+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Eğirdir Müftüsüne Son İhtar

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart Eğirdir Müftüsüne Son İhtar

  Eğirdir Müftüsüne son ihtar

  Eski bir dost ve ilim noktas?nda bir arkadaş olmak üzere sizinle bir hasb?hal edeceğim. ?kimize taallûk eden mühim bir musibet-i diniyeyi size haber veriyorum. Bunun telâfisine mümkün olduğu kadar beraber çal?şmal?y?z. Şöyle ki:
  Zat?n?z, herkesten ziyade hizmetimize taraftar ve hararetle himayetkâr olmak lâz?m gelirken, maatteessüf, meçhul sebeplerle, aksimize tarafgirâne ve bize karş? soğukça rakîbane bakt?ğ?n?zdan, oğlunuzu bu köyde yerleştirip ona dost-ahbap buldurmak için çal?şt?n?z. Neticesinde, burada öyle bir vaziyet has?l olmuş ki, mahiyetini düşündükçe senin bedeline ruhum titriyor. Çünkü, kaidesince, bu vaziyetten gelen günahlardan, seyyiattan siz mes'ulsünüz.
  Zehire tiryak nam? vermekle tiryak olmad?ğ? gibi, z?nd?ka hissiyat?n? veren ve dinsizliğe zemin ihzar eden bir heyetin vaziyetine, ne nam verilirse verilsin, Genç Yurdu denilsin, hattâ Mübarekler Yurdu denilsin, ne denilirse denilsin, o mânâ değişmez. Başka yerlerde, Genç Yurdu ve Türklük Meclisi, Teceddüt Mahfeli gibi isim ve ünvanlarla bulunan heyetler, başka şekillerde zarars?z bir surette bulunabilirler. Fakat bu köyde, madem sekiz senedir ki, s?rf esâsât-? imaniye, usul-ü hakaik-i diniyeyle meşgulüz. Elbette, bu köyde bize karş? muannidâne bir heyetin takip edeceği esas, imans?zl?ğa ve usul-ü diniyeye muhalif, hatta z?nd?ka hesab?na bir hareket yerine girer. Bilinsin bilinmesin, netice öyle ç?kar. Çünkü, bu havalide umumca tebeyyün etmiş ki, siyaset cereyanlar?yla alâkadar değilim; belki yaln?z hakaik-i diniyeyle meşgulüz. Şimdi burada birisi bize muhalif hareket etse, hükûmet hesab?na olamaz; çünkü mesleğimiz siyasî değil. Hem yeni bid'alar hesab?na da olamaz; çünkü hakikî meşgalemiz esâsât-? imaniye ve Kur'âniyedir.
  Hem resmî Diyanet dairesinin emirleri hesab?na dahi değil; çünkü emirlerini tenkit ve muhalefet meşgalesi bizi kudsî hizmetimizden men ettiği için, o meşgaleyi başkas?na b?rak?p onunla meşgul olmuyoruz. Mümkün olduğu kadar o emirlere karş? temas ettirmemeye çal?ş?yoruz.
  Öyleyse, sekiz sene bu cereyan-? imanî merkezi olan bu köyde, bize karş? muhalefetkârâne ve mütecâvizâne vaziyet alan, ne nam verilirse verilsin, muhalefeti z?nd?ka hesab?na ve imans?zl?k nam?na kaydedilecek.
  ?şte, sizin ilminize ve makam-? içtimaînize ve mensab-? fetvan?za ve bu havalideki nüfuzunuza ve evlât hakk?ndaki müfrit şefkatinizden gelen teşvikkârâne muavenetinize istinad ederek, burada hem beni, hem seni pek ciddî alâkadar edecek bir vaziyet vücuda geliyor.
  Ben kendim burada muvakkat?m; ?slah?na da mükellef değilim; belki bir derece mesuliyetten kurtulabilirim. Fakat zat?n?z hem sebep, hem nokta-i istinad olduğunuzdan, o vaziyetten gelen müthiş meyveler defter-i a'mâlinize geçmemek için, herşeyden evvel bu vaziyeti ?slah etmelisiniz. Veyahut oğlunu buradan çek. O daimî senin mânevî zarar?na günah işleyecek tezgâh? tebdil etmeye çal?ş. Zat?n?za bu tezgâh?n mahsulât?ndan nümune olarak, sizin hesab?n?za, bana muhalif suretinde gelen yaln?z iki küçük nümuneyi göstereceğim:
  Birincisi: Beni haddimden çok fazla hüsn-ü zanda bulunan ve harekât?m? herkesten ziyade hak telâkki eden bir ehl-i ilim, sana itimaden, oğlunuza meslekçe dostluk etmiş. O adam birgün yan?ma geldi. Hususî odamda namaz?m? k?lmak vakti geldi. Benimle beraber cemaatle k?lmak onun yan?nda çok ehemmiyetli olduğu halde, gizli ezân-? Muhammedîyi (a.s.m.) işitmekten kulağ? müteneffirâne, havftan gelen istikrah ile, kalkt?, kaçt?. Bu işe sen fetva ver! Fahr-i Âlemin (a.s.m.) en nuranî, leziz, kudsî kelimât?n? işitmekten kaçan bir kulağ?n alt?nda olan kalbde bulunan iman, ne hale girdiğini sen söyle!
  Bu böyle olsa, başka cahil yahut gençler, o meslekte nas?l boya al?rlar, k?yas ediniz, benimle beraber bu işe ağlay?n?z.
  ?kincisi: Bir dostum vard?, takvâs? ifrat derecesindeydi. Benim yan?ma geldiği vakit, âhirete ait en güzel parçalar? bana gösteriyordu ve ihtar ediyordu. Zat?n?z onu bir derece benden soğutmak ve senin oğluna dost yapmak suretinde onunla konuşmuşsunuz.
  ?şte o zat, o telkinattan sonra geçen Ramazanda birgün, bana Hülâgû ve Cengiz vâk?alar?n? okutmak için gösterdi. "Aman, bunlar? oku" dedi. Ben kemâl-i taaccüp ve hayretten dedim: "Kardeşim, sen divane mi oldun? Benim Delâil-i Hayrât? okumaya vaktim yok. Böyle zalemelerin sergüzeşt-i zâlimânelerini bu Ramazan-? Şerifte bana okutmak hissini nereden kapt?n?" dedim. Haftada iki defa yan?ma gelen o has dostumu, iki ayda bir defa daha göremedim. Fakat hakk?nda inâyet vard?, o halden kurtuldu.
  Her neyse... Bu neviden olan elîm hadiseler çoktur. Hakikatli bir kardeşimin neseben kardeşi olduğunuzdan, haşînâne değil, mülâyimane bir surette olan bu dertleşmekten gücenmeyiniz. Haşiye
  Said Nursî
  • • •

