+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Şeriatın Kestiği El

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart Şeriatın Kestiği El

  Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri , ?stanbula ikinci gelişinde Padişah Muhammed Reşad'?n seyahatine Şark vilayetlerini temsilen refakat etmiştir.
  Sultan Reşad ' ?n kafilesi Selanikte iki üç gün incelemelerini yapt?ktan sonra , trenle Kosava ' ya hareket etti . Trenle yap?lan bu yolculuk esnas?nda , Brdiüzzaman ' la iki genç öğretmen aras?nda bir mübahese cereyan etmiştir. Bediüzzaman tren yolculuğundaki bu mübaheseyi bilahare Rumeli seyahatinden sonra bir risale şeklinde evvela Arapçya sonra Türkçe olarak te'lif eder ve ismine '' TEŞH?S-ÜL ?LLET '' koyar .
  ?nşallah müsait bir vakitte risaleyi olduğu gibi eklemeye çal?ş?r?z fakat şuan bu risaleden dikkat çekici bir bölümü paylaşmak istiyorum inşallah ...


  '' Sen her cihetle siyaseti dine , şeriat'a alet ediyorsun . Ve dine hizmetkar yap?yorsun ve yanl?z Şeriat hesab?na Hürriyeti kabul ediyorsun ...Ve Meşrutiyetide meşruiyyet suretinde beğeniyorsun . Demek hürriyet ve meşrutiyyet Şeriat ' s?z olmak . Bunun için senide Şeriat isteriz diyenlerin içie Otizbir Mart' ta dahil ettiler . ''
  Eski Said onlara demiş :
  '' Evet Millet-i islamiyenin sebeb-i saadeti yanl?z ve yanl?z hakaik-i islamiye ile olabilir ve hayat-? içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi Şeriat-? ?slamiye ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur , emniyet zir-ü zeber olur.Ahlaks?zlk , pis hasletler galebe eder. ?ş yalanc?lar?n , dalkavuklar?n elinde kal?r. Size bu hakikaeti isbat edecek binler hüccetten bir küçük numune olarak bu hikayeyi nazar-? dikkatinize gösteriyorum :
  Bir zaman bir adam , bir sahrada Bedeviler içinde ahl-i hakikat bir zat?n evine misafir olur , bak?yor ki : onlar mallar?n?n ö?hafazas?na ehemmiyet vermiyorlar . Hatta ev sahibi evinin köşesine paralar? oralarda aç?kta b?rakm?ş . Misafir , hane sahibine dedi :
  - H?rs?zl?ktan korkmuyor musunuz , böyle mal?n?z? köşeye atm?şs?n?z ?
  Hane sahibi dedil :
  - Bizde h?rs?zl?k olmaz ..
  Misafir dedi :
  - Biz paralar?m?z? kasalar?m?za koyduğumuz ve kilitlediğimiz halde , çok defa h?rs?zl?k oluyor .
  Hane sahibi demiş :
  - Biz emr-i ilahi nam?na ve adalet -i şer'iye hesab?na h?rs?z?n elini kesiyoruz .
  Misafir dedi :
  - öyle ise , çoğunuzun bir eli kesik olmak laz?m gelir.
  Hane sahibi dedi :
  -Ben elli yaş?ma geldim , Bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm.
  Misafir taaccub etti. Dedi :
  -Memleketimizde her gün elli adam h?rs?zl?k ettikleri için hapse sokuyoruz . Sizin buradaki adaletinizin yüzde biri kadar tesir olmuyor.
  Hane sahibi dedi :
  - Siz büyük bir hakikatten ve acib ve kuvvetli bir s?rdan gaflet etmişsiniz , terk etmişsiniz. Onun için adaletin hakikatini kaybetmişsniz.Maslahat-? beşeriye yerine , adalet perdesi alt?nda garazlar , zalimane ve tarafgirane cereyanlar müdahele eder , hükümlerin tesirini k?rar. O hakikatin s?rr? budur :
  Bizde bir h?rs?z elini başkas?n?n mal?na uzatt?ğ? dakikade , hadd-i Şer'inin icraas?n? tahattur eder. Ari-? ilahiden nazil olan emir hat?r?na gelir. ?man?n hassasiyle , kalbin kulağ?yla Kelam-? Ezeliden gelen ve h?rs?z elinin idam?na hükmeden H?rs?z erkeğin ve h?rs?z kad?n?n da elini kesin’ (Mâide Sûresi, 5:38.) âyetini hissedip işitir gibi iman ve itikad? heyecana ve hissiyat-? ulviyesi harekete gelir." Ruhun etraf?ndan , vicdan?n derin yerlerinden o sirkat meyelan?na hucüm gibi halet-i ruhiye has?l olur . Nefis ve hevesden gelen meyelan parçalan?r , çekilir . Git gide o meyelan bütün bütün kesilir . Çünkü yanl?z vehim ve fikir değil , belki ma'nevi kuvveleri ( ak?l , kalb,vicdan gibi ) birden o hisse , o hevese hücum eder . Hadd-i Şer ' iyi tahattur ile ulvi zecr ve vicdani bir yasakç? o hissin karş?s?na ç?kar , susturur .

