+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 22

Konu: Hayat Hakkında...

 1. #1
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart Hayat Hakkında...

  Hayatımın bana bakması bir ise, Zât-ı Hayy ve Muhyîye bakması yüzdür. Bana ait neticesi bir ise, Hâlıkıma ait bindir. O cihet uzun zaman, belki zaman istemez; bir an yaşaması yeter. Bu hakikat Risale-i Nur'un risalelerinde bürhanlar ile izah edildiğinden, burada dört mesele içinde kısa bir hülâsası beyan edilecek.

  ---------------------------------------------------------------------

  Hayatın mahiyeti ve hakikatı Hayy-ı Kayyûma baktığı cihetle baktım.
  Gördüm ki mahiyet-i hayatım esmâ-i İlâhiyenin definelerini açan anahtarların mahzeni

  ve nakışlarının bir küçük haritası ve

  cilvelerinin bir fihristesi

  ve kâinatın büyük hakikatlerine ince bir mikyas

  ve mizan ve Hayy-ı Kayyûmun mânidar ve kıymettar isimlerini bilen, bildiren, fehmedip tefhim eden yazılmış bir kelime-i hikmettir anladım.

  Ve hayatın bu tarzdaki hakikati bin derece kıymet kazanıyor ve bir saat devamı bir ömür kadar ehemmiyet alır. Zamanı olmayan Zât-ı Ezeliyeye münasebeti cihetinde uzun ve kısalığına bakılmaz...

 2. #2
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Hayat?n hakiki hukukuna bakt?m. Gördüm ki:

  Hayat?m Rabbânî bir mektuptur;
  kardeşlerim olan zîşuur mahlûkata kendini okutturur, Yaratan? bildirir bir mütalâagâhd?r.


  Hem Hâl?k?m?n kemâlât?n? teşhir eden bir ilânnâmeliktir.


  Hem hayat? yaratan?n hayatla ihsan ettiği k?ymettar hediyeler ve nişanlarla bilerek süslenip hergün tekerrür eden resm-i küşatta mü'minâne, şuurdarâne, şâkirâne, minnettarâne Padişah-? Bîmisâlinin nazar?na arz etmektir.


  Hem hadsiz zîhayatlar?n Hâl?klar?na vâs?fâne tahiyyatlar?n? ve şâkirâne tesbihat hediyelerini anlamak, müşahede etmek ve şehadetle ilân etmektir.

  Hem lisan-? hal ve lisan-? kâl ve lisan-? ubudiyet ile Hayy-? Kayyûmun mehâsin-i rubûbiyetini izhar etmektir.


  ?şte bunlar gibi hayat?n yüksek hukuklar? uzun zaman istemediği gibi, hayat? bin derece i'lâ eder ve dünyevî olan hukuk-u hayatiyeden yüz derece daha k?ymettard?r diye ilmelyakîn ile bildim ve dedim: Sübhânallah! ?man ne kadar k?ymettar ve hayattard?r ki, hangi şeye girse canland?r?r ve bir şûlesi böyle fâni hayat?, bâkiyâne hayatland?r?r, üstündeki fenay? siler.
  Konu Ehl-i telvin tarafından (06.10.07 Saat 01:36 ) değiştirilmiştir.


 3. #3
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Hayatımın Hâlıkıma bakan fıtrî vazifelerine ve mânevî faydalarına baktım. Gördüm ki hayatım, hayatın Hâlıkına üç cihetle aynadarlık ediyor:


  Birinci vecih: Hayatım, acz ve zaafıyla ve fakr ve ihtiyacıyla Hâlık-ı hayatın kudret ve kuvvetine ve gınâ ve rahmetine aynadarlık eder.

  Evet, nasıl ki açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve soğuğun mikyasıyla hararetin mizan dereceleri bilinir;

  öyle de, hayatımdaki hadsiz acz ve fakr ile beraber hadsiz ihtiyaçlarımı izale ve hadsiz düşmanlarımı def etmek noktasında Hâlıkımın hadsiz kudret ve rahmetini bildim; sual ve dua ve iltica ve tezellül ve ubudiyet vazifesini anladım ve aldım.


 4. #4
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ?kinci vecih: Hayat?mdaki cüzî ilim ve irade ve sem' ve basar gibi mânâlar?yla Hâl?k?m?n küllî ve ihâtal? s?fatlar?na ve şuûnât?na aynadarl?kt?r.  Evet, ben kendi hayat?mda ve şuurlu fiillerimde bilmek, işitmek, görmek, söylemek, istemek gibi çok mânâlar?yla bildim ki, bu kâinat?n şahs?mdan büyüklüğü derecesinde daha büyük bir mikyasta Hâl?k?m?n muhit ilmini, iradesini, sem' ve basar ve kudret ve hayat gibi evsaf?n? ve muhabbet ve gazap ve şefkat gibi şuûnât?n? anlad?m; ?mân ederek tasdik ettim ve itiraf ederek bir mârifet yolunu daha buldum.