  Haşiye
  Hiç kimseye söylemediğim, hattâ düşünmesini de istemediğim, Kur'ânî hizmetimize zarar veren bir hâleti söyleyeceğim: Zat?n?z, bir zaman bize dost göründüğünüzden, senin oğlun talebe gibi yan?ma geliyordu. Ciddî istifadeye çal?ş?yordu. Değil bana s?k?nt? vermek, belki ihtar etmesi, ciddî telâkki ediyordu. Vaktâ ki zat?n?z bana karş? rakibâne bir vaziyet ald?n?z; oğlunuz da o vaziyetin tesiriyle öyle bir şekle girdi ki, en muti talebeden, en merhametsiz bir düşman vaziyetine geldi. O zamandan beri çektiğim s?k?nt?lar?n ve hizmet-i Kur'âniyemize gelen zararlar?n k?sm-? azâm?, oğlunuzun yüzünden ve senin o rakibâne vaziyetinden geldiğine şüphe kalmad?. Senin nüfuzun ve şerefin olmasayd?, oğlun böyle şeylere müdahale edemezdi.
  Her neyse... Sizi bütün bütün gücendirmemek için k?sa kesiyorum. Kardeşim Hakk? Efendinin hat?r? için ben hakk?m? helâl ederim. Fakat bizi istihdam eden ve hizmetine kabul eden Kur'ân-? Hakîmin darbesinden korkmal?; belki o helâl etmez
  -----------------------------------------------------------------------

