+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Şeriat-ı İslamiye, Akli Bürhanlar Üzerine Müessestir

 1. #1
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart Şeriat-ı İslamiye, Akli Bürhanlar Üzerine Müessestir

  Şeriat-? ?slamiye, akli bürhanlar üzerine müessestir. Bu şeriat, ulum-u esasiyenin hayati noktalar?n? tamam?yla tazammun etmiş olan ulum ve fünundan mülahhasd?r. Evet, tehzibü’r-ruh, riyazetü’l-kalb, terbiyetü’l-vicdan, tedbirü’l-cesed, tedvirü’l-menzil, siyasetü’l-medeniye, nizamatü’l-alem, hukuk, muamelat, adab-? içtimaiye, vesaire vesaire gibi ulum ve fünunun ihtiva ettikleri esasat?n fihristesi, şeriat-? ?slamiyedir.

  Ve ayn? zamanda, lüzum görülen meselelerde, ihtiyaca göre izahatta bulunmuştur. Lüzumlu olmayan yerlerde veya zihinlerin istidad? olmayan
  meselelerde veyahut zaman?n kabiliyeti olmayan noktalarda, bir fezleke ile icmal etmiştir. Yani, esaslar? vaz etmiş, fakat o esaslardan al?nacak hükümleri veya esasata bina edilecek füruat? ak?llara havale etmiştir. Böyle bir şeriat?n ihtiva ettiği fenlerin üçte biri bile, şu zaman-? terakkide, en medeni yerlerde, en zeki bir insanda bulunamaz. Binaenaleyh, vicdan? insaf ile müzeyyen olan zat, bu şeriat?n hakikatinin bütün zamanlarda, bilhassa eski zamanda, takat-i beşeriyeden hariç bir hakikat olduğunu tasdik eder.

  Lüzumlu olmayan yerlere örnek verebilir misiniz?Bu meseleler ne gibi meseleler?

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Daha önce bu k?s?mla ilgili olarak foruma bir yaz? eklemiştik.Ayn? yaz?y? tekrar buraya da ekleyelim.?nşallah istifadeye sebep olur.


  ŞER?AT-I ?SLAM?YE


  1.Ve keza, bir işte muvaffakiyet isteyen adam, Allah'?n âdetlerine karş? safvet ve muvafakatini muhafaza etsin ve f?trat?n kanunlar?na kesb-i muarefe etsin ve heyet-i içtimaiye rab?talar?na münasebet peyda etsin.
  (Sosyal hayatta bir işte muvaffak olmak isteyen kişi Allah’?n kainata koymuş olduğu f?tri şeriat olan yarat?l?ş kanunlar?na ve ya sünnetullah da dediğimiz kevni kanunlara uygun hareket etmesi gerekmektedir.Sosyal hayat?n heyetlerinin bağlar?na dikkat etmesi gerekir.F?trat kanunlar?n? tan?yarak onlara uygun hareket etmelidir.)
  2.Aksi takdirde, f?trat, adem-i muvafakatla cevap verecektir.
  (Aksi bir durumda yarat?l?ş kanunlar? olan f?trat muvaffakiyetsizlikle cevap verecek ve o kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun niyetinin aksiyle tokat yiyecektir.)

  3.Ve keza, heyet-i içtimaiyede, umumî cereyana muhalefet etmemek lâz?md?r.
  (?çtimaî heyette, topluluğa âit heyette ,umumi cereyana yani yarat?l?ş cereyan?na z?t hareket etmemek laz?md?r.)

  4.Muhalefet edildiği takdirde, dolab?n üstünden düşer, alt?nda kal?r.
  (Muhalefet edenler ise dolab?n üstünden düşer dahas? alt?nda kal?r ve ezilir.F?trata karş? mücadele edilmez.Çünkü f?trat f?tri olmayanlar? reddeder.)

  5.Evet, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm?n getirdiği şeriat?n hakaiki, f?trat?n kanunlar?ndaki muvazeneyi muhafaza etmiştir.
  (Efendimiz(asm)’in getirdiği şeriat?n hakikatleri ve prensipleri f?trat?n yarat?l?ş kanunlar? ile dengeyi korumuştur.Çünkü kainat boşluk kabul etmez şekliyle yarat?lm?şt?r.Dini şeriata ve kevni şeriata birlikte uyulmal?d?r ki saadet-i dareyn olsun.San?r?m f?tri şeriat? atlad?ğ?m?z için aksiyle ceza görüyoruz.beşeriyet ve Avrupa ise f?tri şeriat?a uyarak terakki ediyor ve mükafat?n? da al?yor.Burad Lemaatte ki El hakku yalu dersinin incelenmesi ve okunmas? çok isabetli olur.)

