+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Risale-i Nurda Bülbüller :)

 1. #1
  Vefakar Üye emaneten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  445

  Standart Risale-i Nurda Bülbüller :)


  Ve bu saray-ı kâinatta ikinci kısım amele, hayvânattır. Hayvânat dahi, iştiha sahibi bir nefis ve bir cüz-ü ihtiyarîleri olduğundan, amelleri hâlisen livechillâh olmuyor. Bir derece nefislerine de bir hisse çıkarıyorlar. Onun için, Mâlikü'l-Mülki Zü'l-Celâli ve'l-İkram, kerîm olduğundan, onların nefislerine bir hisse vermek için, amellerinin zımnında onlara bir maaş ihsan ediyor.

  Meselâ, meşhur bülbül kuşu,HAŞİYE gülün aşkıyla maruf o hayvancığı, Fâtır-ı Hakîm istihdam ediyor. Beş gaye için onu istimal ediyor:
  • Birincisi: Hayvânat kabileleri namına, nebâtat taifelerine karşı olan münasebât-ı şedideyi ilâna memurdur.
  • İkincisi: Rahmân'ın rızka muhtaç misafirleri hükmünde olan hayvânat tarafından bir hatib-i Rabbânîdir ki, Rezzâk-ı Kerîm tarafından gönderilen hediyeleri alkışlamakla ve ilân-ı sürur etmekle muvazzaftır.
  • Üçüncüsü: Ebnâ-yı cinsine imdat için gönderilen nebâtâta karşı hüsn-ü istikbali herkesin başında izhar etmektir.
  • Dördüncüsü: Nev-i hayvânâtın nebâtâta derece-i aşka vasıl olan şiddet-i ihtiyacını, nebâtâtın güzel yüzlerine karşı, mübarek başları üstünde beyan etmektir.
  • Beşincisi: Mâlikü'l-Mülki Zü'l-Celâli ve'l-Cemâli ve'l-İkramın bârgâh-ı merhametine en lâtif

  Yirmi Dördüncü Söz s.155

  bir tesbihi, en lâtif bir şevk içinde, gül gibi en lâtif bir yüzde takdim etmektir.
  İşte, şu beş gayeler gibi başka mânâlar da vardır. Şu mânâlar ve gayeler, bülbülün, Hak Sübhânehu ve Teâlânın hesabına ettiği amelin gayesidir. Bülbül kendi diliyle konuşur; biz şu mânâları onun hazin sözlerinden fehmediyoruz. Melâike ve ruhaniyatın fehmettikleri gibi kendisi kendi nağamâtının mânâsını tamamen bilmese de fehmimize zarar vermez. "Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar" meşhurdur. Hem bülbül şu gayeleri tafsilâtıyla bilmemesinden, olmamasına delâlet etmiyor. Lâakal, saat gibi sana evkatını bildirir. Kendisi bilmiyor, ne yapıyor. Bilmemesi, senin bildiğine zarar vermez.

  Amma o bülbülün cüz'î maaşı ise, o tebessüm eden ve gülen güzel gül çiçeklerinin müşahedesiyle aldığı zevk ve onlarla muhavere ve konuşmak ve dertlerini dökmekle aldığı telezzüzdür. Demek onun nağamât-ı hazînesi, hayvanî teellümattan gelen teşekkiyat değil, belki atâyâ-yı Rahmâniyeden gelen bir teşekkürattır.

  Bülbüle nahli, fahli, ankebut ve nemli, yani arı ve vasıta-i nesil erkek hayvan ve örümcek ve karınca ve hevâm ve küçük hayvanların bülbüllerini kıyas et. Herbirinin amellerinin bülbül gibi çok gayeleri var. Onlar için de birer maaş-ı cüz'î hükmünde birer zevk-i mahsus, hizmetlerinin içinde derc edilmiştir. O zevk ile san'at-ı Rabbâniyedeki mühim gayelere hizmet ediyorlar. Nasıl ki bir sefine-i sultaniyede bir nefer dümencilik edip bir cüz'î maaş alır. Öyle de, hizmet-i Sübhâniyede bulunan bu hayvânâtın birer cüz'î maaşları vardır.  şimdi okuyordum da hiç bu acıdan düşünmemiştim bülbl-gül askını...

  ne attan düşmedik yiğit ne de

  sürçmedik at vardır...


 2. #2
  Vefakar Üye emaneten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  445

  Standart BÜlbÜl Bahsİne Bİr Tetİmme

  Bülbül bahsine bir tetimme: Sak?n zannetme ki, bu ilân ve dellâll?k ve tesbihat?n nağamât?yla tegannî bülbüle mahsustur. Belki ekser envâ?n herbir nev'inin bülbül misali bir s?n?f? var ki, o nev'in en lâtif hissiyat?n?, en lâtif bir tesbih ile, en lâtif sec'alarla temsil edecek birer lâtif ferdi veya efrad? bulunur. Hususan sinek ve böceklerin bülbülleri hem çoktur, hem çeşit çeşittirler ki, onlar, bütün kulağ? bulunanlar?n, en küçük hayvandan en büyüğüne kadar olanlar?n başlar?nda, tesbihatlar?n? güzel sec'alarla onlara işittirip onlar? mütelezziz ediyorlar.

  Onlardan bir k?sm? leylîdir. Gecede sükûta dalan ve sükûnete giren bütün küçük hayvanlar?n kaside-hân enisleri, gecenin sükûnetinde ve mevcudat?n sükûtunda, onlar?n tatl? sözlü nutuk-hanlar?d?r. Ve o meclis-i halvette olan zikr-i hafînin dairesinde birer kutuptur ki, herbirisi onu dinler, kendi kalbleriyle Fât?r-? Zülcelâllerine bir nevi zikir ve tesbih ederler.

