+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: Kur'an-ı Kerim Risale-i Nur'u Kabul Eder mi?

 1. #1
  Vefakar Üye hafız halime - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  475

  Standart Kur'an-ı Kerim Risale-i Nur'u Kabul Eder mi?

  daha önce üstada talebeleri tarafından sorulan bi soru.kitabi olmasını istedim.selamlar

 2. #2
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Ah Nur kardeşim! Senin bu samimi sözlerin, beni, iman ve ?slam ve Kur'an yolunu öğrenmek yolunda Nur Risalelerine celbetti. Nur Risalelerini okumak sevgisiyle, benim gaml? gönlümü neş'elerle doldurdu ve coşturdu. Deli gönlümü, Kur'an nuru kaplad?.

  Risale-i Nur, insan? en parlak bir nur-u Kur'an ve imana gark eder. Kur'an-? Hakimin cilvelerini şu alem-i şahadette gösterir, hak ve hakikate eriştirir.
  Zübeyir Gündüzalp

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı haf?z halime Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  daha önce üstada talebeleri taraf?ndan sorulan bi soru.kitabi olmas?n? istedim.selamlar
  1. şua bu suale karş? yazd?r?lm?şt?r. Oraya atf-? nazar etmelisiniz aziz kardeşimiz..

  Evet, Eskişehir hapishanesinde, dehşetli bir zamanda, kudsi bir teselliye pekçok muhtaç olduğumuz hengamda, manevi bir ihtarla:
  "Risale-i Nurun makbuliyetine eski evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki, s?rr?yla, en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'and?r. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bak?yor?" denildi. O acib sual karş?s?nda bulundum. Ben de, Kur'an'dan istimdat eyledim.
  Birden, otuz üç ayetin mana-i sarihinin teferruat? nevindeki tabakat?ndan ?nana-i işari tabakas?ndan ve o mana-i işari külliyetinde dahil bir ferdi, Risale-i Nur olduğunu ve duhulüne ve medar-? imtiyaz?na bir kuvvetli karine bulunmas?n? bir saat zarf?nda hissettim ve bir k?sm?n? bir derece izahl?, bir k?sm?n? mücmelen gördüm. Kanaatime hiçbir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmad?; ve ben de, ehl-i iman?n iman?n? Risale-i Nurla takviye etmek niyetiyle, o kati kanaatimi yazd?m ve has kardeşlerime mahrem tutulmak şart?yla verdim." sikke-i tasdik-i Gaybi

 4. #4
  Vefakar Üye hafız halime - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  475

  Smile

  ALLAHRAZI OLSUN KARDEŞİM.AYRICA HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM YANLIŞ HATIRLADIM HAKKINIZI HELAL EDİNİZ.

 5. #5
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  1...ve hiçbir cihetle beğenmediğim nefs-i emmaremi beğendirmek ve medhetmek değildir. Hem Risâle-i Nur zâhiren benim eserim olmak haysiyetiyle sena etmiyorum. Belki yalnız Kur'anın bir tefsiri ve Kur'andan mülhem bir tercüman-ı hakikîsi ve îmanın hüccetleri ve dellâlı olmak haysiyetiyle meziyetlerini beyan ediyorum. Hattâ bir kısım risaleleri ihtiyarım haricinde yazdığım gibi, Risâle-i Nur'un ehemmiyetini zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim.

