+ Konu Cevaplama Paneli
3. Sayfa - Toplam 7 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 4 5 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 21 ile 30 ve 63

Konu: 5.Mektup'taki Hakikat

 1. #21
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Devam ediyor İmamı rabbani hazretleri;(ra)

  Hem demiş ki: "Velâyet üç kısımdır. Biri velâyet-i suğrâ ki, meşhur velâyettir; biri velâyet-i vustâ, biri velâyet-i kübrâdır. Velâyet-i kübrâ ise, verâset-i nübüvvet yoluyla, tasavvuf berzahına girmeden, doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır."

  şimdi velayet nedir?

  küçük velayet nedir?

  bunları anlamaya çalışalım?

  Bu konuda ne söyleyebiliriz kardeşlerim..!
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #22
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  VELÂYET [velayet] : Velîlik, velî olan kimsenin hâli
  VELÂYET-? SUĞRÂ [velayet-i suğra] : Küçük derecedeki velilik.VELÂYET-? VUSTÂ [velayet-i vusta] : Orta derecedeki velilik.
  VELÂYET-? KÜBRÂ [velayet-i kübra] : Büyük velilik. Cenab-? Hakk`?n insana yak?n olmas?na bakan ve peygamber varisi olmaktan gelen gayet k?sa ve yüksek, tarikat berzâh?na uğramadan zahirden hakikata geçen velilik mesleği.

  lugatta manalar? bu...

  küçük velayete ne gibi örnek verilir?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #23
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Velilik çok yüksek bir mertebedir.Bu sebeple herkese kolay kolay nasib olmaz.Veliliğin belli çileleri vard?r.Gerçek velilerin hayat?n? okuduğumuzda bu çilelerin neler olduğunu kolayca anlamak mümkündür.
  Evliya veli kelimesinin çoğuludur.Veli lugatte dost manas?nad?r.Din ve tasavvuf istilah?nda ise;Allah?n kendilerini dost olarak seçtiği, keramet sahibi şeriat ehli mümin zatlard?r.Velilerde derece derecedir.

  Veliliğin en küçük derecesine “velayeti suğra makam? denir.”Bunun işareti şudur:
  Bu derecede olan bir veli, yüzlerce sene uğraşsa kalbine Allah fikrinden başka bir düşünce sokmak isteseyinede kalbine Allahtan başka bir düşünce sokamaz.Velayette bu makam?n ad?na fenai kalb makam? denir.Manevi derecesi bu durumda olmayan birine veli veya evliya demek caiz değildir.Yine, bu durumda olmayan birinin velilik iddias?nda bulunmas? dini aç?dan son derece mahsurludur.


  http://www.sadakat.net/tasavvuf/velilikvedereceleri.htm

  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #24
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  1-Velayeti Kübra: Allah’?n kula yak?nl?ğ?ndan inkişaf eden, kisbden ziyade vehbiyyetle gidilen, mahiyeti çok yüksek, meşakkatli, zevk ve lezzetleri az olan velayettir. Misal olarak, Peygamberlerin, Sahabelerin ve ahir zamanda Mehdinin tarz?.

  2-Velayet-i Vusta: Bir derece kisb, fakat yüzde doksan mevhibeyi ?lahiye olan, ilmi ezelide takdir, tensib ve tavzif edilen, meşakkat ve keşfiyat?n beraber olduğu, bazen makam-? naz ve bazen de makam-? niyaz?n hükmettiği, hususi eşhas?n velayetidir. Bu makama çal?ş?larak ç?k?lmaz. Ancak takdir-i ilahi ile murad olunur. Mesala: Abdulkadir-i Geylani, Şah-? Nakşibend, ?mam-? Rabbani ve Hazreti Mevlana ve bir k?s?m müceddidler misal olarak verilebilir.

  3- Velayet-i Suğra: Bu ise meşhur velayettir. Bu velayette kulun Allah’a yak?nl?ğ? dediğimiz kisb ve mücahede ön plandad?r. Zaman ve mekana muhtaçd?r. Yol meşakkatli ve s?k?nt?l?d?r. Dolay?s?yla seyri sülük edenleri teşvik ve taltif için keramet ve keşfiyyat ve zevkler mebzuldür.