  Diğer bir k?sm? neharîdir. Gündüzde, ağaçlar?n minberlerinde, bütün zîhayatlar?n başlar?nda, yaz ve bahar mevsimlerinde, yüksek âvazlar?yla, lâtif nağamatla, sec'al? tesbihatla Rahmânü'r-Rahîmin rahmetini ilân ediyorlar. Güya bir zikr-i cehrî halkas?n?n bir reisi gibi, işitenlerin cezbelerini tahrik ediyorlar ki, o vakit işitenlerin herbirisi lisan-? mahsusuyla ve bir âvâz-? hususî ile Fât?r-? Zülcelâlinin zikrine başlar.

  Demek, herbir nevi mevcudat?n, hattâ y?ld?zlar?n da bir serzâkiri ve nurefşan bir bülbülü var. Fakat bütün bülbüllerin en efdali ve en eşrefi ve en münevveri ve en bâhiri ve en azîmi ve en kerîmi ve sesçe en yüksek ve vas?fça en parlak ve zikirce en etem ve şükürce en eam ve mahiyetçe en ekmel ve suretçe en ecmel, kâinat bostan?nda, arz ve semâvât?n bütün mevcudat?n? lâtif seceât?yla, leziz nağamât?yla, ulvî tesbihat?yle vecde ve cezbeye getiren, nev-i beşerin andelib-i zîşân? ve benî Âdemin bülbül-ü zü'l-Kur'ân'?, Muhammed-i Arabîdir.

  Elhas?l: Kâinat saray?nda hizmet eden hayvânat, kemâl-i itaatle evâmir-i tekviniyeye imtisal edip, f?tratlar?ndaki gayeleri güzel bir vecihle ve Cenâb-? Hakk?n nam?yla izhar ederek, hayatlar?n?n vazifelerini bedî bir tarzla, Cenâb-? Hakk?n kuvvetiyle işlemekle elde ettikleri tesbihat ve ibadat, onlar?n hedâyâ ve tahiyyatlar?d?r ki, Fât?r-? Zülcelâl ve Vâhib-i Hayat dergâh?na takdim ediyorlar.
  .

  ne attan düşmedik yiğit ne de

  sürçmedik at vardır...


 3. #3
  Vefakar Üye emaneten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  445

  Standart

  arkadaslar bu konuyu mütala etsek güzel olur diye düşünmüştüm
  çok orj?nal ifadeler vard?...

  ne attan düşmedik yiğit ne de

  sürçmedik at vardır...


 4. #4
  Yasaklı Üye başkakitap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  341

  Standart

  Medrese-i Nuriye kahramanlarından marangoz Ahmed in bülbülü, gül fabrikasının mübarek gülcü katibinin bülbülünü tasdik etmesi pek latif olmuş. Zaten baharda umum kuşlar namına nebatat kafilelerinin erzak-ı hayvaniyeyi getirmelerine karşı bülbüller bir hatiptir ki, onları kuşlar namına alkışlıyor. Risale-i Nur'un kuşlar tarafından alakadarlıkları içinde, elbette yine başta bülbül görünmek lazım geliyor ki göründü.
  Emirdağ Lâhikası

 5. #5
  Ehil Üye nezafet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  1.270

  Standart

  Nasuhîzade Şeyh Mehmed Efendinin fıkrasıdır.

  Bülbül-i Bağistan-ı Kur'ân, Üstad-ı Ekremim, Efendim Hazretleri,

  Mürşid-i ekmel, şeyhim Hacı Rahmi Sultan Hazretleri, seferberliğin ikinci senesinde irtihâl-i dâr-ı beka buyurdular. Burdur'u teşrifinizden bir ay evvel, merhum Rahmi Sultan'la beraber bir cami-i şerifte birkaç cemaatle bulunmakta iken, sükût-i hâl-i murakebeye varıldı. Bazı velîler ruhânî teşrif buyurdular. Nihayette, siz Üstadım teşrif buyurdunuz. Bir cezbe-i Rahmân zuhurla uyandım, kendime geldim. Bir ay sonra Burdur'u teşrifle, bazı yevm sohbet-i irfâniyenizde bulunup ruhlarımıza gıda bahşolundu.


  Şu tulûatımı arza ictisâr ediyorum:

  Halka-i hakikatte devrandadır ol mübârek Üstad.
  Kavuşturdular ruhunu, ervâh-ı enbiyaya ânın.
  Mest-i müstağrak olup hayrettedir ol mübarek Üstad.
  Mübarek Kur'ân'ın dellâlısın dediler âna.
  Sözleri cândır, onu tutmayan ruhsuzdur hemân,
  Bütün söylediği nur-u hikmettir ânın.
  Mirâc-ı ruhânîde devrandadır ol mübarek Üstad.
  Kalbim içre feyz-i Nurun görmüşem hemân.
  İçi umman-ı vahdette, dışı sahrâ-yı kesrette görünür Üstad.
  Dünyada, uhrâda refik olalım âna.
  Umarım Mevlâm ihsân eder biz âciz kullarına.
  Nasuhîzâde Mehmed, söyledi hemân bu sırları.
  Hazine-i Kur'ân'ın bir miftâhıdır Hazret-i Üstad.

  Nasuhîzâde Şeyh Mehmed

  � � �

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurda Zikir
  By hasretdenizi in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 23.11.19, 12:35
 2. Risale-i Nurda Şefkat...
  By Teenni in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.04.09, 10:16
 3. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 4. Risale-i Nurda Yoğunlaşmak
  By asyanur_filiz in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.11.08, 00:01
 5. Risale-i Nurda Alevilik
  By HAMIYETKAR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 81
  Son Mesaj: 05.07.08, 10:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0