+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Mazlum Gayri Müslimlerin Ahiretteki Durumu Hakkında?

 1. #1
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart Mazlum Gayri Müslimlerin Ahiretteki Durumu Hakkında?

  Gayet ehemmiyetlidir.  (*) وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
  (*) بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ  Şiddet-i şefkat ve rikkatten, bu k?ş?n şiddetli soğuğuyla beraber mânevî ve şiddetli bir soğuk ve musibet-i beşeriyeden biçarelere gelen felâketler, helâketler, sefaletler, açl?klar şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki:

  Böyle musibetlerde kâfir de olsa hakk?nda bir nevi merhamet ve mükâfat vard?r ki, o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibet-i semaviye mâsumlar hakk?nda bir nevi şehadet hükmüne geçiyor.

  Üç dört ayd?r ki, dünyan?n vaziyetinden ve harbinden hiçbir haberim yokken, Avrupa’da, Rusya’daki çoluk çocuğa ac?yarak tahattur ettim. O mânevî ihtar?n beyan ettiği taksimat bu elîm şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki:

  O musibet-i semaviyeden ve beşerin zâlim k?sm?n?n cinayetinin neticesi olarak gelen felâketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer on beş yaş?na kadar olanlar ise, ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfat-? mâneviyeleri, o musibeti hiçe indirir.

  On beşinden yukar? olanlar, eğer mâsum ve mazlum ise, mükâfat? büyüktür, belki onu Cehennemden kurtar?r. Çünkü âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedîye (a.s.m.) bir lâkaytl?k perdesi gelmiş. Ve madem âhirzamanda Hazret-i ?sâ’n?n (a.s.) din-i hakikîsi hükmedecek, ?slâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanl?kta kalan ve Hazret-i ?sa’ya (a.s.) mensup H?ristiyanlar?n mazlumlar?, çektikleri felâketler onlar hakk?nda bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve musibetzedeler, fakir ve zaifler, müstebit büyük zâlimlerin cebir ve şiddetleri alt?nda musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakk?nda medeniyetin sefahetinden ve küfran?ndan ve felsefenin dalâletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece onlara kârd?r diye hakikatten haber ald?m, Cenab-? Erhamürrâhîmine hadsiz şükrettim. Ve o elîm elem ve şefkatten tesellî buldum.
  Eğer o felâketi gören zâlimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan âlemine ateş veren hodgâm, alçak insî şeytanlar ise, tam müstehak ve tam adalet-i Rabbaniyedir.

  Eğer o felâketi çekenler mazlumlar?n imdad?na koşanlar ve istirahat-i beşeriye için ve esasat-? diniyeyi ve mukaddesat-? semaviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise, elbette o fedakârl?ğ?n mânevî ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür ki, o musibeti onlar hakk?nda medâr-? şeref yapar, sevdirir

  Kastamonu Lahikas?ndaki bu yer kafam? kar?şt?rd?.Üstad başka yerlerde ?mans?z ?slamiyet medar-? necat olmad?ğ? gibi ?slamiyetsiz iman dahi medar-? necat degildir diyor ancak burda bir k?s?m hristiyanlar?n cehenneme girmiyecegi var ancak ayet ve hadisler öyle demiyor?

  Cennete ancak Müslüman girer.) [Buhari]
  (?man? olmayan Cennete girmez.) [Tirmizi]
  (Bana inanmayan Yahudi ve H?ristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir.) [Hakim]
  Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve H?ristiyan] olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kal?rlar. Onlar yarat?klar?n en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

  (Sizden dininden dönüp kâfir olarak ölenlerin yapt?klar?
  [iyi] işler dünya ve ahirette boşa gider. Cehennemde devaml? kal?rlar.) [Bekara 217]

  (Kâfirler için haz?rlanm?ş olan ateşten sak?n?n!)
  [Al-i ?mran 131]