  2...Aziz sıddık kardeşlerim; Ramazan-ı Şerif'de Kur'an-ı Muc'ciz-ül-Beyanı okurken Risale-i Nur'a işaretleri Birinci Şua'da beyan olunan otuzüç âyetten hangisi gelse bakıyorum ki, o âyetin sahifesi ve yaprağı ve kıssası dahi Risale-i Nur'a ve şâkirdlerine kıssadan hisse almak noktasında bir derece bakıyor. Hususan Sûre-i Nur'dan âyet-ün-nur, on parmakla Risale-i Nur'a baktığı gibi,arkasındaki âyât-ı zulümat dahi muârızlarına tam bakıyor ve ziyade hisse veriyor. Âdeta o makam, cüz'iyetten çıkıp külliyet kesbeder ve bu asırda o külliyetin tam bir ferdi Risale-i Nur ve şâkirdleridir diye hissetim. Evet, Kur'an'ın hitabı, evvelâ Mütekelim-i Ezelînin Rubûbiyyet-i âmmesinin geniş makamından, hem nev-i beşer belki kâinat namına muhatab olan zâtın geniş makamından, hem umum nev'-i beşer ve benî âdemin bütün asırlarda irşadlarının gayet vüs'atli makamından, hem dünya ve âhiretin arz, ve semâvâtın, ezel ve ebedin ve Hâlik-ı Kâinatın-  (*) Denizli hapsinin meyvesine "Onuncu Mes'ele" olarak Emirdağının ve bu Ramazan-ı Şerifin nurlu bir küçük çiçeğidir. Tekrarat-ı Kur'aniyyenin bir hikmetini beyanla ehl-i dalâletin ufûnetli ve zehirli evhamlarını izâle eder.

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 6. #6
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Ihlas sûresinin alt? cümlesinin mealleri şöyledir: " 1-De ki: O, (Allah)'d?r. 2- Allah birdir. 3- Allah Samed-dir. 4- O doğur ma m iş t?r. 5- Ve doğmam?şt?r. 6- O'nun hiçbir I dengi yoktur."
  R?sale-i Nur'da Ihlâs sûresinin tevhid aç?s?ndan yap?lan k?sa bir tefsiri özetle şöyledir:
  "Sûrenin birinci cümlesinde yer alan "hüve" deki karinesiz işaretin gösterdiği itlak, bir ta'yini, o da teayyünü gösterir. Bu ise tevhidin şühûd mertebesine işarettir."Lemeât, 739.

  Yani: Ihlâs sûresinin ilk cümlesi "kul huve" nin anlam?: "De ki: O'dur." şeklindedir. Her zamirin mutlaka bir mercii vard?r. Buradaki merci, aç?k olarak ifade edilmeyip, mutlak b?rak?lm?şt?r. Bu makamda mutlak b?rak?lan zamirin mercii ancak bir mutlak varl?k olabilir. Mutlak bir varl?k Allah'tan başkas? olmad?ğ?na göre, buradaki mutlak zamirin mercii de ancak O'na ait olup, O'nu gösterebilir. Itlakta ta'yin ve tayinde de taayyün"ün mânâs? budur

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 7. #7
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Sekizinci Remiz
  Bu remzin beyan?ndan evvel en mühim, iki suale cevap yaz?lacak.

  Birinci sual: Bütün k?ymettar kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'ân'?n işaretine ve iltifat?na ve Hazret-i ?mam-? Ali'nin (r.a.) takdir ve tahsinine ve Gavs-? Azam?n teveccüh ve tebşirine veçh-i ihtisas? nedir? O iki zât?n kerametle Risale-i Nur'a bu kadar k?ymet ve ehemmiyet vermenin hikmeti nedir?

  Elcevap: Malûmdur ki, baz? vakit olur, bir dakika, bir saat; ve belki bir gün, belki seneler kadar; ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Meselâ, bir dakikada şehid olan bir adam, bir velâyet kazan?r. Ve soğuğun şiddetinden incimad etmek zaman?nda ve düşman?n dehşet-i hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir.

  ?şte, aynen öyle de, Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi, zaman?n ehemmiyetinden, hem bu asr?n şeriat-? Muhammediyeye (a.s.m.) ve şeâir-i Ahmediyeye (a.s.m.) ettiği tahribat?n dehşetinden, hem bu âhirzaman?n fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiâze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü'minlerin imanlar?n? kurtarmas? noktas?ndan, Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesb etmiş ki; Kur'ân ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. Ve Hazret-i ?mam-? Ali (r.a.) üç kerametle ona beşaret vermiş. Ve Gavs-? Azam (r.a.) kerametkârâne ondan haber verip tercüman?n? teşci etmiş.

