+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 41

Konu: Harika Kur'an'ı Tanıyalım

 1. #1
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart Harika Kur'an'ı Tanıyalım

  kardeşler Harika Kur'an'ı elbette tanıyorsunuz... ben Risale-i Nur da geçen Kur'an'ı tarif eden Yirmibeşinci Söz'ün o başındaki tarifi ve Lemeattaki o mucizelikle alakalı yerleri kısımlara ayırıp işlemeyi düşündüm...
  bu kendi dersim sizler de istifadelerinizle paylaşıma katılırsanız sevnirim...

  takip edeceğim sıra aşağıdaki gibi olacak... hergün bir maddeyi sıra ile işlemeyi düşünüyorum. ve sonra lemeattaki o yeri...

 2. #2
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?


  1. Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..

  2. ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi..

  3. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri..

  4. ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı..

  5.ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikin miftahı..

  6. ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı..

  7. ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan ve âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi..

  8. ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi..

  9. ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası..

  10. ve zât ve sıfât ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı katıı, tercüman-ı satıı..

  11. ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi..

  12. ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ' ve ziyası..

  13. ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi..

  14. ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi...

  15. ve insanlara hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emr ü davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci' olacak çok kitabları tazammun eden tek, câmi' bir kitab-ı mukaddes..

  16. hem bütün evliya ve sıddıkînin ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir kitab-ı semavîdir.


  17. İkinci cüz' ve tetimme-i tarif:
  Kur'an, arş-ı a'zamdan, ism-i a'zamdan, her ismin mertebe-i a'zamından geldiği için, (Onikinci Söz'de beyan ve isbat edildiği gibi) Kur'an, bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelâmıdır.

  Hem bütün mevcudatın İlahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır.

  Hem bütün Semavat ve Arzın Hâlıkı namına bir hitabdır.

  Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir.

  Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir.

  Hem rahmet-i vasia-i muhita nokta-i nazarında bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir.

  Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır.

  Hem ism-i a'zamın muhitinden nüzul ile arş-ı a'zamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir Kitab-ı Mukaddes'tir. Ve şu sırdandır ki, "Kelâmullah" ünvanı kemal-i liyakatla Kur'ana verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'andan sonra sair enbiyanın kütüb ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz Kelimat-ı İlahiyenin ise bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'î bir ünvan ile, hususî bir tecelli ile, cüz'î bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususî bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir.