  (Allah’a ve Resulüne karş? isyan edip s?n?rlar?n?
  [dinin hükümlerini] aşan? Allah ebedi kalacağ? bir ateşe sokar.) [Nisa 14]

  (Resule karş? gelip, müminlerin yolundan başka bir yola gideni, o yönde b?rak?r ve Cehenneme sokar?z; oras? ne kötü bir yerdir.)
  [Nisa 115]
  (?nkârc?lar?, zalimleri Allah asla affetmez, onlar? içinde ebedi kalacaklar? Cehennem yoluna iletir. Bu da Allah'a kolayd?r.)
  [Nisa 169]

  (Allah, Meryem oğlu Mesîh’tir diyenler kâfir olmuştur. Allah, kendine ortak koşana Cenneti haram k?lar; art?k onun yeri ateştir ve zalimler için yard?mc? yoktur.)
  [Maide 72]
  ([Allah, Şeytana] dedi ki: Yerilmiş ve rahmetten kovulmuş olarak, oradan ç?k, defol; and olsun ki sana uyanlar? ve sizin hepinizi Cehenneme dolduracağ?m.) [Araf 18]

  (Kâfirlerin ak?beti ateştir.)
  [Rad 35]
  (?çinde ebedî kalacağ?n?z Cehenneme girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür.)
  [Nahl 29]

  (Biz, Cehennemi kâfirler için bir zindan yapt?k.)
  [?sra 8]
  (Tart?lar? hafif gelip hüsrana uğrayanlar, Cehennemde ebedi kal?r.) [Müminun 102,103]
  (Allah’a ve Resûlüne inanmayan o kâfirler için ç?lg?n bir ateş haz?rlad?k.) [Fetih 13]

  (Ey Nebi, kâfirlerle
  [k?l?ç ile] ve münaf?klarla [öğüt ve vesikalarla] cihad et, [öğüt de kâr etmezse] onlara sert davran. Onlar?n gidecekleri Cehennem, ne kötü yerdir.) [Tahrim 9]

  (Cehennem, tagutlar?
  [kâfirleri] bekleyen yerdir.) [Nebe 21-22]
  (Facirler [kâfirler] Cehennemdedir.) [?nfitar 14]

  (Kâfirlere Cehennem ateşi vard?r. Öldürülmezler ki ölsünler
  [de kurtulsunlar] Cehennem azab? da hafifletilmez. ?şte biz, küfürde ileri gideni böyle cezaland?r?r?z.) [Fat?r 36]


  Kâfirler için haz?rlanan, yak?t? insan ve taş olan ateşten sak?n?n.) [Bekara 24]
  (Âyetlerimizi yalanlayan kâfirler, Cehennemliktir, orada ebedi kal?rlar.) [Bekara 39]

  (Kötülükleri
  [günahlar?] kendilerini çepeçevre kuşatanlar Cehennemliktir, orada ebedi kal?rlar.) [Bekara 81]

  (?nkârc?n?n
  [kâfirin] az bir süre r?zk?n? verir, sonra onu Cehennem azab?na maruz b?rak?r?m. Oras? ne kötü yerdir.) [Bekara 126]

  (Allah’tan kork denilince işlediği günahlar sebebiyle daha çok gurura kap?lan kimseye, Cehennem yetişir. Ne kötü yatakt?r oras?.)
  [Bekara 206]

  (?nkârc?lar?n
  [kâfirlerin] dostlar? tâğuttur, onlar? ayd?nl?ktan karanl?ğa sokar. ?şte bunlar Cehennemliktir, orada ebedi kal?rlar.) [Bekara 257]

  (
  [Mubah bilip] tekrar faizcilik yapanlar Cehennemliktir, orada temelli kal?rlar.) [Bekara 275]

  (?nkârc?lar?n
  [kâfirlerin] mallar? da, evlatlar? da Allah indinde bir fayda sağlamaz [onlar? cezadan kurtaramaz.] Onlar Cehennem yak?t?d?r.) [Al-i ?mran 10]