  Evet iman , kalbde , kafada daimi bri manevi yasakç? b?rakt?ğ?ndan fena meyelanlar hisden , nefisden ç?kt?kça '' Yasakt?r '' der , tard eder kaç?r?r .

  Evet insan?n filleri kalbin , hissin temayülat?ndan ç?kar . O temayülat , ruhun ihtisas?ndan ve ihtiyac?ndan gelir. Ruh ise , iman nuruyla harekete gelir , hay?r ise yapar , Şer ise kendini çekmeye çal?ş?r . Daha kör hisler onu yanl?ş yoka sevk edip mağlub edemez.

  Elhas?l : Hadd ve ceza , emr-i ilahi ve adalet-i Rabbaniye nam?na icra edildiği vakit , hem ruh hem ak?l hem vicdan , hem insaniyetinb mahiyetindeki latifeleri müteessir ve alakar olur . ?şte bu mana içindir ki : elli de bir sene bir ceza , sizin hergün müteaddit hapsinizden ziyade bize faide veriyor . Sizin adalet nam? alt?ndaki cezalar?n?z , yanl?z vehminizi müteessir eder ç Çünkü biriniz h?rs?zl?ğa niyet ettiği vakit , millet ve vatan maslahat? ve menfaati hesab?na cezaya çarp?lmka vehmi gelir. Yahut insanlar eğer bilseler , ona fena nazarla bakarlar . Eğer aleyhinde tebeyyün etse , hükümette onu hapsetmek ihtimali hat?n?a geliyor. O vakit yanl?z kuvve-i vehmiyesi cüz'i bir teessür his eder . Halbuki nefis ve hissden ç?kan - hususan ihtiyac?da varsa - kuvvetli bir meyelan galebe eder. Daha o fenal?ktan vaz geçmek için o cezan?z fayda vermiyor. Hemde emr-i ilahi ile olmadağ?ndan , o cezalar da adalet değil , abdestsiz , k?blesiz namaz k?lmak gibi battal olur , bozulur . Demek hakiki adalet ve tesirli ceza odur ki : Allah ' ?n emri nam?yla olsun . Yoksa te'siri yüzden bire iner .
  ?şte bu cüz'i sirkat meselesine sair külli ve şümullu ahkam-? ilahiye k?yas edilsin. Ta anlaş?ls?n ki : Saadet-i beşeriye dünyada adalet ile olabilir. Adalet ise , doğrudan doğruya Kuran ' ?n gösterdiği yol ile olabilir.
  Konu gulsah tarafından (05.10.07 Saat 16:38 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Celali tecellileri görmemezlikten gelmenin neticesi...

  belki de cemali tecellilerdir...

