+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 9 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 83

Konu: Risale-i Nurlardan Müjdeler

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart Risale-i Nurlardan Müjdeler

  ?nsan her zaman müjdeye hasret ve müjdeyi beklemede ve de müjdeye müştakt?r.F?trat?nda müjdeye karş? bir iştiyak vard?r.Hoşlan?r müjdeden.Şevk duyar,ümitvar olur ve duygular? galeyana gelir müjdelerle.

  Onun içindir ki Efendimiz(asm) ?ncil ve diğer mukaddes kitaplarda müjdelenmiştir.?ncil tahrif edilmesine rağmen Hüseyin-i Cisri muhterem 114 yerde Efendimiz(asm) işaretler ve beşaretler tespit etmiştir.

  Efendimiz(asm)'de istikbale ait müjdelerle ümmetine kuvve-i maneviye olmuştur.

  Kelamlar?n en yücesi olan Kur'an'da da ehl-i iman için ebedi cennetler ve mükafatlar verileceği müjdelenmiştir.

  Bizlerde bu şevk ve ümit kelimesi olan müjdelere Risale-i Nurlardan bakmak istedik ve Risale-i Nurlardan istikbale ait müjdeler nelerdir bir araya getirelim istedik.Çünkü Risale-i Nurlarda bu manada çok yerler olduğu kanaatindeyim.?nşallah hem de bir dua hükmüne geçer.

  Buraya eklenecek olan Risale-i Nurlardan müjdeler metinlerinin gerekirse izahlar? da yap?labilir.Sorulacak olan sorularla da konu zenginleştirilebilir.Her kardeşimiz ulaşabildiği müjdeleri burada paylaş?rsa inan?yorum ki güzel bir şerh ve izah olabilir.
  Şimdiden hay?rl? paylaş?mlar inşallah.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  "Evet, ümitvar olunuz. Şu istikbal ink?lâb? içinde, en yüksek gür sada ?slâm?n sadas? olacakt?r!"(Sünuhat)

  Ye'sin burnunun rağm?na olarak ben dünyaya işittirecek derecede kanaat-i kat'iyemle derim:
  ?stikbal, yaln?z ve yaln?z ?slâmiyetin olacak. Ve hâkim, hakaik-i Kur'âniye ve imaniye olacak. (Hutbe-i Şâmiye)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli birtek çocuğu sekeratta görüp, dünyada tevehhüm-ü ebediyet hükmünce, gaflet veya dalâlet neticesinde, mevti adem ve firak-ı ebedî tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp, gaflet veya dalâlet cihetiyle, Erhamürrâhimînin cennet-i rahmetini, firdevs-i nimetini düşünmediğinden, ne kadar meyusâne bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadet-i dâreyn olan İmân ve İslâmiyet, mü'mine der ki: Şu sekeratta olan çocuğun Hâlık-ı Rahîmi, onu bu pis dünyadan çıkarıp Cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi, hem ebedî bir evlât yapacak. Mufarakat muvakkattir, merak etme. -1- -2- de, sabret. -3-

  Said Nursî

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ?şte, ?slâmiyetin hakaiki hem mânen, hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir istidad? var.(Hutbe-i Şâmiye)

  Eğer biz ahlâk-? ?slâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlât?n? ef'âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle ?slâmiyete girecekler; belki küre-i arz?n baz? k?t'alar? ve devletleri de ?slâmiyete dehâlet edecekler.
  (Hutbe-i Şâmiye)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Hem nev-i beşer, hususan medeniyet fenlerinin ikazat?yla uyanm?ş, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlam?ş. Elbette ve elbette dinsiz, baş?boş yaşamazlar. Ve olamazlar. En dinsizi de dine iltica etmeye mecburdur.

  Çünkü, acz-i beşerî ile beraber hadsiz musibetler ve onu inciten hâricî ve dahilî düşmanlara karş? istinat noktas?; ve fakr?yla beraber hadsiz ihtiyâcâta müptelâ ve ebede kadar uzanm?ş arzular?na medet ve yard?m edecek istimdad noktas?, yaln?z ve yaln?z Sâni-i Âlemi tan?mak ve ?mân etmek ve âhirete inanmak ve tasdik etmekten başka, uyanm?ş beşerin çaresi yok...

  Kalbin sadefinde din-i hakk?n cevheri bulunmazsa, beşerin baş?nda maddî, mânevî k?ymetler kopacak ve hayvanat?n en bedbaht?, en perişan? olacak.(Hutbe-i Şâmiye)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Hem de ?slâmiyet güneşinin tutulmas?na, inkişaf?na ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden perdeler aç?lmaya başlam?şlar. O mümanaat edenler çekilmeye başl?yorlar. K?rk beş sene evvel o fecrin emâreleri göründü. Yetmiş birde fecr-i sâd?k? başlad? veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzip de olsa, otuz-k?rk sene sonra fecr-i sâd?k ç?kacak. (Hutbe-i Şâmiye)

  Avrupa ve Amerika ?slâmiyetle hamiledir; günün birinde bir ?slâmî devlet doğuracak. Nas?l ki Osmanl?lar Avrupa ile hamile olup bir Avrupa devleti doğurdu.(Hutbe-i Şâmiye)