 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Üçüncü vecih: Hayatımda nakışları ve cilveleri bulunan esmâ-i İlâhiyeye aynadarlıktır.

  Evet, ben kendi hayatıma ve cismime baktıkça,
  yüzer tarzda mucizâne eserler,
  nakışlar,
  san'atlar görmekle beraber,
  çok şefkatkârâne beslendiğimi müşahede ettiğimden,
  beni yaratan
  ve yaşatan Zât,
  ne kadar fevkalâde sehâvetli,
  merhametli,
  san'atkâr, lütufkâr,
  ne derece hârika iktidarlı -tâbirde hata olmasın -maharetli,
  hüşyar, işgüzar olduğunu İmân nuruyla bildim, tesbih ve takdis ve hamd ve şükür ve tekbir ve tâzim ve tevhid ve tehlil gibi fıtrat vazifeleri ve hilkat gayeleri ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. Ve kâinatta en kıymettar mahlûk hayat olduğunun sebebini ve herşey hayata musahhar olmasının sırrını ve hayata karşı herkeste fıtrî bir iştiyak bulunduğunun hikmetini ve hayatın hayatı İmân olduğunu ilmelyakîn ile anladım.

 6. #6
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  "Dünyadaki bu hayatımın hakiki lezzeti ve saadeti nedir?" diye, yine bu âyetine baktım. Gördüm ki:

  Bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır.

  Yani, beni yaratan ve yaşatan bir Rabb-ı Rahîmin mahlûku ve masnuu ve memlûkü ve terbiyegerdesi ve nazarı altında olmasına

  ve Ona her vakit muhtaç bulunmasına

  ve O ise Rabbim, hem İlâhım, hem bana karşı gayet merhametli ve şefkatli bulunduğuna katî imanım öyle kâfi ve vâfi ve elemsiz ve daimî bir lezzet ve saadettir ki, tarif edilmez.

  Ve "Elhamdülillahi alâ nimet-il îman" ne kadar yerindedir diye âyetten fehmettim

 7. #7
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Hayat, Zât-ı Bâki-i Hayy-ı Kayyûma baktıkça ve İmân dahi hayata hayat ve ruh oldukça, hem beka bulur, hem bâki meyveler verir. Hem öyle yükseklenir ki, sermediyet cilvesini alır; daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz...

 8. #8
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Hayat, şu kâinat?n en ehemmiyetli gayesi..

  hem en büyük neticesi..

  hem en parlak nuru..

  hem en lâtif mâyesi..

  hem gayet süzülmüş bir hülâsas?..

  hem en mükemmel meyvesi..

  hem en güzel zineti..

  hem s?rr-? vahdeti..

  hem rab?ta-i ittihad?..

  hem en yüksek kemali..

  hem en güzel cemali..

  hem kemalat?n menşei..

  hem san'at ve mahiyetçe en hârika bir ziruhu,

  hem en küçük bir mahluku bir kâinat hükmüne getiren mu'cizekâr bir hakikat?,


  hem güya kâinat?n küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi; koca kâinat?n bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber, o zihayat? ekser mevcudatla münâsebettar ve küçük bir kâinat hükmüne getiren en harika bir mu'cize-i kudrettir.

 9. #9
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Hem hayatın hakikatı altı erkân-ı imaniyeye bakıp, mânen ve remzen isbat eder. Yâni, hem Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücudunu ve hayat-ı sermediyesini..

  hem dar-ı âhireti..

  hem hayat-ı bâkiyesini..

  hem vücud-u melâike..

  hem sâir erkân-ı imaniyyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-ı nuraniyyedir.

  Hem hayat, bütün kâinattan süzülmüş en sâfi bir hülâsası olduğu gibi, kâinattaki en mühim bir maksad-ı İlahî ve hilkat-ı âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı azamdır...

 10. #10
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Evet bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebediyye olduğu gibi, bir meyvesi de hayatı veren Zât-ı Hayy ve Muhyi'ye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki; bu şükür ve muhabbet ve ibadet ve hamd ise hayatın meyvesi olduğu gibi kâinatın gayesidir.

  Ve bundan anla ki; bu hayatın gayesini "rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskârâne nimetlenmektir" diyenler, gayet çirkin bir cehaletle, münkirâne, belki de kâfirâne, bu pek çok kıymettar olan hayat nimetini ve şuur hediyesi ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip, dehşetli bir küfran-ı nimet ederler.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.05.15, 02:31
 2. Aşk ve Hayat
  By Tılsım in forum Şiirler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 19.11.09, 20:17
 3. Mütevazi Hayat mı Hayırlı, Müsrif Hayat mı?
  By havf_reca in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.01.09, 15:51
 4. İslami Hayat Asıl Olan, Seküler Hayat Türedi Olandır
  By mirkat in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 15.12.08, 01:30
 5. Hayat
  By osmcyl in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14.08.07, 22:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0