  http://www.sorularlarisaleinur.com/s...w_qna&id=11006
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #25
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Velayeti kübra bir uç ise buna yetişme kabiliyeti her insana verilmiş kanaatindeyiz.Ancak kişininin ihlas?n? uhuvvetini,samimiyetini tam manas?yla ortaya koyduktan sonra cenab? hakk?n kendisine bu makam? ikram etmesiyle olur.Yoksa çok çal?ş?p gayret göstermekle ulaş?labilecek bir makam değildir.Belki nadirattan baz? zatlar?n maneviyat ikliminde fazla kulaç atmalar?yla kendileri bu makam? cüzi ihtiyarilerini de kullanarak ulaşm?ş olabilirler.Bunlar?n d?ş?ndaki kimseler ise ancak cenab? hakk?n onlara bu makam? hibe etmesiyle ulaşabilirler.Velayeti kübra makam?n? bir şahsi manevi olarak düşündüğümüzde tüm nur talebeleri içine girer.Sahabe efendilerimiz peygamberimizin nübüvvet yani ilim s?fat?na mazhar olduklar?ndan onlarda keşfu keramet görülmez.Çünkü velayeti kübra makam?na mazhar olan sahabeler art?k velayeti suğra veya velayeti vustadaki keşf kerametlere ihtiyaç duymazlar.Aynen bunun gibi Risaletinnur da peygamberimizin ilim s?fat?ndan geldiğinden ona tam teslim olup istifade edenlerde bu makama mazhar olacaklar?na kanaatimiz var.Ama dediğimiz gibi bu makam? genişçe düşündüğümüzde bu makam içerisinde en ileri seviyede olanlar?nda en geri derecede olanlar?nda bulunduğunu müşahede edebiliriz.Güneşin yans?ma ve tecillisine bakt?ğ?m?zda bir su kabarc?ğ?na da yans?d?ğ?n? görürüz.Ta bir havuz ve nehir ve okyanusada... Dolay?s?yla bu yans?ma en küçüğüne de en büyüğüne de olmaktad?r.Herkes kendi kab?na göre o güneşten istifade ettiği gibi herkes kendi ahvalene göre de velayeti kübraya mazhar olabilmektedir.?şte her şeffaf şey kendi mahiyeti ve kabiliyeti noktas?ndan güneşin ?ş?ğ?n? al?p haml ve hazm emektedir.Nur talebeleride islamiyete gelen taarruzlar? gelen s?k?nt?lar? en evvela kendi omuzlar? üzerinde hissedip bu s?k?nt?laraa çare bulduklar? veya bu s?k?nt?lar? bertaraf etme gayretleri neticesinde bu makama ulaşabilmektedirler.Tabi bu s?r belki diğer islami gruplarda da bulunmaktad?r.En iyisini bilen şüphesiz Allahu taalad?r.
  http://www.sorularlarisaleinur.com/s...w_qna&id=11006
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #26
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Cenâb-ı Hak bize akrebdir ve herşeyden daha ziyâde yakındır. Biz ise, ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki sûretle olur:

  Birisi, akrebiyetin inkişafıyladır ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet verâseti ve sohbeti cihetiyle Sahabeler o sırra mazhardırlar.

  İkinci sûret, bu’diyetimiz noktasında kat-ı merâtib edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki; ekser seyr ü sülûk-u velâyet ona göre ve seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî bu sûretle cereyan ediyor.

  İşte, birinci sûret sırf vehbîdir, kisbî değil; incizabdır, cezb-i Rahmânîdir ve mahbubiyettir. Yol kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok hâlistir ve gölgesizdir. Diğeri kisbîdir, uzundur, gölgelidir; acâib hârikaları çok ise de, kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetişemez. 27. söz

  "Risale-i Nur mesleği, tarikat değil, hakikattir, Sahabe mesleğinin bir cilvesidir" Emr. Lahk

 7. #27
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Soru; velayet ? kübra vehbidir. suğra ise kesbi. peki velayet i kübrada hiç mi bir şey yap?lmayacak. akrebiyetin inkişaf? için neler yap?lmal??

  Cevab?m?z

  Değerli Kardeşimiz;

  "Saniyesneteyn " yani ikinin ikincisi ifadesine mazhar olan ve Resulullahtan sonra ashab içerisinde ehli sünnet inanc?na göre en yüksek makamda olan zat olan Hz. Ebubekir (ra) buyur ki: Her gün ki iman?m inkişar etmedi o günü zararda bilirim.

  Velayeti kübran?n doruğunda olan bu zat böyle diyorsa; herhalde diğer sahabeler o uluhiyet makam?n? hakk?yla anlamak için çokça ibadet etmişler ve nev-i beşer içerisinde kesreti sucud yani çokça secde edip al?nlar?nda sikkelerin oluşmas?n? ifade eden Ayeti kerime de nazara al?nd?ğ?nda Ashab?n ne derece Cenab? Haktan korktuğu ve ona yönelip, ibadet edip yak?nlaşt?klar? vuzuh dercesinde ortaya ç?kmaktad?r.

  Akrebiyetin inkişaf? için evvela kuran?m?z? ve onun manas?n? iyice bilmeli sünneti seniyye ile telif edip yaşant?m?za aktarman?n yollar?n? bulmal?y?z. Bir ömür boyu nefsimizle mücadele etmeli. Ayr?ca sahabe hayat?ndan tablolar okuyarak hayat?m?za tatbik etme çarelerini bulmal?y?z.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #28
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  KURB?YET

  Yak?nl?k. ?man, marifet, muhabbet, takva ve salih amel yoluyla Allah’a manevi yak?nl?k kazanmak.  Cenab-? Hak maddeden ve mekandan münezzeh olduğundan Ona yak?n olmay? kulun kalp ve ruhundaki manevi inkişaf olarak anlamak gerekir. Nitekim, “Kulum bana en fazla farzlarla, sonra nafilelerle yaklaş?r” diye başlayan hadis-i kutsî de bize bu dersi verir. Kurbiyetin z?dd? bu’diyettir, uzakl?kt?r.