  6.?çtimaiyat?n rab?talar?na lâz?m gelen münasebetleri ihlâl etmemiştir.
  (Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm?n getirdiği şeriat?n hakaiki sosyal hayat?n rab?talar?n?,bağlar?n?n lüzumlu münasebetlerini bozmam?şt?r.Onlar?n müspetlerini kabul etmiş bozuk olanlar? ise tashih etmiştir.)

  7.Zaman uzad?kça, aralar?nda ittisal peyda olmuştur.
  ( Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm?n getirdiği şeriat?n hakaiki zaman uzad?kça aralar?ndaki ittisal- yak?nl?k- kurmuştur.)

  8.Bundan anlaş?l?r ki, ?slâmiyet, nev-i beşer için f?trî bir dindir ve içtimaiyat? tezelzülden vikaye eden yegâne bir âmildir.
  (?slamiyet insanl?k için f?tri ve yarat?l?şa uygun bir dindir.Çünkü insanl?ğ?n bütün ihtiyaçlar?na cevap vermiştir.Onun için içtimai hayat? sars?nt?lardan koruyan yegane bir amildir(sebeptir).)

  9.Şeriat-? ?slâmiye, aklî burhanlar üzerine müessestir.
  (?slâm şeriat?, ?slâm dinindeki emir ve yasaklarla ilgili kanunlar düzeni akli deliller üzerine tesis edilmiştir.Onun için ?slam ak?l dini denilmiştir.Ancak sadece ak?l vahiysiz hakikati bulamaz.Daha doğrusu ak?l belki Allah? bulur ve bilebilir ancak emir ve yasaklar? bilemez.Bu nedenle Şeriat-? islamiye tüm prensiplrini akla tasdik ettirir ve akli bürhanlar üzerine tesis edilmiştir.)

  10.Bu şeriat, ulûm-u esasiyenin hayatî noktalar?n? tamam?yla tazammun etmiş olan ulûm ve fünundan mülâhhasd?r.
  (Bu şeriat,ulum-u esasiyenin yani esasa ait ilimler, as?l ilimler, temel ilimlerin hayati noktalar?n? tamam?yla içine alm?ş olan ilim ve fenlerden meydana gelmiştir.)

  11.Evet, tehzibü'r-ruh, riyazetü'l-kalb, terbiyetü'l-vicdan, tedbirü'l-cesed,tedvirü'l-menzil, siyasetü'l-medeniye, nizâmâtü'l-âlem, hukuk,muamelât, âdâb-? içtimaiye, vesaire vesaire gibi ulûm ve fünûnun ihtiva ettikleri esasat?n fihristesi, şeriat-? ?slâmiyedir.


  1.tehzibü'r-ruh(Ruhun ?slah?, ruhun temizlenmesi.)
  2.riyazetü'l-kalb(Kalb terbiyesi, kalbi kötü arzu ve isteklerden uzak tutma.)
  3.terbiyetü'l-vicdan(Vicdan?n terbiyesi)
  4.tedbirü'l-cesed(Cesedin idaresi)
  5.tedvirü'l-menzil (Ev idaresi)
  6.siyasetü'l-medeniye, (?dare,yöneticilik,devlet idaresi)
  7.nizâmâtü'l-âlem (Dünya işlerinin düzenleri, dünya işlerinin düzenlenmeleri.)
  8.hukuk (Şeriat kitaplar?nda yaz?l? olan haklar, kanunlar ve kaideler)
  9.muamelât (F?k?hta şah?s ve aile hukuku, aynî haklar, miras, ticaret, borçlar ve iç hukukuyla ilgili konular.)
  10.âdâb-? içtimaiye (Sosyal hayata, toplum hayat?na ait kurallar, terbiyeler.)
  (Yukar?da s?ralanan 10 medde de şeriat?n şümulüne dahil olan hakikatlerdir. Bu kadar ince hakikatleri tazammum eden şeriat-? islamiyeyi dar bir daireye hapsetmek elbette ki yanl?ş olur.)