  Ey Cami-i Emevîdeki kardeşlerim ve yar?m as?r sonraki âlem-i ?slâm camiindeki ihvanlar?m! Acaba baştan buraya kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki, istikbalin k?t'alar?nda hakikî ve mânevî hâkim olacak ve beşeri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yaln?z ?slâmiyettir ve ?slâmiyete ink?lâp etmiş ve hurafattan ve tahrifattan s?yr?lacak ?sevîlerin hakikî dinidir ki Kur'ân'a tâbi olur, ittifak eder. (Hutbe-i Şâmiye)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Evet, şimdi olmasa da, otuz-kırk sene sonra

  fen ve hakiki mârifet ve medeniyetin mehasini,bu üç kuvveti tam teçhiz edip,
  cihazatını verip, o sekiz mânileri mağlûp edip dağıtmak için
  taharrî-i hakikat meyelânını
  ve insafı
  ve muhabbet-i insaniyeti,
  o sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş.

  Şimdi onları kaçırmaya başlamış.

  İnşaallah, yarım asır sonra onları darma dağın edecek.(Hutbe-i Şâmiye)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Evet, meşhurdur ki: "En kat'î fazilet odur ki, düşmanlar? dahi o faziletin tasdikine şehadet etsin." ?şte yüzer misallerinden iki misal:

  Birincisi: On dokuzuncu asr?n ve Amerika k?t'as?n?n en meşhur filozofu Mister Carlyle, en yüksek sadas?yla, çekinmeyerek, filozoflara ve H?ristiyan âlimlerine neşriyat?yla bağ?rarak böyle diyor, eserlerinde şöyle yazm?ş:

  "?slâmiyet gayet parlak bir ateş gibi doğdu. Sair dinleri kuru ağac?n dallar? gibi yuttu. Hem bu yutmak ?slâmiyetin hakk? imiş. Çünkü sair dinler-fakat Kur'ân'?n tasdikine mazhar olmayan k?sm?-hiç hükmündedir."

  Hem Mister Carlyle yine diyor:
  "En evvel kulak verilecek sözlerin en lây?k? Muhammed'in aleyhissalâtü vesselâm sözüdür. Çünkü, hakikî söz, onun sözleridir."

  Hem yine diyor ki:
  "Eğer hakikat-i ?slâmiyette şüphe etsen, bedihiyat ve zaruriyat-? kat'iyede iştibah edersin. Çünkü, en bedihî ve zarurî bir hakikat ise ?slâmiyettir."
  ?şte bu meşhur filozof, ?slâmiyet hakk?nda bu şehadetini, eserinde müteferrik yerde yazm?ş.

  ?kinci misal: Avrupa'n?n asr-? âhirde en meşhur bir filozofu Prens Bismark diyor ki:

  "Ben bütün kütüb-ü semaviyeyi tetkik ettim. Tahrif olmalar?na binaen, beşerin saadeti için arad?ğ?m hakikî hikmeti bulamad?m. Fakat Muhammed'in (aleyhissalâtü vesselâm) Kur'ân'?n? umum kütüplerin fevkinde gördüm. Her kelimesinde bir hikmet buldum. Bunun gbi beşerin saadetine hizmet edecek bir eser yoktur. Böyle bir eser, beşerin sözü olamaz. Bunu Muhammed'in (aleyhissalâtü vesselâm) sözüdür diyenler, ilmin zaruriyat?n? inkâr etmiş olurlar. Yani, Kur'ân Allah kelâm? olduğu bedihidir."

  ?şte Amerika ve Avrupa'n?n zekâ tarlalar? Mister Carlyle ve Bismarck gibi böyle dâhi muhakkikleri mahsulât vermesine istinaden, ben de bütün kanaatimle derim ki:

  Avrupa ve Amerika ?slâmiyetle hamiledir; günün birinde bir ?slâmî devlet doğuracak. Nas?l ki Osmanl?lar Avrupa ile hamile olup bir Avrupa devleti doğurdu.(Hutbe-i Şâmiye

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  "Evet, evvelâ başta cümlesi, makam-ı cifrî ve ebcedî ile bin üç yüz elli (1350) tarihine parmak basar ve mânâ-yı işârî ile der: Gerçi o tarihte, dini, dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silâhla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, hükümetlerde bir kanun-u esasî, bir düstur-u siyasî oluyor ve hükümet, lâik cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil mânevî bir cihad-ı dinî, iman-ı tahkikî kılıcıyla olacak. Çünkü, dindeki rüşd-ü irşad ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün eden bir nur Kur'ân'dan çıkacak diye haber verip bir lem'a-i i'caz gösterir." a.musa

 10. #10
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Allah raz? olsun gerçekten çok güzel müjdeler...

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Müjdeler, Lâyık Olanlar İçindir!
  By Bîçare S.V. in forum Eğitim
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 20.09.09, 18:43
 2. Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 10.02.09, 19:12
 3. Risale Talebeleri'ne Müjdeler, Kur'an'da Türkler
  By halenur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 23.06.08, 18:46
 4. Risale-i Nurlardan Tefekkür Usulü
  By Re$ha in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 28.08.07, 16:02
 5. Risale-i Nurlardan İçtimai-Siyasi Ölçüler
  By Abdulbaki in forum Gündem
  Cevaplar: 68
  Son Mesaj: 25.05.07, 11:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0