  (?nkârc?lara de ki: Mağlup olacak ve Cehenneme sürüleceksiniz. Oras? ne kötü bir yerdir!)
  [Al-i ?mran 12]

  (Allah’?n, hakk?nda hiçbir delil indirmediği şeyleri Ona ortak koşmalar? sebebiyle, kâfirlerin kalblerine korku salacağ?z. Gidecekleri yer de Cehennemdir. Zalimlerin varacağ? yer ne kötüdür!)
  [Al-i ?mran 151]

  (?nkârc?lar?n diyar diyar
  [refah içinde] gezip dolaşmalar? seni [ümmetini] aldatmas?n! Bu [tez gelip geçen] az bir menfaattir, sonunda onlar?n varacaklar? yer Cehennemdir. Oras? ne kötü yerdir!) [Al-i ?mran 196, 197]

  (Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olanlar? yar?n
  [elbette] ateşe sokacağ?z.) [Nisa 56]

  (Bir mümini
  [mümin olduğu için] kasten öldürenin cezas?, içinde ebedi kalacağ? Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap haz?rlam?şt?r.) [Nisa 93]

  (?şte onlar?n
  [Allah’? b?rak?p şeytan? dost edenlerin] yeri Cehennemdir; ondan kaç?p kurtulacak bir yer de bulamazlar.) [Nisa 121]

  (?nkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar, Cehennemliktir.)
  [Maide 86]
  (Âyetlerimizi yalanlay?p büyüklük taslayanlar, Cehennemliktir, orada temelli kal?rlar.) [Araf 36]

  (And olsun, Cehennem için birçok cin ve insan yaratt?k; onlar?n kalbleri var ama anlamazlar; gözleri var, görmezler; kulaklar? var, işitmezler. ?şte bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağ?d?r.)
  [Araf 179]

  (Kâfirlikte ?srar edenler Cehenneme toplanacakt?r.)
  [Enfal 36]

  (Müşriklerin, Allah'?n mescitlerini imar etmeye yetkileri yoktur.
  [Beğendikleri] bütün işleri boşa gidecek; ebedi olarak ateşte kalacaklard?r.) [Tevbe 17]

  (Cehennem, kâfirleri mutlaka kuşatacakt?r.)
  [Tevbe 49]

  (Şu gerçeği anlam?yorlar m?: Allah'a ve Resulüne karş? gelene muhakkak içinde ebedi kal?nacak Cehennem ateşi vard?r.)
  [Tevbe 63]

  (Allah, erkek kad?n münaf?k ve kâfirlere Cehennem ateşini ebedi olarak vaad etti. O ateş onlara yeter. Allah onlara lanet etti. Onlara bitmez tükenmez bir azap vard?r.)
  [Tevbe 68]

  (Ey nebi, kâfirlere karş? silahla, münaf?klara delil ve hüccet getirerek cihad et. Onlara karş? sert davran. Onlar?n bar?nağ? Cehennemdir.)
  [Tevbe 73]

  (Müşriklerin Cehennemlik olduklar? belli olduktan sonra, akrabalar? bile olsa, art?k onlar için, Peygamber de, müminler de istiğfar edemezler.)
  [Tevbe113]

  (Şakiler
  [azaba maruz kalanlar] ateştedir, orada feci şekilde inleyip, solurlar.) [Hud 106]

  (Şaşacaksan, onlar?n, "Biz toprak olduktan sonra m? yeniden yarat?lacağ?z?" demelerine şaşmak gerekir. ?şte onlar Rablerini inkâr edenler, boyunlar?na demir halka vurulanlard?r. Onlar Cehennemliktir, orada temelli kal?rlar.)
  [Rad 5]