  18.Üçüncü Cüz':
  Kur'an,
  asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüblerini ve meşrebleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihat-ı sittesi parlak ve evham u şübehatın zulümatından musaffa ve nokta-i istinadı, bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî.. ve hedefi ve gayesi, bilmüşahede saadet-i ebediye.. içi, bilbedahe hâlis hidayet.. üstü, bizzarure envâr-ı iman.. altı, biilmelyakîn delil ve bürhan.. sağı, bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan.. solu, biaynelyakîn teshir-i akıl ve iz'an... Meyvesi, bihakkalyakîn rahmet-i Rahman ve dâr-ı cinan... Makamı ve revacı, bilhads-is sadık makbul-ü melek ve ins ü can bir Kitab-ı Semavî'dir.
  (Sözler’den)
  İ'caz-ı Kur'anî,
  Yedi menabi-i külliyeden tecelli, hem yedi anasırdan terekküb eder.
  Birinci Menba': Lafzın fesahatından selaset-i lisanı;
  Nazmın cezaletinden, mana belâgatından, mefhumların bedaatından, mazmunların beraatından, üslûbların garabetinden birden tevellüd eden bârika-i beyanı.
  Onlarla oldu mümtezic, mizac-ı i'cazında acib bir nakş-ı beyan, garib bir san'at-ı lisanî. Tekrarı hiç bir zaman usandırmaz insanı.
  İkinci Unsur ise: Umûr-u kevniyede gaybî olan esasat, İlahî hakaikten gaybî olan esrardan, gaybî-yi âsumanî.
  Mazide kaybolan gaybî olan umûrdan, müstakbelde müstetir kalmış olan ahvalden birden tazammun eden bir ilm-ül guyub hızanı,
  Âlem-ül guyub lisanı, şehadet âlemiyle konuşuyor erkânı, rumuz ile beyanı, hedef nev-i insanî, i'cazın bir lem'a-i nuranî...
  Üçüncü Menba' ise: Beş cihetle hârika bir câmiiyet vardır. Lafzında, manasında, ahkâmda, hem ilminde, makasıdın mizanı.
  Lafzı tazammun eder pek vasi' ihtimalat; hem vücuh-u kesîre ki, her biri nazar-ı belâgatta müstahsen, arabiyece sahih, sırr-ı teşriî lâyık görüyor ânı.
  Manasında: Meşarib-i evliya, ezvak-ı ârifîni, mezahib-i sâlikîn, turuk-u mütekellimîn, menahic-i hükema, o i'caz-ı beyanı
  Birden ihata etmiş, hem de tazammun etmiş. Delaletinde vüs'at, manasında genişlik. Bu pencere ile baksan, görürsün ne geniştir meydanı!
  Ahkâmdaki istiab: Şu hârika şeriat ondan olmuş istinbat, saadet-i dâreynin bütün desatirini, bütün esbab-ı emni.
  İçtimaî hayatın bütün revabıtını, vesail-i terbiye, hakaik-i ahvali birden tazammun etmiş onun tarz-ı beyanı...
  İlmindeki istiğrak: Hem ulûm-u kevniye, hem ulûm-u İlahî, onda meratib-i delalat, rumuz ile işarat, sureler surlarında cem'etmiştir cinanı.
  Makasıd ve gayatta: Müvazenet, ıttırad, fıtrat desatirine mutabakat, ittihad; tamam müraat etmiş, hıfzeylemiş mizanı.
  İşte lafzın ihatasında, mananın vüs'atında, hükmün istiabında, ilmin istiğrakında, müvazene-i gayatta câmiiyet-i pürşanı!..
  Dördüncü unsur ise: Her asrın derece-i fehmine, edebî rütbesine, hem her asırdaki tabakata, derece-i istidad, rütbe-i kabiliyet nisbetinde ediyor bir ifaza-i nuranî.
  Her asra, her asırdaki her tabakaya kapısı küşade. Güya her demde, her yerde taze nâzil oluyor o Kelâm-ı Rahmanî.
  İhtiyarlandıkça zaman, Kur'an da gençleşiyor. Rumuzu hem tavazzuh eder, tabiat ve esbabın perdesini de yırtar o hitab-ı Yezdanî.
  Nur-u tevhidi, her dem her âyetten fışkırır. Şehadet perdesini gayb üstünden kaldırır. Ulviyet-i hitabı dikkate davet eder, o nazar-ı insanı.
  Ki o lisan-ı gaybdır; şehadet âlemiyle bizzât odur konuşur. Şu unsurdan bu çıkar hârika tazeliği bir ihata-i ummanî!
  Te'nis-i ezhan için akl-ı beşere karşı İlahî tenezzülât. Tenzil'in üslûbunda tenevvü-ü munisliğidir mahbub-u ins ü cânı.
  Beşinci Menba' ise: Nakil ve hikâyatında, ihbar-ı sadıkada esasî noktalardan hazır müşahid gibi bir üslûb-u bedi-i pür-maânî
  Naklederek, beşeri onunla ikaz eder. Menkulâtı şunlardır: İhbar-ı evvelîni, ahval-i âhirîni, esrar-ı cehennem ve cinanı.
  Hakaik-i gaybiye, hem esrar-ı şehadet, serair-i İlahî, revabıt-ı kevnîye dair hikâyatıdır hikâyet-i ayânî
  Ki ne vaki' reddeylemiş, ne mantık tekzib etmiş. Mantık kabul etmezse red de bile edemez. Semavî kitabların ki matmah-ı cihanî.
  İttifakî noktalarda musaddıkane nakleder. İhtilafî yerlerinde musahhihane bahseder. Böyle naklî umûrlar bir "Ümmi"den sudûru hârika-i zamanî...
  Altıncı Unsur ise: Mutazammın ve müessis olmuş Din-i İslâma. İslâmiyet misline ne mazi muktedirdir, ne müstakbel muktedir; araştırsan zaman ile mekânı!..
  Arzımızı senevî, yevmî dairesinde şu hayt-ı semavîdir; tutmuş da döndürüyor. Küreye ağır basmış, hem dahi ona binmiş. Bırakmıyor isyanı.
  Yedinci Menba' ise: Şu altı menba'dan çıkan envâr-ı sitte, birden eder imtizac. Ondan çıkar bir hüsün, bundan gelir bir hads, vasıta-i nurânî.
  Şundan çıkan bir zevktir; zevk-i i'caz bilinir, tabirine lisanımız yetişmez. Fikir dahi kasırdır, görünür de tutulmaz o nücum-u âsumanî.
  (Lemeat’tan)

 3. #3
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart


  Kur'an Nedir? Tarifi Nas?ld?r?  1. Kur'an, şu kitab-? kebir-i kâinat?n bir tercüme-i ezeliyesi
  bugün inşaALLAH buras?n? mütâlaa edelim...