  www.risaleara.com


  değerli ablalar?m ağabeylerim sizlerden yukar?daki yaz?n?n ana fikrini öğrenmek istiyorum yukar?daki yaz?dan neler ç?karmal?y?z galiba iman hizmeti ile uğraşan insanlar?n türk ve kürt ocaklar? ile ilgili kulüpler nam?ndaki oluşumlara yanaşmamalar? gibi bir izlenim ald?m ama tam emin değilim birde müftünün oğluda san?r?m bu oluşum içerisindeymiş sizin geniş aç?l?mlar?n?zdan faydalanmak istemiştim

 2. #2
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Üstad hazretleri Barlaya ikamet ettikleri vakit , imani ve Kurani olan olan risalelerine karşı duyulan muhabbet ve alakayı kırmak ve bozmak için çeşitli iftira ve karalama kampanyaları da resmi ellerle yürütülüyordu.

  Bunlardan birisi , birinci derece de Hazret-i Üstad ' ın Kürtlüğü işaya çalışılıyordu. Bundan maksat taki onunla bağlanan ve Türk olan talebelerinin milli asabiyetlerini tahrik olsun ... Bu işde eğitilmiş vicdansız bir muallim Barla ya yerleştirilerek , hem MİT hesabına Üstad ın tüm hareketleri rapor ediliyor . hemde gençler arasından Üstadın kürtlüğü menfi bir şekilde propaganda ediliyordu.Bundan bişrey çıkaramayınca bu defa aynı muallim kanalıyla ve onun aldatılmış Müftü babasının yardımıyla , barla da Bediüzzamana karşı ' Türk Yurdu ' namı altında bir fesat ocağı açtırıldı . Barla lı gençlere Risale-i Nur a karşı rekabet olsun diye Cengiz ve Hülagu gibi keferelerin hayat hikayeleri anlatılmaktaydı. Güya bu bir türk milliyetçiliğiydi . Bir tarafdan da Üstad ın geçim meselesi dedikodu yapılıyordu ve hakeza...

  Babası müftü olan o muallim ise 1931 yılında Barlaya tayin edilmiş Tevfık Tığlı ' dır . Bu muallim Barlaya yerleştikten sonra Hazret-i Üstada dost ve talebe suretinde yaklaştı . Fakat bri müddet sonra birdenbire Üstad ' ın aleyhinde çalışmaları aleniyete çıktı . MİT ' in hesabına Üstad ' ın tüm harekatını rapor etmeye başladı. İşte bununla beraber Üstad ' a karşı Türk Milliyetçiliğini köy halkına ve gençlere aşılamak bahanesiyle güya Bediüzzamana rekabet diye ' türk yurdu ' ismi altında bir fesad ocağını gizli talimatlar gereğince açtı.

  Bu muallimin babası da Eğridir Müftüsü idi. Oğlu tarafından ve oğlunun köye kasd-ı mahsusla yerleştirenler canibinden kandrılılmış ve aldatılmıştır. Önceleri bu zatta Bediüzzamanın en sadık talebelerinden olan Hakkı Tığlı Efendi vasıtasıyla Hazret-i Üstad ' a karşı çok takdirkarlık ve dostluk içerisindeydi. Bilahare oğlunu söylediklerine inanarak , Bediüzzaman ' dan teberri etti , oğlunu desteklemeye başladı .

  Mufassal tarihçe-i hayattan alıntı...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 3. #3
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  eyvallah abla merak?m? giderdin

 4. #4
  Yasaklı Üye osmanlıyım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  26

  Standart

  Allah razı olsun

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. *Üstadın (RA) Eğirdir (Isparta) Talebeleri*
  By ÖmerCAN in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 18.01.10, 16:00
 2. Sadeleştirmecilere İhtar!
  By hasandemir in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 04.02.08, 18:37
 3. İhtar!!!
  By Ehl-i telvin in forum Gündem
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 29.06.07, 11:26
 4. Mühim Bir İhtar!....
  By muhammedyahya in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.05.07, 21:22
 5. Bebeğe İhtar
  By sessizciglik in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.04.07, 10:54

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0