  Sizin adalet namı altındaki cezalarınız , yanlız vehminizi müteessir eder

 3. #3
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Maşallah , Elhamdülillah
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Üstad?n bu dersini okumadan evvel , şer'i cezalar ile adaletin sağlanmas?ndaki en önemli etken olarak örneğimizdeki h?rs?zl?k suçunda ki el kesme cezas?n?n tabir-i caizse '' korkutuculuğu '' insanlar? çekindiriyor san?yordum .
  Fakat meğersem bu son derece amatör ve nak?s bir yaklaş?mm?ş.
  Şer'i kanunlar?n bu kadar tesirli olmas?n?n as?l sebebi bu imiş :

  Bizde bir h?rs?z elini başkas?n?n mal?na uzatt?ğ? dakikade , hadd-i Şer'inin icraas?n? tahattur eder. Ari-? ilahiden nazil olan emir hat?r?na gelir. ?man?n hassasiyle , kalbin kulağ?yla Kelam-? Ezeliden gelen ve h?rs?z elinin idam?na hükmeden H?rs?z erkeğin ve h?rs?z kad?n?n da elini kesin’ (Mâide Sûresi, 5:38.) âyetini hissedip işitir gibi iman ve itikad? heyecana ve hissiyat-? ulviyesi harekete gelir." Ruhun etraf?ndan , vicdan?n derin yerlerinden o sirkat meyelan?na hucüm gibi halet-i ruhiye has?l olur . Nefis ve hevesden gelen meyelan parçalan?r , çekilir . Git gide o meyelan bütün bütün kesilir . Çünkü yanl?z vehim ve fikir değil , belki ma'nevi kuvveleri ( ak?l , kalb,vicdan gibi ) birden o hisse , o hevese hücum eder . Hadd-i Şer ' iyi tahattur ile ulvi zecr ve vicdani bir yasakç? o hissin karş?s?na ç?kar , susturur .

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Merhamet-i ilahiyenin tecellisi olan hadler insanların dünya ve ukbasının menfaatine olduğu ne de güzel misalle anlatılmış Teşekkürler.. Bazı form konularına tahşiye oldu diye düşünüyorum.

 6. #6
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Alıntı gulsah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Üstadın bu dersini okumadan evvel , şer'i cezalar ile adaletin sağlanmasındaki en önemli etken olarak örneğimizdeki hırsızlık suçunda ki el kesme cezasının tabir-i caizse '' korkutuculuğu '' insanları çekindiriyor sanıyordum .
  Fakat meğersem bu son derece amatör ve nakıs bir yaklaşımmış.
  Şer'i kanunların bu kadar tesirli olmasının asıl sebebi bu imiş :

  Bizde bir hırsız elini başkasının malına uzattığı dakikade , hadd-i Şer'inin icraasını tahattur eder. Ari-ı ilahiden nazil olan emir hatırına gelir. İmanın hassasiyle , kalbin kulağıyla Kelam-ı Ezeliden gelen ve hırsız elinin idamına hükmeden Hırsız erkeğin ve hırsız kadının da elini kesin’ (Mâide Sûresi, 5:38.) âyetini hissedip işitir gibi iman ve itikadı heyecana ve hissiyat-ı ulviyesi harekete gelir." Ruhun etrafından , vicdanın derin yerlerinden o sirkat meyelanına hucüm gibi halet-i ruhiye hasıl olur . Nefis ve hevesden gelen meyelan parçalanır , çekilir . Git gide o meyelan bütün bütün kesilir . Çünkü yanlız vehim ve fikir değil , belki ma'nevi kuvveleri ( akıl , kalb,vicdan gibi ) birden o hisse , o hevese hücum eder . Hadd-i Şer ' iyi tahattur ile ulvi zecr ve vicdani bir yasakçı o hissin karşısına çıkar , susturur .
  EL NOT: Gülşah kardeşimiz meseleyi , Üstad hazretlerinin dilinden en güzel şekilde özetlemiş , RECM gibi cezaların da bu yoruma dahil edilebileceği kanaatindeyiz ve öyledir de , Allah layık görmüşse , bize daha söz düşmez.

