadar ink?labat-? acibe esnas?nda, zerreler öyle muntazam harekat ve muayyen düsturlar üzerine cereyan ederler ki, sanki bir zerre, mesela alem-i zerratta iken vazifelendirilmiş ve Abdülmecid'in gözünde yer al?p vazife görmek üzere yola ç?kar?lm?şt?r. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizam? gören bir zihin, bila-tereddüt hükmeder ki, o zerreler, bir kas?tla ve bir hikmet alt?nda gönderilir.
  ?şaratül-?caz | Küfür ve ?nkâr?n Reddine Dâir | 228
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 4. #4
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Kur'anın sâir âyetler ile izah ettiği şu deki kıyas-ı temsîlînin hülâsasını "Nokta" risalesinde şöyle beyân etmişiz ki: Vücûd-u insân, tavırdan tavıra geçtikçe acib ve muntâzam inkılâblar geçiriyor. Nutfeden alâkaya, alâkadan mudgaya, mudgadan azm ve lâhme, azm ve lâhmden halk-ı cedîde yâni insân sûretine inkılâbı, gayet dakik düsturlara tâbi'dir. O tavırların herbirisinin öyle kavânin-i mahsusa ve öyle nizâmat-ı muayyene ve öyle harekât-ı muttarideleri vardır ki; cam gibi, altında bir kasd, bir irade, bir ihtiyar, bir hikmetin cilvelerini gösterir.
  Sözler | Yirmi Dokuzuncu Söz | 482
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Anne Karn?nda Üç Karanl?kta Yarat?l?ş  Sizi annelerinizin kar?nlar?nda üç karanl?kta bir yarat?l?şdan diğer yarat?l?şa geçirerek yaratmaktad?r.
  39 Zümer Suresi 6

