+ Konu Cevaplama Paneli
4. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var BirinciBirinci ... 2 3 4
Gösterilen sonuçlar: 31 ile 33 ve 33
Like Tree2Beğeni

Konu: Rüya Hac'da Neden Sükut Etti?

 1. #31
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  KESSÂRETÜ’Z-ZÜNUB
  ?ttifak, ittihat, muarefe (karş?l?kl? tan?şma) ve muhabbetin madeni olan Hacc?n terki ve ihmali, ihtilaf?, birbirine düşman olmay? ve çat?şma içinde olmay? ortaya ç?karm?şt?.
  Makale


  Dr. Veli S?r?m
  Moral Dünyas? Dergisi, Aral?k-2007

  Y?l 1919.
  Birinci Dünya Savaş? bitmiş, ?slam âleminin sancaktar? Osmanl? yağmalanm?ş, yak?l?p küle dönmüş. Müslüman beldeler doymak bilmez Bat?l? işgalcilerce paylanm?ş, parçalanm?ş.
  Bediüzzaman, üzerinde yeis dumanlar?n?n tüttüğü ?slâm diyarlar?n? gördükçe, vücudunun her bir hücresine kadar titremekte, üzülmekte, hüzünlenmekte. Kendi tabiriyle “Dehrin hadisat?n?n verdiği yeisle, şiddetle muztarip.” O kesif karanl?klar içinde bir nur aramakta.
  Aylardan Eylül ve bir Cuma gecesi.
  Aray?şla gelen önemli bir ziyaret.
  Hakikaten yakaza olan bir rüya-y? sâd?kada, âlem-i misalde gerçekleşti.
  O âlemde Bediüzzaman’? biri karş?lam?ş, ?slam?n geleceği hakk?nda toplanan bir muhteşem meclise davet etmişti.
  Üstad Bediüzzaman benzerini daha önceden görmemişti o nurlu, ayd?nl?k meclisi. Selef-i Salihinden her as?rda gönderilen görevli zâtlara kadar büyük şahsiyetlerden meydana gelen bu muazzam meclisin huzuruna vard?. Büyük bir edep ve hürmet ile ellerini önüne bağlay?p ayakta beklemeye başlad?.
  Mecliste birden büyük bir zât?n, gür sadâs? yank?land?:
  “Ey felâket ve helâket asr?n?n adam?, senin de reyin var. Fikrini beyan et!”
  Bediüzzaman “Sorun, cevap vereyim” diyerek karş?l?k verdi. Ard?ndan meclisten peşpeşe gelen sorular? tek tek cevaplad?. Her cevab?n ard?ndan o muhteşem meclisten takdir ve tasdik sadâlar? yükseliyordu.
  Bediüzzaman’a yöneltilen sorulardan birisi Birinci Dünya Harbi akabinde ?slam âleminin baş?na yağmur misali yağan bela ve musibetlere dairdi. “Hangi fiilinizle kadere fetva verdirdiniz ki, şu musibetle hükmetti?” sorusuna Bediüzzaman, 20. asr?n ?slam dünyas?n?n nam?na cevaplad?.
  Bediüzzaman’a göre bu büyük felaketin görünmeyen yüzünde duran, belki o dönemdeki hiçbir kimsenin dikkatini çekmeyen, belki hayal bile edilmeyen temel bir gerekçe vard?. ?slam?n üç temel emrin, namaz, oruç ve zekât?n hakk?yla ifa edilmemesiydi as?l sebep.
  Daha sonra Sünuhat isimli risalesinde bu üç görevin ihmali veya tamamen terkiyle ortaya ç?kan ac? tabloyu gayet veciz ifadelerde gözler önüne serdi:
  “Yirmi dört saatten yaln?z bir saati, beş namaz için Hâl?k Teâlâ bizden istedi. Tembellik ettik; beş sene yirmi dört saat talim, meşakkat, tahrikle bir nevi namaz k?ld?rd?. Hem senede yaln?z bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize ac?d?k; kefâreten beş sene oruç tutturdu. Ondan, k?rktan yaln?z biri, ihsan ettiği maldan zekât istedi. Buhl ettik (cimrilik yapt?k), zulmettik, O da bizden müterakim zekât? ald?.”[1]
  EN BÜYÜK SUÇA EN BÜYÜK CEZA
  Üstad Bediüzzaman, “Rüyada Bir Hitabe”ye, daha sonra “Rüyan?n Zeyli” başl?ğ?yla ilavede bulundu. Bu ek bölüm, ayn? zamanda zikrettiğimiz üç ana unsura da bir ilaveydi. “Rüya hacda sükut etti” cümlesiyle başlayan bu bölüm, tüm ?slam âleminin günümüze kadar da kendisini sürekli hissettiren derin bir yaraya, ihtilaf, bölünmüşlük ve parçalanm?şl?ğ?n peşis?ra gelen çalkant?lara ?ş?k tutuyordu.