  (Sağlam söz verdikten sonra Allah’a verdiği sözde durmayanlara, Allah'?n emrettiği bağlar? koparanlara
  [akrabal?k bağlar?n? kesenlere] ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara lanet olsun, kötü yurt, [Cehennem] onlarad?r.) [Rad 25]

  (Allah’?n nimetine nankörlük eden ve kavimlerini helâk yurduna
  [Cehenneme] sürükleyen [müşrikler] ler, oraya girecektir. Oras? ne kötü bir karargaht?r.) [?brahim 28, 29]

  (K?yamette onlar?
  [kâfirleri] kör, dilsiz ve sağ?r bir halde yüzüstü haşrederiz. Onlar?n varacağ? ve kalacağ? yer Cehennemdir.) [?sra 97]

  (Biz Cehennemi kâfirlere bir konak olarak haz?rlad?k.)
  [Kehf 102]
  (Allah'tan başka tapt?klar?n?z [putlar] ile birlikte siz Cehennem yak?t? olacaks?n?z.) [Enbiya 98]

  (Âyetlerimizi bozmak için tart?şanlar, fesat ç?karanlar, Cehennemliktir.)
  [Hac 51]

  (Senden bir an önce azab?n gelmesini isteyen kâfirleri Cehennem çepeçevre kuşatacakt?r.)
  [Ankebut 54]

  (Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlara ç?lg?n bir ateş haz?rlam?şt?r.)
  [Ahzab 64]

  (Kâfirler, zümreler halinde Cehenneme sürülür. Orada, bekçiler,
  “Size, Rabbinizin âyetlerini bildiren ve bugüne kavuşacağ?n?z? ihtar eden resuller gelmedi mi” derler. Onlar, “Evet geldi” derler. Ama, azap vaadi [Elbette Cehennemi (kâfir olan) cin ve insanlarla dolduracağ?m vaadi] kâfirlerin üzerine gerçekleşmiştir.) [Zümer 71]

  (Yoldan ç?kanlar
  [kâfirler] Cehenneme odun olmuştur.) [Cin 15]
  (Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş haz?rlad?k.) [?nsan 4]

  (Facirler
  [kâfirler] Cehennemdedir. Ceza gününde oraya at?lan kâfirler, art?k bir daha ç?kamazlar.) [?nfitar 14-16]

  Kafirleri anlatan baz? ayet va hadisler bunlar.Konunun aç?klanmas?n? rica ederim.Allah raz? olsun.
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (18.11.07 Saat 21:26 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Allah razı olsun kardeşim, zaten meseleyi yeterince açıklamışsınız..

  Kısaca Allah'ın merhametinden ziyade merhamet göstermek olmaz..

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 3. #3
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  ac?kca herşeye değinilmiş

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 4. #4
  Gayyur Barla_Gülü - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  56

  Standart

  s.a kardeşim allah razı olsun güzel bir konuya değinmişsiniz. haddim olmadan derim; allah affetsin, üstad hazretleri zaten ordaki sözünde 15 yaş demiş. birçok hadis-i şerif var bu konuda yani buluğ çağına gelmemiş, teklife mazhar olmamış çocuklar için mazlum oldukları için başka küffarın zulmünden hayatlarını kaybedenlere üstadımızın o sözü, yoksa adam buluğ çağını geçmiş islamiyetten bi haber olmuş, aynı zaman da da çok iyi bir insan diyelim kimseye zararrı yok bilakis faydalı, bu adam la ilahe illallah muhammedur resullullah demediği müddet cehennemliktir. dediğiniz gibi ayet ve hadislerle ve Üstadımızın bizlere verdiği derslaerle bu anlaşılıyor. allah razı olsun selametle kalın a.e.o. saygılarımla

 5. #5
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Bysniper21 adl? kardeşten Allah raz? olsun..Kendisini ehl-i sünnete sad?k bir arkadaş olarak gördüm..Güzel bilgiler vermiş...