  Anne karn?ndaki cenin çok hassas bir varl?kt?r. Cenin eğer özel bir korunmaya sahip olmasayd?; s?cak, soğuk, ?s? değişimleri, darbeler, annenin ani hareketleri cenine ya büyük bir zarar verecek, ya da cenini öldüreceklerdi. Annenin karn?ndaki 3 bölge cenini tüm bu d?ş tehlikelere karş? korur. Bu bölgeler şunlard?r:
  1 Kar?n duvar?
  2 Rahim duvar?
  3 Amniyon kesesi
  Kuran’?n indiği 7. as?rda insanlar?n amnion kesesinden haberleri yoktu. Peki o zaman Kuran’?n anne karn?ndaki üç karanl?ğa işaret etmesi nas?l aç?klanabilir? Hiç şüphesiz bu ifadeyi Kuran’?n indiği dönemin bilgi seviyesiyle aç?klamaya olanak yoktur. Cenin bu üç tabakan?n koruyuculuğu alt?nda kapkaranl?k bir mekanda yavaş yavaş gelişimini sürdürür.
  Amniyon kesesi temiz, ak?şkan bir s?v? ile doludur. Bu s?v? sars?nt?lar? emen koruyucu bir yast?k gibidir, bas?nc? dengeler, amniyon zar?n?n embriyoya yap?şmas?n? engeller ve ceninin rahim içerisinde rahatl?kla dönmesini sağlar. Eğer cenin bu s?v? sayesinde rahatl?kla hareket edemeseydi, bir et kütlesi gibi y?ğ?l?p kalacak, devaml? bir taraf? üzerinde aylarca durduğu için yaralar vücudunu saracak ve birçok komplikasyon ortaya ç?kacakt?. Ceninin her taraf?n?n eşit biçimde ?s?nmas? da önemlidir. S?v?n?n ?s?y? eşit dağ?tmas? sayesinde d?şar?daki s?cakl?k ne olursa olsun ceninin her yan? 31°C’lik s?cakl?ğa sahiptir. Yarat?c?m?z her aşamada her şeyi en ince şekilde ayarlam?ş, karanl?klar?n içinde her ihtiyac?m?z? karş?lam?ş, bedenimizi d?ş dünyan?n tüm zararlar?ndan korumuştur.
  YARATILIŞTAN YARATILIŞA GEÇ?Ş
  Bu ayetin anne karn?nda, yarat?l?ş aşamalar?m?zda içinde bulunduğumuz 3 farkl? ortama veya 3 farkl? yarat?l?ş aşamas?na işaret ettiğini düşünenler de olmuştur. Buna göre 3 karanl?k şöyledir:
  1. Fallop borusu: Spermle yumurta birleştikten sonra fallop borusu boyunca ilerler. Fallop borusu boyunca ilerleyen zigot bölünerek çoğal?r.
  2. Rahim duvar?ndaki bölge:Bu bölgede 51. bölümde işlediğimiz as?l?p tutunma (alaka) aşamas? geçirilir.
  3. Amniyon kesesi: Ceninin etraf?ndaki içi özel bir s?v? ile dolu kesedir. Gelişimin geri kalan uzunca k?sm? burada geçirilir.
  D?ştan görünüşte bu karanl?k mekanlar?n farklar? yok san?l?r. Halbuki minik bir hücrenin boyutuna bölünüp bu mekanlar? gezebilsek, nas?l farkl? mekanlar olduğunu gözleriz. Birinci karanl?k mekan, hücreye göre dev karanl?k bir tüneli hat?rlatmaktad?r. ?kinci karanl?k mekan ise ?ş?ks?z kapkaranl?k bir orman?. üçüncü karanl?k mekan ise ?ş?ks?z bir denizin alt?n? and?r?r.
  Görüldüğü gibi iç içe katman olarak karanl?k mekanlar 3 kat olduğu gibi, s?ras?yla geçilen karanl?k mekanlar da 3 tanedir. Ayetin bu iki aç?klamadan herhangi birine mi, yoksa her ikisine de mi işaret ettiğini Allah bilir. Bu karanl?k mekanlardaki gelişimde geçirilen aşamalar?n tüm bilimsel kitaplarda 3′e ayr?l?p incelenmesi de ilginçtir. Bu üç aşama şöyledir:
  1. Preembriyonik aşama: Bu aşama birinci trimester olarak an?l?r. Hücreler çoğal?rken 3 tabaka şeklinde organize olurlar, ilk iki haftay? kapsar.
  2. Embriyonik aşama: Hücre tabakalar?ndan temel organlar ortaya ç?kmaya başlar. ?kinci trimester olarak an?l?r. ?kinci haftayla sekizinci hafta aras?n? kapsar.
  3. Fetal aşama: Bu aşamada yüz, eller, ayaklar belirginleşir, insan d?ş görünümü ortaya ç?kar. üçüncü trimester olarak an?l?r. Sekizinci haftadan doğuma kadar olan safhad?r.
  Ayette işaret edildiği gibi yarat?l?ş?m?z, bir yarat?l?ş aşamas?ndan diğer yarat?l?ş aşamas?na geçerek olmaktad?r. Tüm aşamalar?n ortak özelliği her birinde yarat?l?ş?n delillerinin gözükmesidir.
  Kitab?m?z?n embriyolojiyle ilgili bu son bölümlerinde gördüğümüz bilgilere son yüzy?lda ulaş?lm?şt?r. Kuran’dan önce ve Kuran’dan sonraki bin y?lda bu bilgilerin hiçbirine, Kuran d?ş?nda hiçbir kitapta rastlayamazs?n?z. Kuran, hem meninin kar?ş?ml? yarat?l?ş?na, hem de bu meninin az bir bölümünden yarat?ld?ğ?m?za dikkatlerimizi çekmiştir. Kuran, anne rahmindeki gelişimde embriyoya, ald?ğ? hallerden türeyen isimler takm?şt?r: As?l?p tutunan (alaka), bir çiğnemlik et (mudga) gibi. Böylece Kuran, ceninin ald?ğ? hallerden ç?kan bir terminoloji oluşturmuştur. Yine ilk önce kemiklerin sonra kaslar?n yarat?ld?ğ?n? Kuran d?ş?nda ortaya koyan olmam?şt?r. Yarat?l?ş?n içindeki farkl? karanl?klara Kuran d?ş?nda dikkatleri çekmiş bir kitaba da binlerce y?ll?k tarihte rastlayamazs?n?z.
  Bilimsel bir bilgiyi ileri sürmek için her şeyden önce bilimsel bir altyap? gerekir. Var olan bir altyap? üzerinde diğer bilgiler yükselir. Ayr?ca bu tarz bilimsel bilgiler için gelişmiş mikroskoplara da mikro kameralara da ihtiyaç vard?r. Kuran’?n indiği dönemde ne bilimsel altyap?n?n, ne mikroskobun, ne de mikro kameralar?n olduğunu kimse iddia edemez. Bu bilgilerin rastgele yap?lan tahminlerle tutturulduğunu söylemeye de hiçbir vicdanl? insan kalk?şamaz.
  ?nsan? gerçekten de en güzel biçimde yaratt?k. Sonra onu aşağ?lar?n aşağ?s? k?ld?k.
  95 Tin Suresi 4-5
  ?nsan, en güzel biçimde, çok ince bir planla, birçok aşama arka arkaya getirilerek yarat?lm?şt?r. Allah’?n bu mükemmel yarat?ş?n? unutup, vücudunu kendi eseri zanneden, bedeninin Yarat?c?s?n? tan?mayarak, isyana ve nankörlüğe kalk?şan biri ise mükemmel yarat?l?ş?na rağmen aşağ?lar?n aşağ?s? olmaktan kurtulamaz.
  Yoksa onlar hiçbir şeysiz mi yarat?ld?lar: Yoksa bizzat kendileri mi yarat?c?d?r?
  52 Tur Suresi 35
  Kaynak: www.mucizeler.com
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Üç Karanl?k Evre

  Kuran'da insan?n anne karn?nda üç aşamal? bir yarat?l?şla yarat?ld?ğ? bildirilmektedir: ...
  "Sizi annelerinizin kar?nlar?nda, üç karanl?k içinde , bir yarat?l?ştan sonra (bir başka) yarat?l?şa (dönüştürüp) yaratmaktad?r" (Zümer Suresi, 6)