  Bediüzaman’a göre Hac ibadeti tüm ?slam âleminin ittihad ve bütünlüğünü sağlamada çok önemli ve olmazsa olmaz bir amildi. Hikmeti çok büyüktü. Büyüklüğü oran?nda da, ihmalkârl?k ve kadir k?ymet bilmezlik gibi bir suçun cezas?, önceki üç ibadetin terkiyle k?yas bile edilmeyecek boyutlarda olacakt?. Çünkü bu suç ve cinayet ?lahî gazap ve kahr? celbetmişti.
  Bediüzzaman’a göre bu suç diğer üç ibadetin terki ve ihmalinden çok daha büyük ve ağ?rd?. Hacc?n ibadetinin terki veya ihmali keffaretle karş?lanacak bir suç değildi. ?şte o yüzden Bediüzzaman “Rüyan?n Zeyli” başl?kl? ilave bölüme “Rüya hacda sükut etti” ifadesiyle başlam?şt?. ?şte o yüzden Bediüzzaman, böylesi azim suçun cezas?n?n “keffâretü’z-zünub değil, kessâretü’z-zünub[2]” olduğunu söylemişti.
  Yani Hac ibadeti, tek tek her bir ferdin değil, topyekün Müslümanlar?n mükellef olduğu bir ibadet, bir yükümlülüktü. Çünkü Hac, bütün Müslümanlar?n bir tür y?ll?k kongresi mahiyetindeydi. Dili, rengi ve ülkesi ne olursa olsun biraraya gelip tan?şmalar?n?, fikir ve gönül birliği sağlamalar?n?, yard?mlaşma ve dayan?şma içinde olmalar?n?, birlikte hareket etmelerini, yeri geldiğinde birlikte gülüp birlikte ağlamalar?n? sağlayacak bir zirve toplant?s?yd?. Bu ibadetteki umumî ihmal ve tembellik ise ancak ?slam düşmanlar?na fayda sağlayacakt?.
  ?şte bu yüzden işlenen suç ve günah küllî ve umumî idi.
  ?şte bu yüzden böyle büyük suç ve cinayetin neticesinde ?lahî ceza gazap ve kah?rla tecellî edecekti.
  ?şte bu yüzden ceza tüm Müslümanlara ayn? anda gelecekti.
  ?ttifak, ittihat, muarefe (karş?l?kl? tan?şma) ve muhabbetin madeni olan Hacc?n terki ve ihmali, ihtilaf?, birbirine düşman olmay? ve çat?şma içinde olmay? ortaya ç?karm?şt?. Müslümanlar, kendi can düşmanlar?n?n bile yapamad?ğ?n? kendi elleriyle birbirlerine yapm?şlard?. ?ngilizin, Frans?z?n, Rusun yapamad?ğ?n? yapm?şlar, onlar?n gözleri önünde birbirlerinin boğaz?na sar?lm?şlar, birbirlerinin can?na kastetmişlerdi.
  Bediüzzaman bu hazin tabloyu şöyle tasvir eder:
  “?şte Hint, düşman zannederek, halbuki pederini öldürmüş, baş?nda oturmuş bağ?r?yor.
  “?şte Tatar, Kafkas, öldürülmesine yard?m ettiği şah?s, biçare valideleri olduğunu, “ba’de harabi’l-Basra” anl?yor. Ayak ucunda ağl?yorlar.
  “?şte Arap, yanl?şl?kla kahraman kardeşini öldürüp, hayretinden ağlamay? da bilmiyor.
  “?şte Afrika, biraderini tan?mayarak öldürdü, şimdi vâveylâ ediyor.
  “?şte âlem-i ?slâm, bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yard?m etti, valide gibi saçlar?n? çekip âh ü fîzar ediyor.”[3]
  Bediüzzaman’a göre Hac ve Hacca yolculuğu “hayr-? mahz,” yani her şeyiyle hay?r olan bir görevdi. Milyonlarca Müslüman Hacc?n değerini bilmemek, tembellik ve ihmalkârl?kla çok büyük bir hata işledi. “Şerr-i mahz,” yani her yönüyle şer olan “Düşman bayrağ? alt?nda,” varl?ğ?n? sürdürme, hayatta kalabilme çabas?na düştü.
  Bediüzzaman’?n bu yaklaş?m?n?n ard?ndan soral?m:
  ?slam dünyas? neden birlik-beraberlik içinde değiller. Aradan yaklaş?k koca bir as?r geçmesine rağmen Müslümanlar?n yaşad?ğ? beldeler niçin hala çat?şmalara, savaşlara, kardeş kavgalar?na sahne oluyor? Niçin bir zamanlar huzur, bar?ş ve kardeşliğin hüküm sürdüğü topraklar hâlâ kan ve barut kokuyor?
  Peki, acaba vereceğimiz cevap ve göstereceğimiz gerekçeler içinde “Hacc?n hakk?n? verememe” gibi bir madde var m??
  [1] Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyat?, Sünuhat, Nesil Yay?nlar?, ?stanbul 1996, s. 2048.