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı bysniper21 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kastamonu Lahikasındaki bu yer kafamı karıştırdı.Üstad başka yerlerde İmansız İslamiyet medar-ı necat olmadığı gibi İslamiyetsiz iman dahi medar-ı necat degildir diyor ancak burda bir kısım hristiyanların cehenneme girmiyecegi var ancak ayet ve hadisler öyle demiyor?
  Peki ulaştığınız netice nedir bysniper21 ve buradan istifade ettiğini dile getiren kardeşler?
  Yanlış bir neticeye ulaşılmış görüyorum sanki.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Risale*i nur'u ancak risale-i nur açıklar. Diğer tarzdaki açıklamalr ise asrın anlayışına kur'anın dersini gölgeler. Eğer böyle tercümevari mealler iş görecek olmuş olsaydı ne gerek vardı külliyata, o kadar eza ve cefaya...Ezcümle:
  "Elhasıl, lisan-ı nahvî olan lisan-ı Arabînin câmiiyeti ve elfâz-ı Kur’âniyenin i’câzı öyle bir tarzdadır ki, kabil-i tercüme değildir, belki "muhaldir" diyebilirim. Kimin şüphesi varsa, i’câza dair Yirmi Beşinci Söze müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler ise, gayet muhtasar ve nâkıs bir mealdir. Böyle meal nerede; hayattar, çok cihetlerle teşa’ub etmiş âyâtın hakikî mânâları nerede? " mektubat

 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  http://www.risaleforum.com/vb/showth...t=ehl-i+fetret

  http://www.risaleforum.com/vb/showth...t=ehl-i+fetret

  Bu linklerde konu tafsilatl? olarak yer almakta... Dileyen müracaat edebilir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=1836&page=2

  Bu linkte de konu tart?ş?lm?şt?...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Kominist rejim alt?nda, Lenin ve Mao dikta rejiminde, ?slamiyeti duymam?ş ve kendilerine tebliğ yap?lmam?ş Kafir, hristiyan veya yahudi, ?mam?- Eşariye görte inşallah kurtulur! ?mam? Maturide ise en az?ndan bir yarat?c?ya inanmas? gerektiğini belirterek, Kafirleri bu s?ralama d?ş?nda tutar!


  “Biz peygamber göndermedikten sonra azap edicilerden değiliz.” (?srâ, 17/15) ayetine istinaden,

  ?mam Maturidî ve taraftarlar?na göre, kâinatta, her biri bir kitap binlerce delil varken Allah’? bilmeyen mâzur olamaz derler. Eş’arîler ise: “Biz peygamber göndermeden azap edecek değiliz..” meâl-i âlîsiyle ifade edilen âyete dayanarak, azaba müstahak olman?n, tebliği müteakip olacağ? hususunu esas al?rlar.(siteden al?nt?)

  meseleyi anlad?m inşaAllah kardeşler Allah raz? olsun yani üstad?n burada kastettigi ehl-i fetret kendilerine Lenin gibilerin engellemesiyle tebliğ ulaşamam?ş ve zulme uğrayan hristiyanlard?r bu görüşü ?mam-? Eşari(r.a.) gibi imamlar da benimsiyor zaten meselenin özü buysa ehl-i sünnete z?t hiçbirşey yok sizler de görüşlerinizi belirtirseniz memnun kal?r?m Allah raz? olsun

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Gayri Müslimlerin Kestiği Yenir mi?
  By insirah in forum Fıkıh
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29.08.15, 18:52
 2. İman Etmeyenlerin Ahiretteki Durumları
  By rasulgülleri_nuryarenleri in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.12.14, 21:18
 3. Musibete Maruz Kalan Gayri Müslimler Hakkında?
  By aktarcı in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.09.08, 15:09
 4. Ahlakın Dünya ve Ahiretteki Tezahürü
  By nurdersi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.07, 13:05
 5. Gayr-i Müslimlerin Günahı Ne ?
  By gulsah in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 18.09.07, 15:11

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0