  Yukar?daki ayette Türkçeye "üç karanl?k içinde", "üç katl? karanl?k içinde" olarak çevrilen Arapça "fi zulumatin selasin" ifadesi embriyonun gelişimi s?ras?nda bulunduğu üç karanl?k bölgeye işaret etmektedir. Bu bölgeler s?ras?yla:
  a) Bat?n duvar? karanl?ğ?
  b) Rahim duvar? karanl?ğ?
  c) Amniyon zar? karanl?ğ?d?r.
  Görüldüğü gibi bugün modern biyoloji, bebeğin embriyolojik gelişiminin yukar?daki ayette bildirildiği şekilde, üç farkl? karanl?k bölgede gerçekleştiğini ortaya koymuştur
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şimdi, başlang?çta belirttiğimiz âyetlerin azametine tekrar bakal?m.”

  “...Sizi de annelerinizin kar?nlar?nda, üç karanl?k içinde, bir yarat?ş?n ard?ndan diğerine çevirerek yarat?yor. Rabbiniz olan Allah işte budur…” (Zümer, 6)

  Birinci karanl?k:

  Hücre faz?: Karanl?k bir tünel olan fallopda.

  ?kinci karanl?k:

  Doku faz?: Anne rahminin iç derisi içindeki karanl?k bir ormanda.

  Üçünçü karanl?k:

  Organ faz?: Amnion suyu dediğimiz bir s?v? ile kapl? olan ve deniz dibini and?ran bir bölgede.

  Ve âyet ekliyor, “?şte ben Rabbiniz olan Allah’?m.”

  ?kinci âyet ise:

  “Allah’?n izni olmadan hiçbir dişi, gebe kalamaz ve hiçbir gebe doğuramaz.”

  Yâni:

  Yumurta hücresinin, 250 milyon sperm hücresi aras?ndan sadece birinde yer alan eksik genetik bilgileri seçmesi ve sadece seçmekle de kalmay?p almas?, kesinlikle mümkün değildir. Ancak bunu ilâhî bir ilim ve bilgi sağlayabilir. Allah âlimdir, tüm bilgilerin kaynağ?, sahibi O’dur.

  ?şte bu Kur'an mucizesi karş?s?nda, bütün ilimler o güzel kelime-i şehadeti getirerek Allah’?m senin ilmine ve yüceliğine şahitliğini her an görüyoruz demekle mükelleftir.

  Dr. Haluk Nurbaki, Zafer Dergisi
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Vefakar Üye beyan_01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  ADANA&mersin
  Mesajlar
  543

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yumurta hücresinin, 250 milyon sperm hücresi arasından sadece birinde yer alan eksik genetik bilgileri seçmesi ve sadece seçmekle de kalmayıp alması, kesinlikle mümkün değildir. Ancak bunu ilâhî bir ilim ve bilgi sağlayabilir. Allah âlimdir, tüm bilgilerin kaynağı, sahibi O’dur.

  İşte bu Kur'an mucizesi karşısında, bütün ilimler o güzel kelime-i şehadeti getirerek Allah’ım senin ilmine ve yüceliğine şahitliğini her an görüyoruz demekle mükelleftir.

  Izdırap insanı olmanın ilk şartı “kalb” taşımaktır;

  kalbini nefsine yedirmiş ya da onu cesedinin altında

  bırakmış bir kimsenin muzdarip olması çok zordur.


 9. #9
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.444

  Standart

  Ve keza,
  en basit bir cismin geçirmiş olduğu
  ink?labat ve
  tahavvülata dikkatle bakılırsa görülür ki,

  alem-i zerrattaki zerreler, alem-i anasıra intikal edince başka suretlere girerler,
  alem-i mevalidde, başka suretlere dönerler,

  nutfede başka vaziyet alırlar.
  sonra alaka olur,
  sonra mudga olur,
  sonra bir insan suretini giyer, ortaya ç?karlar.

  Bu kadar ink?labat-ı acibe esnas?nda, zerreler öyle
  muntazam harekat ve
  muayyen düsturlar üzerine cereyan ederler ki,
  sanki bir zerre, mesela alem-i zerratta iken vazifelendirilmiş ve
  Abdülmecid'in gözünde yer al?p vazife görmek üzere yola çıkarılmıştır.

  Bu hali,
  bu vaziyeti,
  bu intizam? gören bir zihin, bila-tereddüt hükmeder ki,
  o zerreler, bir kas?tla ve bir hikmet alt?nda gönderilir.


  İşaratül-?caz | Küfür ve ?nkâr?n Reddine Dâir
  | 228
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. O kocaman Cehennem, Arz'ın karnında nasıl yerleşir?
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.06.20, 04:06
 2. Eşref Ziya Terzi - Karanlık
  By DENİS in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 17.07.12, 09:07
 3. Karanlık Nokta Kalmasın !
  By Bîçare S.V. in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.01.09, 07:06
 4. Hiç Bir Karanlık...
  By esra aktürk in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.10.08, 19:04
 5. Ortaçağ Kime Karanlık?
  By PirMuhammed in forum Tarih
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 23.09.07, 13:11

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0