  Baz? zatlar budiyeti, “insan?n mümkin olan mahiyetinin Cenab-? Hak’?n vacip olan varl?ğ?ndan sonsuz derece uzak olduğu” şeklinde aç?klarlar. Baz?lar? da, “mahluk ve s?n?rl? olan insan akl?n?n Allah’?n zat?n? ve sonsuz s?fatlar?n? anlamaktan çok uzak olduğu” şeklinde yorumlarlar.

  Ehl-i velayet, Allah’?n manevi yak?nl?ğ?n? kazanmaya çal?ş?rlar. Bu yolda ilerlemek, çoğu kere kesbidir, çal?şmaya göredir. Ehl-i nübüvvet ve onlar?n varisleri ise, böyle bir seyr u sülûka ihtiyaç olmadan doğrudan akrebiyetin (ileri derecede yak?nl?ğ?n) tecellisine mazhar olurlar. Bu ise, vehbidir, çal?şmaya terettüp eden bir netice değildir.

  http://www.sorularlarisaleinur.com/s...word=akrebiyet
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #29
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Soru; velayet ı kübra vehbidir. suğra ise kesbi. peki velayet i kübrada hiç mi bir şey yapılmayacak. akrebiyetin inkişafı için neler yapılmalı?
  Elcevap:Ve en kuvvetli ve hakkalyakin derecesinde vicdani ve hissi, bir derece şuhudi olan ki, sırr-ı akrebiyete ve hakikat-i insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye fihristesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalaa ile, imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır veraset-i Nübüvvete bakar. Ve enfüsi tefekkür-ü imani hakikatinin bir parçası, Otuzuncu Sözün, ve "ene" ve "enaniyet"te ve Otuz Üçüncü Mektubun Hayat Penceresinde ve İnsan Penceresinde ve bazı parçaları da sair ecza-yı Nuriyede bir derece beyan edilmiş. Emr. Lahk.

 10. #30
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Keşf ve keramet, Allah’?n veli kullar?nda meydana gelen harikulade hallerdir. Mesela, gönüllerden geçeni bilmek, su üzerinde yürümek, havada uçmak, tayy-? mekan gibi... Kerâmet, “hayz-? rical” olarak değerlendirilmiş, dolay?s?yla izhar? uygun görülmemiştir.

  Velayet için illa keşf ve keramet şart değildir. Bütün evliyalardan daha üst mertebede yer alan Resulullah’?n ashab?nda fazla görülmemiş olmas?, bunu isbat eder. Asr ? saadeti anlatan kitaplarda zikredilen kerametlerin say?s?, üç-beş tanedir. Bunlardan en meşhuru, Hz. Ömer’in hilafeti döneminde Medine’de birgün hutbede iken “Ya Sariye! Dağa, dağa!” diye bağ?rmas?d?r. Sariye, Hz. Ömer’in komutan?d?r. O esnada ?ran’da Mecusilere karş? savaşmaktad?r. Hz. Ömer’in sesini duyar. Ordunun s?rt?n? dağa yaslar, galip gelirler.

  Kerametten daha mühimmi, istikamettir. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” (Hud, 112) ayeti, istikameti emreder. Tarîkattan gaye keramet değil, istikamet olmal?d?r. Çünkü, “Bu dünya, daru’l- hikmettir, daru’l-hizmettir. Daru’lücret ve mükafat değildir.”

  Allah’?n veli kullar? her devirde olmuşlard?r ve k?yamete kadar da olmaya devam edeceklerdir. Veli, görüldüğünde Allah hat?ra gelen kimsedir. Böyle insanlar, “dikkat edin! Allah’?n evliyas? için ne bir korku vard?r. Ne de onlar üzülürler” (Yunus 62) ayetinin mazhar?d?rlar. ?ç alemleri çalkant?lardan uzakt?r. Huzur ve itminana ermişlerdir. ?ç âlemlerindeki nuraniyet, d?şlar?na da aksetmiştir. Onlar? görmek, insana huzur verir, mukaddes şeyleri hat?rlat?r.

  Veliler rahmetin celbine, belalar?n def’ine vesiledirler. Birer manevi cazibe alan?na sahiptirler. Ordudaki subaylardaki rütbeler misali, onlar?n da rütbeleri vard?r. ?nd-i ?lahide makbul insanlar olduklar?ndan, onlara düşmanl?k edenler, semâvi afetlere maruz kal?rlar.
  http://www.sorularlarisaleinur.com/s...w_qna&id=11465
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hacıların Arafat’taki ‘Allahu Ekber’leri
  By NURS-İ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.11.09, 18:42
 2. 12.Söz'deki 3.Esas'taki Rabitalar ?
  By leblebi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 23.11.09, 21:30
 3. 14.Söz Gafil Kafaya Tokmak'taki Bir İfade
  By leblebi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 07.09.09, 06:58
 4. 19.Mektup'taki bir Bölümü Ezbere Okuyor
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.12.06, 15:36
 5. Sabah'taki Dizi Yazı
  By elff in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.09.06, 20:24

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0