  Evet, bu asr?n dehşetine karş? taklidî olan itikad?n istinad kaleleri sars?lm?ş ve uzaklaşm?ş ve perdelenmiş olduğundan, her mü'min, tek baş?yla dalâletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-? tahkikî lâz?md?r ki dayanabilsin. Risale-i Nur, bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağ? bir tarzda, hakaik-i Kur'âniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlarla ispat ederek, o iman-? tahkikîyi taş?yan hâlis ve sad?k şakirtleri dahi, bulunduklar? kasaba, karye ve şehirlerde, hizmet-i imaniye itibar?yla âdetâ birer gizli kutup gibi, mü'minlerin mânevî birer nokta-i istinad? olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i mâneviye-i itikadlar? cesur birer zâbit gibi, kuvve-i mâneviyeyi ehl-i iman?n kalblerine verip mü'minlere mânen mukavemet ve cesaret veriyorlar.

  Şualar | Sekizinci Şuâ | 645
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 8. #8
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  ?kinci sual: Keramet izhar edilmezse daha evlâ olduğu halde, neden sen ilân edersin?

  Elcevap: Bu, bana ait bir keramet değildir. Belki, Kur'ân'?n i'câz-? mânevîsinden tereşşuh ederek has bir tefsirinden keramet suretinde bizlere ve ehl-i imana bir ikram-? Rabbânî ve in'âm-? ?lâhîdir. Elbette mucize-i Kur'âniye ve onun lem'alar? izhar edilir. Ve nimet ise, şükür niyetiyle ilân etmek, bir tahdis-i nimettir. âyeti izhar?na emreder.  Rabbinin nimetini de yâd et." Duhâ Sûresi: 93:11.  Benim için medâr-? fahr ve gurur olacak bir liyakatim ve istihkak?m olmad?ğ?n? kasemle itiraf ediyorum. Ben çekirdek gibi çürüdüm ve kurudum. Bütün k?ymet ve hayat ve şeref, o çekirdekten ç?kan şecere-i Risale-i Nur ve mucize-i mâneviye-i Kur'âniyeye geçmiş biliyorum. Ve öyle itikad ettiğimden, i'câz-? Kur'ânî hesab?na izhar ederim. Bütün k?ymet, bir mucize-i Kur'âniye olan Risale-i Nur'dad?r. Hattâ, eskiden beri taş?d?ğ?m Bediüzzaman ismi onun imiş, yine ona iade edildi. Risale-i Nur ise, Kur'ân'?n mal?d?r ve mânâs?d?r.
  Bu remizde hususî kanaatimi teyid eden ve kendime mahsus çok emare ve karineler var. Fakat başkalara ispat edemediğimden yazam?yorum. Yaln?z iki-üçüne işaret etmeye münasebet gelmiş.

  Birincisi: Ben Celcelûtiye'yi okuduğum vakit, sâir münâcâtlara muhalif olarak, kendim bizzat hissiyat?mla münâcât ediyorum diye hissederdim. Ve başkas?n?n lisan?yla taklitkârâne olmuyordu. Benim için gayet f?trî ve dertlerime alâkadar ve tefekkürat-? ruhiyeme hoş bir zemin oluyordu. Birkaç sene sonra kerametini ve Risale-i Nur ile münasebetini gördüm ve anlad?m ki, o hâlet, bu münasebetten ileri gelmiş.

