?ttihat ve Terakki Hükümetinin ?çişleri Bakan? olan Talat Paşa’n?n emriyle 1910’da ?stanbul’daki bütün köpekler özel ekipler taraf?ndan yakalanarak Hay?rs?z Ada’ya sürgün edilir. Zavall? köpeklerin aç susuz bir şekilde ac? ac? ulumalar? günlerce ?stanbul sahillerinde yank?lan?r. Mazlumun halinden mazlum anlar ve ?stanbul halk? sürgündeki köpeklere her gün sandallarla yiyecek götürür. Ama bu çaba zavall? köpeklerin kurtulmas?na yetmez. Dönemin ?stanbul Belediye Başkan? olan Cemil Topuzlu, an?lar?nda 30 bin köpek öldürdüğünü iftiharla söyler. Hay?rs?z Ada binlerce köpeğin mezarl?ğ? haline gelir. ?stanbul’daki sokak köpeklerinin Hay?rs?z Adaya sürgün edildikleri y?llarda, bütün ülkenin bir komite bask?s? alt?na girmiş olmas?, doğu vilayetlerinde de Ermeni sürgününün gerçekleşmiş olmas? sizce de anlaml? değil midir? ?stanbul’daki sokak köpeklerinin baş?na gelen en büyük ikinci felâket ise yine ?ttihat ve Terakki zihniyetindeki 12 Eylül döneminde gerçekleşir. Darbeden sonra ?stanbul’dan sorumlu olan generalin ilk işlerinden birisi, bütün köpeklerin itlâf edilmesidir. Bu dönemde ?stanbul’da tam 88 bin köpek tek tek yakalan?p öldürülür.
Hasan YÜKSELTEN

www.yeniasya.com.trbugün bu yeri okurken akl?m 30 bin köpeğin ölmesine tak?ld? zalimler 30 bin köpeğin açl?ktan ölmesine sebeb olmuşlard?
olay?n hikmet yönünü araşt?rmaya koyuldum evet açl?ktan ölmek yoktu Allah herkesin her canl?n?n r?zk?n? verecekti buna kefildi ama 30bin zavall? köpek neden ölmüştü normalde bakt?ğ?m?zda

d?şar?da baz? han?mlar baz? beyler amcalar kedilere köpeklere özel mamalar vermekteler istanbulda baz? köşe başlar?nda buna rastlamaktay?z Allah insanlar?n merhamet eliyle kedileri köpekleri kuşlar? besliyordu.

ama kafam yine açl?ktan ölen 30 bin köpekciğin açl?ktan ölmesine tak?ld? hemen risaleden yard?m istedim r?z?ks?l?ktan ölme bahsini düşündüm evet Allah içyağ? suretinde canl?lar?n r?zk?n? veriyordu veriyordu vermesine ama bu r?zk?n ulaşmamas? için zulumkar insanlar devreye giriyorlard? işte köpeklerde normal şartlar alt?nda çöptende olsa r?z?kland?klar? halde mazlumlar topluğunun canavarca eylemiyle açl?ktan ölüyorlar ölen zavall?caklar?n ruhlar? ruhlar alemine giderken ona zulmedenlerde cezas?n? çekmek üzre bir süre sonra ahirete irtihal edeceklerdi

hikmet aray?ş?m sonunda kendimce bu tesellilerle avundum tesellime teselliyle katk?da bulunman?z için yard?m rica edecektim

bunun yan?nda yanl?ş düşünceleriminde olabililirliği nedeniyle ikazlar?n?z?da bekliyorum