  12.Ve ayn? zamanda, lüzum görülen meselelerde, ihtiyaca göre izahatta bulunmuştur.
  ( Şeriat-? islamiye ayn? zamanda, lüzum görülen ayr?nt?l? meselelerde ise ihtiyaca göre izahatta bulunmuştur.Çünkü ayetin manas?yla “Kuru ve yaş ne ararsan?z apaç?k bir kitapta vard?r” buyuran Yüce Allah’t?r.Yine ayr?ca Efendimiz(asm)’in hayat? ile Şeriat?n tüm meseleleri yaşanarak aç?ğa ç?km?ş ve aç?klanm?şt?r.)

  13.Lüzumlu olmayan yerlerde veya zihinlerin istidad? olmayan meselelerde veyahut zaman?n kabiliyeti olmayan noktalarda, bir fezleke ile icmal etmiştir.
  (Şeriat-? ?slamiye lüzumlu olmayan yerlerde veya zihinlerin kabiliyeti olmayan meselelerde veyahut zaman?n kabiliyeti olmayan noktalarda yani istikbale ait hadiselerde ve insanl?ğ?n terakkisine sebep olan ilim ve teknolojik gelişmelerde, bir fezleke yaniöz, özet ile icmal etmiştir yani k?saltma, özetleme, k?saca anlatma ile iktifa etmiştir.)

  14.Yani, esaslar? vaz etmiş, fakat o esaslardan al?nacak hükümleri veya esasata bina edilecek füruat? ak?llara havale etmiştir.
  (Şeriat-? ?slamiye esaslar? ortaya koymuştur fakat o esaslardan al?nacak olan hükümleri veya easasa bina edilecek olan füruat?,ayr?nt?lar? ak?llara havale etmiştir.O ak?l ise ortak ak?l dediğimiz şura ve istişare ile oluşan ihtisas ehillerince oluşan heyetleri zaruri k?lmaktad?r.Çünkü şeriat o füruat? ak?llara havale etmiş Allah’ta o füruatn easasata bina edilmesini ayetlerle şura ve istişare ile yap?lmas?n? emretmiştir.)

  15.Böyle bir şeriat?n ihtiva ettiği fenlerin üçte biri bile, şu zaman-? terakkide, en medenî yerlerde, en zeki bir insanda bulunamaz.
  (Bu maddede de böyle bir şeriat?n ihtiva ettiği fenlerin üçte birinin bile şu yaşad?ğ?m?z ilerleme zaman?nda, en gelişmiş ve medeni yerlerde bile en zeki bir kişide bulunamayacağ? aç?kça ortaya konmaktad?r. Onun için mütesanit heyetler diyoruz ve taksimül amel diyoruz, teşrik-i mesai diyoruz, şura, istişare ve meşveret diyoruz. Bunlar? içine alan hakiki ve dindar Cumhuriyet diyoruz, demokrat manas?ndaki meşrutiyet diyoruz. Bu kelimelerin kullan?lmas?ndan da kesinlikle çekinmiyor ve Üstad?m?zda çekinmemiştir. Bizim cesedimiz, kalbimiz ve ruhumuz Risale-i Nur dairesinde ise akl?m?z da Risale-i Nur dairesinde olmal?d?r diyoruz. Cesedi içerde olup akl? başka cereyanlardan beslenmek gibi bir hataya düşmemek için de Risale-i Nurlar? çok ince ve derin tetkik etmek istiyoruz. Çünkü arayacağ?m?z her müşkülün cevaplar? Risale-i Nurlarda vard?r biliyoruz. Ancak birkaç şartla bizlere aç?lacağ?na inan?yoruz. Risale-i Nurlar?n çok nazik ve nazenin eserler olduğuna inan?yoruz. Kim ihlâs ve sadakatle Risalelere yap?ş?rsa ve kalbini ve gönlünü Risalelere açarsa o oranda da Risale-i Nurlar kalbini ve hakikatlerini o kişilere aç?yor diye inan?yoruz. Eğer kim ki gül üstüne gül koklamaya çal?ş?rsa inan?nki kardeşlerin Risale-i Nurlar kendi üzerine gül koklayanlara aç?lm?yor. Belki okuyorlar ancak başka fikirler ve ideolojilerden beslenmeye çal?şanlara Risale-i Nurlar hakiki manada nasip olmayabiliyor. Çünkü Risaleleri okumak ayr?, anlamak ayr?,kabul etmek ayr?,amel etmek ise daha bir ayr?.)(?şarat'ül ?'caz)
  Konu Abdulbaki tarafından (14.11.07 Saat 12:49 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  "11.Evet, tehzibü'r-ruh, riyazetü'l-kalb, terbiyetü'l-vicdan, tedbirü'l-cesed,tedvirü'l-menzil, siyasetü'l-medeniye, nizâmâtü'l-âlem, hukuk,muamelât, âdâb-? içtimaiye, vesaire vesaire gibi ulûm ve fünûnun ihtiva ettikleri esasat?n fihristesi, şeriat-? ?slâmiyedir."