  [2] Günahlar? katlanarak art?ran sebep

  [3] Bediüzzaman Said Nursi, Sünuhat, s.2051

  http://www.velisirim.com/icerik.cfm?icerikId=314081718
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #32
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Muhabbet-i din saikasıyla teşekkül eden cemaatlerin iki şartla umumunu tebrik ve onlarla ittihad ederiz.
  Birinci şart: Hürriyet-i şer’iyeyi ve âsâyişi muhafaza etmektir.
  İkinci şart: Muhabbet üzerinde hareket etmek, başka cemiyete leke sürmekle kendisine kıymet vermeye çalışmamak; birinde hatâ bulunsa, müfti-i ümmet olan cemiyet-i ulemâya havale etmektir.

  Salisen: İ’lâ-yı kelimetullahı hedef-i maksat eden cemaat, hiçbir garaza vasıta olamaz. İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır. Hakkın hatırı âlidir, hiçbir şeye feda olunmaz. Nasıl Süreyya yıldızları süpürge olur veya üzüm salkımı gibi yenilir? Şems-i hakikate "püf, üf" eden, divaneliğini ilân eder.
  Bu kısım önemli üzerinde düşünmek lazım.Ama saati değil,şimdi.

 3. #33
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.250

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selamun Aleyküm Kardeşler, Üstad, sünuhatta geçen Rüyada Bir Hitabe'de, Osmanlı'nın girdiği dehşetli savaşın sebep ve hikmetlerini anlatırken,savaşın kılınmayan namazlara, tutulmayan oruçlara, verilmeyen zekatlara kefaret olduğunu söylüyor. Ancak rüyanın zeylinde ; "Rüya hac'da sukut etti. Çünkü, haccın ve ondaki hikmetin ihmali, musibeti değil, gazap ve kahrı celb etti. Cezası da keffâretü'z-zünub değil, kessâretü'z-zünub oldu. " Üstad çok önemli bir hakikatın kapısını açmış, Namaz,oruç,zekattaki ihmal, savaştaki çileyle ödenirken, Hac'daki ihmale gelen ceza, günahlara kefaret değil de, günahları daha da artıran bir musibet olmuş. Ve bu yüzden,rüya sükut ediyor. Demek Hac ibadetinde mühim hikmetler gizli. Peki nedir acaba bu sırlar? Bugünümüze neler çıkartabiliriz? Selam ve dua ile..
  Maşaallah ...Çok güzel bi konu.
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sükut....
  By gamze-i_dilruzum in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.04.14, 15:13
 2. Üstad Vefatı İçin Neden Urfa'yı Arzu Etti
  By nurss_1432 in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 57
  Son Mesaj: 15.05.09, 18:29
 3. Kader Valideleri Neden Mahkum Etti?
  By seray in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 15.01.08, 11:55
 4. Risale-i Nur Neden Türkiye'de Zuhur Etti?
  By Bilal-i Sivasi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 21.12.07, 08:44
 5. Rüya Hacda Sükut Etti
  By Ebu Hasan in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.10.07, 10:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0