+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 17

Konu: Nur Talebesi

 1. #1
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart Nur Talebesi

  Dört tip Nur Talebesi vard?r :

  Birincisi; Risale-i Nurdaki hakikatlerle anlaş?r, cemaatle anlaşamaz.

  ?kincisi; Cemaatle anlaş?r, hakikatlerle anlaşamaz.

  Üçüncüsü; Hem cemaatle, hem de hakikatlerle anlaş?r.

  Dördüncüsü; Ne cemaatle, ne de hakikatlerle anlaş?r.  Bir Nur Talebesinde mukavemet ve kayyumiyet felsefesi hükmetmelidir. Bunlar?n çeşitli göstergeleri vard?r. Mesala, bir Nur Talebesi yaln?z kald?ğ? zaman mukavemetini devam ettirebiliyorsa mukavimdir. Kayyumiyet ise hizmetteki sebat ve devamd?r. "Buran?n hizmeti benimle kaim ve daim, ben hizmete gitmezsem hizmet çatlar, derse gitmezsem hizmet y?k?l?r" tarz?nda bir halet-i ruhiyedir.

  Bir Nur Talebesinin iki türlü düşüşü vard?r. Biri ani ve def?i. Bu tür düşüşde ay?lma çabuk olabilir. ?kincisi tedrici düşüş. Bu birinciden daha tehlikeli. Hayattaki tavizler ile insan tedricen y?k?l?r ama fark?nda bile olmaz.

  Bir Nur Talebesi kardeşini k?skansa, rahmet ve taksimat-? ilahiyeyi ittiham etmiş olur. Kardeşini k?skanan bir Nur Talebesi yerinde sayar bir ad?m dahi atamaz. Bir Nur Talebesi kendisini uhuvvet ve tesanüde mecbur bilecek. Meselemiz ferdi ve şahsi bir mesele değil. Mesele Kur?an?n hakkaniyeti bütün kalplere çak?ls?n. Cemaatin en büyük kuvveti tesanüddür. Samimi muhabbet karş?l?ks?z ivazs?z bir kardeşlik olsa o cemaat dağlardan daha rasihdir.
  Bir Nur Talebesi için en ac? olan Risale-i Nura karş? mahcubiyettir. Kitaplar rafta, okumuyor. Bir Nur Talebesi bir gün, bir hafta, bir ay, bir y?l okumazsa ne olur? Bu dehşetli zamanda okumadan kendini muhafaza etmek mümkün değildir...

  Nur Talebesi, din-i ?slam?n meddah?d?r. Bütün dünya beni medhü sena etse inand?ramazlar ki ben iyiyim. Eğer bir Nur Talebesinde hayat ve yaşamak hissi din hissine galebe çalarsa o zat manen semavi tokada müstehak olmuş olur. Bir Nur Talebesinde dava ruhu istihsana ç?kmazsa nak?st?r. Bir şeyi ziyade beğenmek, ziyade sevmek, ziyade o şeyde fani olmak. Herşeyi bilmez bir şeyi bilir. ?stihsan?n esas? kesretten kopuş ve h?rz-? can etmektir. Vahdete takarrup için, kesretten kopuş. Seninle olay?m, isterse aç kalay?m.

  Risale-i Nur?a hizmet edenler üç guruptur.

  Birincisi; nefis ve enaniyetini yenmeden hizmet edenler, bunlar şahs-? manevinin kiridir.

  ?kincisi; iddias?zlard?r. Bunlar itaatkar olmakla beraber aksiyondan uzakt?rlar.


  Üçüncüsü; hakiki Nur Talebeleridirler. Bunlar cemaatin hem önünde, hem ortas?nda, hem de arkas?nda olabilirler. Öndekilerin vazifesi şahs-? maneviye kuvvet vermektir. Bunlar ayn? zamanda Risale-i Nur?un kudsiyetini terennüm ederler. Ortadakiler hali muhafaza ederken, arkadakiler de dua ve iltica ile manevi destek verirler.

  Meşreb ve mesleği ne olursa olsun dava-y? Kur?aniyeye hizmet edenin ben ebediyyen minnettar?y?m. Böyle bir ruh Hz.Mus?ab'?n meşrebi... Meselelere şahsiyet alemi ile değil, hizmet alemiyle bak?yor. Hizmet edeni, hizmet nam?na kucakl?yor.

  Üstad?n hizmet rehberinde çizdiği modele, ihlas, sadakat, uhuvvet, tevazu ve mahviyet şartlar?na uymayan bir Nur Talebesi medreseye yüz tane adam getirir, ileride belki bin tane götürür. Hizmet düsturlar? Risale-i Nurun ray?d?r. Bunlar olmazsa sen makam-? r?zaya, makam-? mahbubiyete, makam-? s?dd?kiyete ç?kamazs?n. Onlar?n esas? da s?rr-? ihlas ile s?rr-? uhuvvettir.