  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 9. #9
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  ?kincisi: Hazret-i ?mam-? Ali (r.a.) başta ve ortalar?nda ve âhirde bir hazine-i ulûm olarak gösteriyor. Halbuki, zâhirinde yaln?z bir münâcâtt?r. Hattâ ?mam-? Ali'nin (r.a.) hakikat-feşan sair kasideleri ve ilmî başka münâcâtlar? gibi, esrar-? ilmiye ile tam münasebeti görünmüyor. Benim hususî kanaat?m şudur ki: Celcelûtiye, madem Risale-i Nur'u içine alm?ş ve sinesine bas?p mânevî veled gibi kabul etmiş, elbette f?kras? ile kendi hazinesinin bir k?s?m p?rlantalar?n? âhirzamanda neşreden Risale-i Nur'u şahit gösterip Celcelûtiye'yi bir hazine-i ulûm ve bir define-i ilmiyedir diye bihakk?n medh ü senâ edebilir
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 10. #10
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Üçüncüsü: Malûmdur ki, bazan gayet küçük bir emare, baz? şerait dahilinde gayet kuvvetli bir delil hükmüne geçer, yakîn derecesinde kanaat verir. Bana böyle kanaat veren çok misallerinden yaln?z sab?k beyan ettiğim birtek misal bana kâfi geliyor. Şöyle ki:
  Hazret-i ?mam-? Ali (r.a.) f?kras?yla Risale-i Nur'u tarihiyle ve ismiyle ve mahiyetiyle ve esaslar?yla ve hizmetiyle ve vazifesiyle gösterdikten sonra, Süryanîce isimleri tâdâd ederek münâcât eder. Otuz iki veya otuz üç adet isimlerde iki defa kelimesini tekrar eder. Biri, yirmi yedincide ; diğeri, otuz birde der.
  ?şte Risale-i Nur'un Sözleri otuz üç ve bir cihette otuz iki ve Mektubat nam?ndaki risalelerin dahi bir cihette otuz iki ve bir cihette otuz üç olup bu münâcâtla mutab?k olmas? ve yaln?z risale şeklinde iki adet zeyilleri bulunmas? ve o zeyillerin birisi Yirmi Yedinci Sözün ehemmiyetli zeyli ve diğeri Otuz Birinci Sözün k?ymettar zeyli olmas? ve o iki zeyl risalesinin müstakil mertebe ve numaralar? bulunmamas? ve kelimesi dahi ayn? yerde, ayn? mânâda tevafuk etmesi bana iki kere iki dört eder derecesinde kanaat veriyor ki, Hazret-i ?mam-? Ali (r.a.) tebeî bir mânâ ile ve işârî bir mefhumla Risale-i Nur'a, hattâ zeyillerine bakmak için öyle yapm?ş. Daha çok karineler ve birer Söze işaret eden münasebetler var. Fakat gizli ve ince olduklar?ndan zikredilmedi.
  Haşiye  Haşiye
  Meselâ, yirmi sekizinci mertebede kelimesiyle Yirmi Sekizinci Sözün âhiri olan Cehennem meselesinin çok kuvvetli bir burhan?na işaret edip baştaki Cennet meselesinin yaln?z iki üç sual ve cevaba dair bahsi ise, başka yerde işaret ettiğinden münasebet gizlenmiş.
  Hem meselâ, ikinci mertebede kelimesiyle, hem ?kinci Söze, hem ?kinci Mektuba, hem ?kinci Lem'aya, hem ?kinci Şuâya bakt?ğ?ndan münasebet genişlendiğinden gizlenmiş.
  Hem meselâ ve ve ve ve yani, beşinci mertebede bulunmas?, hem Beşinci Söze, hem Beşinci Mektuba, hem Beşinci Lem'aya ve Dördüncü Şuâ olan Ayet-i Hasbiye Risalesine, hem Üçüncü Şuâ olan Münâcâta bakt?ğ? cihetle münasebet genişlenmiş, gizlenmiş. Buna başkalar? k?yas edilsin.

  Şualar | Sekizinci Şuâ | 648

  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Acep Allah Bizi Kabul Eder Mi?
  By Şahide in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.12.11, 18:15
 2. Mantık Kabul Eder, Ruh Kusar!
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.11.11, 10:49
 3. Allah Kulunun Son Nefesine Kadar Tövbesini Kabul Eder...
  By Lebid24 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27.11.08, 16:40
 4. Aranıza Beni de Kabul Eder mısınız?
  By samyeli_05 in forum Tanışma
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 19.08.08, 12:57
 5. Kabul Eder Misin Ya Rasulullah?
  By Sonsuz-Nur in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17.08.06, 16:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0