 4. #4
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  kainat kitabının belki her sahifesi bir alem....
  bu alemlerin hakimi her zamanda ve her alemde hazır bulunuyor... ve bu alemlerin ifade ettikleri manaları bize bildirmiş...

 5. #5
  Vefakar Üye Sağ Yolun Yolcusu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Bazen Giresun; Bazen Manisa
  Mesajlar
  484

  Standart

  Şu kainat başlı başına sani'ini tanıtan muazzam bir mektup olmasına rağmen okumasını bilmeyenler,beceremeyenler için bu manaları mucizevi bir şekilde ifade eden Kur'an gönderilmiştir.

  Ey nefsim! Bir dakika gülmeye bedel on saat ağlıyorsun.


 6. #6
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı nâme-i nur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bugün inşaALLAH buras?n? mütâlaa edelim...

  Alıntı nâme-i nur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  1. Kur'an, şu kitab-? kebir-i kâinat?n bir tercüme-i ezeliyesi..
  Tercüme ; bir sözü bir dilden başka bir dile çevirme manas?na gelir.
  Yani insan dilini bilmediği dolay?s?yla okuduğunda yazar?n meram?n? anlayamayacağ? bir kitab??n tercümesini al?r , okur ve anlar.
  ?şte beşer ; kainattan maksat gayeleri , hikmetleri k?sacas? her bir sat?r?nda yatan binlerce t?ls?m? bir Tercüme olmadan çözemez dolay?s?yla Kuran kelam s?fat?n?n tecellisi ile kitab-? kainat?n beşer diline indirgenmiş bir tercümesidir.
  kainat kitab?n?n örneğin bahar sayfas?nda yaz?lan hakikatleri , o hakikatlerden mesela bir ağac?n gaye-i hilkatini , s?rr-? hikmetini anlayacağ? dil ile Zat-? Zülcelal Kuranda tercüme etmiştir yoksa O Tercüme-i ezeliye olmasa idi beşer sadece kendi akl? ile s?rf kitab - ? kainata muhatab olarak onu anlayamazd?...

  Allahu alem

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 7. #7
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  güzel paylaş?mlar için ALLAH raz? olsun... bu maddeler değiştiğinde eski maddeler ile alakal? yazmak isteyen olursa yazs?n lütfen..

  2. ve âyât-? tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-? ebedîsi..  bugün buras? inşaALLAH..
  Konu nâme-i nur tarafından (04.03.08 Saat 09:34 ) değiştirilmiştir.


 8. #8
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  2. ve âyât-? tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-? ebedîsi..


  buras? birinci maddenin devam? gibi... burada da kainat, kendinde mündemiç bulunan çeşit çeşit lisanlar ile kainattaki onun Saniine bakan delilleri, kainat?n Sanii Kur'an ile bize talim ettiriyor.

 9. #9
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  evet devam? gibi...
  Yanl?z birinci maddede Kuran'? , ' tercüman-? ezeli '' olarak nazarlara sunarken bu maddede ' tercüman-? ebedi ' olduğunu belirterek ; Kuran ' ?n farkl? zaman dilimlerinde kitab-? kainatta yaz?lm?ş, yaz?lan ve yaz?lacak bütün ayetleri tercüme ettiğine ve dolay?s?yla tüm zamanlar? kuşatt?ğ?na bir işaret var gibi...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 10. #10
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Kâinat mescid-i kebirinde Kur'an kâinatı okuyor! Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu vird-i zeban edelim. Evet söz odur ve ona derler. Hak olup, Hak'tan gelip Hak diyen ve hakikatı gösteren ve nuranî hikmeti neşreden odur

  (Sözler'den)+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nuru Tanıyalım
  By hicap in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.02.12, 15:12
 2. Önce Kendimizi Tanıyalım!
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.09.11, 23:40
 3. Münafıkları Tanıyalım
  By yatağanlı in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 04.04.08, 14:42
 4. Şia Mezhebini Tanıyalım
  By Kur'aniyyun in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 99
  Son Mesaj: 18.12.07, 22:39
 5. Nefsimiz Tanıyalım.!
  By aShuRe in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.01.07, 22:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0