  Çok güzel bir tan?mlama.Allah raz? olsun...

 4. #4
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Daha önce bu kısımla ilgili olarak foruma bir yazı eklemiştik.Aynı yazıyı tekrar buraya da ekleyelim.İnşallah istifadeye sebep olur.

  Allah razı olsun abi gerçekten istifade ettim.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 5. #5
  Gayyur shacird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  68

  Standart

  Beşincisi: Felah ve necat yollarını tayin etmeyen kelimesindeki ıtlak, tamim içindir. Şöyle ki:
  Kur'an'a muhatap olan, matlupları ve istekleri muhtelif pek çok tabakalardır ki, bir kısmı ateşten necat istiyorlar, bir kısmı Cennete girmek istiyorlar, bir kısmı rüyete mazhar olmak istiyorlar. Ve bunlar gibi o tabakaların pek çok dilekleri vardır. Kur'an-ı Kerim, kelimesini amm ve mutlak bırakmıştır ki, herkes istediğini takip etsin. (işarat-ul i'caz)

  mesela burda oldugu gibi luzumlu olmayan şey neyden kurtulacaklarıdır... lüzümlu olan şey ise kurtuluşa erecekleridir... herkesin istegi ayrı oldugu için izah edilmemiş...
  " Bir Elime Güneşi, Bir Elime Ayı Verseniz Davamdan Vazgeçmem..." Hz. Muhammed (a.s.m)

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Lüzumlu olmayan yerlere örnek verebilir misiniz?Bu meseleler ne gibi meseleler?

  cevab? risaleden yaz?yorum..

  ?rşad?n tam ve nafi olmas?n?n birinci şart?, cemaatin istidad?na göre olmas? laz?md?r. Cemaat, avamd?r. Avam ise, hakaiki ç?plak olarak göremez, ancak onlarca malum ve me'luf üslup ve elbise alt?nda görebilirler.