  Buna binaen ortada birşey yok ama , testiyi kırmaması için kızını döven hoca misali ben de derim ki , bakın kardeşler konu çok güzel , hakkaten nefsinimizi tanıyan bir Zat'ı Kerim bize emir veriyor ve mutluluğumuzu istiyor , tefekkürü güzel bir konudur , kıymeti bilinsin , DAHA ÖNCE AÇILAN RECM KONUSUNDAKİ GİBİ , GELİP BURDA KİMSE AĞLAMASIN , YOK BENİM VİCDANIM KALDIRMIYOR , YOK KESMEYİN , YOK YAZIK GİBİ ŞEYTANİ VESVESELERLE LÜTFEN KONUYU SAPTIRMAYALIM , Mevlanın dediğini yapmadık , hırsızlık yapanın elini kesmedik , hırsızlar ne yaptı hem cep telefonunu çaldı hem de mağdurun kalbine bir bıçak sapladı , eeeeee efendim sen buna acı mağdura acıma ; BÖYLE CANAVARLIK OLMAZ...


  Allah ın merhametinden fazla merhamet olsa olsa zulümdür...
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 7. #7
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Arkadaşlar çok kıymetli mevzuyu hoşgörünüze sığınarak belki bölmüş olucam fakat geçen gün başıma gelen bir hadiseyi medar-ı ibretlik kabilinden paylşamak isterim .

  Geçen sabah , gün ağarmış olduğu halde dışardan '' pat '' diye bir ses duydum. Derhal kalktım baktım ki , evimizin tam önünde bir genç arabanın camını kırmış içine sarkarak teybi çalmaya çalışıyor. Ben onu görünce birden donakaldım . Derken karşı aprtmandan bir teyze '' imdat hırsız var '' diye bağırdı fakat gözüm önündeki genç hiç oralı olmadı yani '' aman beni gördüler kaçayım '' demeden teybi çıkardı arabasına attı ve hızla uzaklaştı. Bu hadiseden sonra benim kendime gelmem biraz zaman aldı açıkçası.
  Apartmanda neredeyse hırsızın girip soymadığı bir tek bizim ev kaldı ( Rabbim hanelerimiz Sana emanet Ya Hafız ) . Hatta bazı dairelere giren hırsız sayısı bir elin parmak sayısına yaklaştı .


  '' Evet Millet-i islamiyenin sebeb-i saadeti yanlız ve yanlız hakaik-i islamiye ile olabilir ve hayat-ı içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi Şeriat-ı İslamiye ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur , emniyet zir-ü zeber olur.Ahlaksızlk , pis hasletler galebe eder. ''

  Amenna ve saddakna ey Üstad

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 8. #8
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  hafizannallah..

  dua mecmuas?nda bu tür bir dua var üstadem okuyuverin....(h?rs?zlar için)
  (Mecmuatul ahzab)

 9. #9
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı hayırlısı Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  Allah ın merhametinden fazla merhamet olsa olsa zulümdür...
  Amennâ ve saddaknâ! Hattâ bu cümleden "olsa olsa" kelimelerini bile çıkarmak lâzım. Allah'ın merhametinden fazla merhamet "kesinlikle" zulümdür; belki de isyandır. Bizim merhametimiz -hâşâ- Allah'ın merhametinden daha mı fazla ki, haddimizi aşıyoruz. Ve bu merhamet gösterisinin altındaki gerçek merhametsizliği görmezden geliyoruz!
  Allah bizleri muhafaza buyursun. Amin!
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 10. #10
  Pürheves hatme - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2015
  Mesajlar
  182

  Standart

  Sünneti seniyyenin en ufak meselesine tabi olurken naSıl ki şarii hakiki hatıra gelir..aynen öyle dE..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Gayri Müslimlerin Kestiği Yenir mi?
  By insirah in forum Fıkıh
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29.08.15, 18:52
 2. Şeriatın Adâbı Hakkında
  By 1kul in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 03.09.09, 08:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0