  Bunun içindir ki, Kur'an-? Kerim, yüksek hakaiki, müteşabihat denilen teşbihler, misaller, istiarelerle tasvir edip, cumhura, yani avam-? nas?n fehimlerine yak?nlaşt?rm?şt?r.
  Ve keza, tekemmül etmeyen avam-? nas?n tehlikeli galatlara düşmemesi için, hiss-i zahiri ile gördükleri ve itikad ettikleri güneş, arz gibi meselelerde icmal ve ipham etmişse de, yine hakikatlere işareten baz? emareler, karineler vaz etmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  "Kur'an-? Kerim'de müteşabihat vard?r" dedikleri birinci şüphelerine cevap:
  Evet, Kur'an-? Kerim, umumi bir muallim ve bir mürşiddir. Halka-i dersinde oturan, nev-i beşerdir. Nev-i beşerin ekserisi avamd?r. Mürşidin nazar?nda ekall, eksere tabidir. Yani, umumi irşad?n? ekallin hat?r? için tahsis edemez. Maahaza, avama yap?lan konuşmalardan havas hisselerini al?rlar. Aksi halde, avam, yüksek konuşmalar? anlayamad?ğ?ndan, mahrum kal?r.
  Ve keza, avam-? nas, ülfet ettikleri üsluplardan ve ifadelerin çeşitlerinden ve daima hayallerinde bulunan elfaz, maani ve ibarelerden fikirlerini ay?ramad?klar?ndan, ç?plak hakikatleri ve akliyat? fehmedemezler. Ancak, o yüksek hakaikin, onlar?n ülfet ettikleri ifadelerle anlat?lmas? laz?md?r. Fakat Kur'an'?n böyle ifadelerinin hakikat olduğuna itikad etmemelidirler ki, cismiyet ve cihetiyet gibi muhal şeylere zahip olmas?nlar. Ancak o gibi ifadelere, hakaike geçmek için bir vesile nazar?yla bak?lmal?d?r.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Mesela, Cenab-? Hakk?n kainatta olan tasarrufunun keyfiyeti, ancak bir sultan?n taht-? saltanat?nda yapt?ğ? tasarrufla tasvir edilebilir. Buna binaendir ki, * O Rahman ki, hükümranl?ğ? Arş? kaplam?şt?r. (Taha Sûresi: 5.) ayetinde kinaye tariki ihtiyar edilmiştir. Hissiyat? bu merkezde olan avam-? nasa yap?lan irşadlarda, belagat ve irşad?n iktizas?nca, avam?n fehimlerine müraat, hissiyat?na ihtiram, fikirlerine ve ak?llar?na göre yürümek laz?md?r. Nas?l ki bir çocukla konuşan, kendisini çocuklaşt?r?r ve çocuklar gibi çat-pat ederek konuşur ki, çocuk anlayabilsin. Avam-? nas?n fehimlerine göre ifade edilen Kur'an-? Kerimin ince hakikatleri, ile an?lmaktad?r. Yani, insanlar?n fehimlerine göre Cenab-? Hakk?n hitabat?nda yapt?ğ? bu tenezzülat-? ?lahiye, insanlar?n zihinlerini hakaikten tenfir edip kaç?rtmamak için ?lahi bir okşamad?r. Bunun için, müteşabihat denilen Kur'an-? Kerimin üsluplar?, hakikatlere geçmek için ve en derin incelikleri görmek için, avam-? nas?n gözüne bir dürbün veya numaral? birer gözlüktür.
  Bu s?rra binaendir ki, büleğa, büyük bir ölçüde ince hakikatleri tasavvur ve dağ?n?k manalar? tasvir ve ifade için istiare ve teşbihlere müracaat ediyorlar. Müteşabihat dahi ince ve müşkil istiarelerin bir k?sm?d?r. Zira müteşabihat, ince hakikatlere suretlerdir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Mesela, Kur'an-? Kerim, "Ey insanlar! şemsin sükununa, arz?n hareketine ve bir katre su içinde binlerce hayvanat?n bulunduğuna dikkat ediniz ki azamet-i ?lahiyeyi anlayas?n?z" demiş olsayd?, bütün o zamanlar?n insanlar?n? tekzibe sevk etmiş olurdu. Çünkü hiss-i zahiriye muhaliftir. Maahaza, on as?rdan beri gelip geçen insanlar? şaş?rtmak, yaln?z fünun-u cedidenin zuhurundan sonra gelen insanlar? memnun etmek, makam-? irşada muhalif olduğu gibi, ruh-u belagatle de kabil-i telif değildir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Mesela, eğer Kur'an-? Kerim, makam-? istidlalde şöylece demiş olsayd? ki: "Ey insanlar! Güneşin zahiri hareketiyle hakiki sükununa ve arz?n zahiri sükunuyla hakiki hareketine ve y?ld?zlar aras?nda cazibe-i umumiyenin garibelerine ve elektriğin acibelerine ve yetmiş unsur aras?nda has?l olan imtizacata ve bir avuç su içinde binler mikrobun bulunmas?na dikkat ediniz ki, bu gibi harika şeylerden Cenab-? Hakk?n herşeye kadir olduğunu anlayas?n?z" deseydi, delil, müddeadan binlerce derece daha hafi, daha müşkül olurdu.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Akli gözüne inmek evrim teorisi ve esbabperestlik
  By kuheylan in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.07.13, 17:31
 2. Şeriat-ı İslamiye Nedir?
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 168
  Son Mesaj: 25.05.08, 13:46
 3. Nihat Hatipoğlu Kabir Azabı-Akli,Kalbi ve Nakli Delilleri
  By Ene-Zerre in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.03.08, 21:52
 4. Şeair-i İslamiye ve Bid'a
  By HakanBa in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 26.09.07, 10:11
 5. Şeair-i İslamiye Olan İbadetler
  By Meyvenin Zeyli in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 02.09.07, 13:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0