  Risale-i Nurun çok okunmas? meslek ve meşrebin şahsiyete yerleşmesini kolaylaşt?r?r. Risale-i Nuru on defadan fazla oku devret, ondan sonra istediğin kitab? oku. Bu hakikatler tam meşrebine yerleşmeden, başka kitaplar?n okumas?, şahsiyetde bozukluklar meydana getirir.

  Risale-i Nur?un şahs-? manevîsi makam-? Mehdiyete mazhard?r. Makam-? Mehdiyyet umumun hidayetine, beşerin diriltilmesine çal?ş?yor. Bu şahs-? manevînin en zahir ölçüsü ise, ekser ağabeylerin topland?ğ? heyettir. Bu hizmeti bir dest-i inayet tanzim ediyor. Başta üstad?n hayat? buna şahittir. Risale-i Nur?un bayram? geliyor. Cenab-? Hak tasfiye ediyor. Kabuk kalk?yor, lüb ortaya ç?k?yor. Aptal kargalar?n eliyle ormanlar meydana geliyor. Allah (cc) isterse fâs?klar?n eliyle de ?slamiyeti inkişaf ettirir.

  Risale-i Nur?un faidesi iki türlüdür: Biri istifade, diğeri istifaza... ?stifade idrake, istifaza ise kalbe bakar. Kalp ne derece sade ve berrak olursa, o derece feyze mazhariyet artar. ?nsan ne nisbette masumlaş?rsa o derece feyz-i ilahiye mazhar olur. En büyük feyze peygamberler mazhar olmuşlard?r. ?stifaze, istifadeden daha önemlidir. Çünkü malumat bir adam? yaln?z baş?na davada tutamaz. Hizmet ettiren istifazad?r, füyüzat ve kudsiyettir. Füyüzat ve kudsiyete ulaşmak ise göze hakim olmaktan geçer. ?nsan manen öyle bir hazinedir ki, nihayetsiz istidatlar taş?r. Birisi iştiha ile bir harama baksa, belki bin istidad?n? birden köreltir.

  Fitne insana dört kap?dan girer: Göz, kulak, burun, ağ?z. Ağ?zdan illa helal lokma girmesi laz?m. Bu noktada bizim için beşaret var. Medresede yenilen yemek kirli de olsa temizdir. Bu as?rda en büyük fitne gözden içeri giriyor. Çeşm-i basiret göze hakimiyetten sonra aç?l?r. Gözüne hakim olmayan şifa-i sadr bulamaz. Bir insana füyüzat gelmezse o insan?n malumat? kabuk olur, dilde kal?r. Risale-i Nur bu demek değildir. Risale-i Nur hayatt?r, tatbikatt?r. Risale-i Nur hizmeti görünmek değil, olmakt?r. Görünmek ile olmak aras?nda çok büyük bir uçurum vard?r.

  Bir Nur Talebesinin bu hakikatlerden tam istifade etmesi için gözüne hakim olmas? laz?md?r. Can çekişen bir adama en güzel huriler musallat olsa, onlara şehvet damar? uyan?r m?? Elbette hay?r. Bu manada bir Nur Talebesi can çekişiyor. Çünkü hidayet-i amme yükünü omuzlam?ş. Bu halde iken taife-i nisaya nas?l nazar eder. Bir Nur Talebesinde gabavet olsa dahi, tam müttaki olduktan sonra Risale-i Nur?dan fevkalede istifade edebilir. Risale-i Nur?daki baz? esrarlar?n aç?lmas?nda aslan pay?, ittika?n?nd?r. Bir Nur Talebesinde ittika k?r?l?rsa, Risale-i Nur?la alakadarl?ğ? fikir ve dil seviyesinde kal?r. Kudsiyet, nuraniyet ve tesirat has?l olmaz. Malumat kabilinden bilgi olur.

  Risale-i Nur hizmetinde veraset, hususiyet, kabuliyet, makbuliyet ve mazhariyet vard?r : Veraset: Zengin bir baba öldüğü zaman mal? bir çocuğuna kalmaz. Miras bütün çocuklar?na aittir. Demek bütün çocuklar? manen o mal? korumakta mes?uldür. Bu aç?dan Nur Talebelerinin hepsi mes?uldür. Her Nur Talebesi vâristir. Risale-i Nur?u anlayan bir Nur Talebesi zerrat-? mevcudat kadar mes?uldür. Çünkü Nur hizmeti hidayet-i ammeye mazhard?r.

  Mes?ulsün, mes?ul! ?ndallah ve inderresul!

  Şener Dilek
  Konu Selim Akif tarafından (08.09.07 Saat 17:23 ) değiştirilmiştir.

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 2. #2
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Ne cemaatle ne de hakikatlerle anlaşamayana nur talebesi denilir mi
  Yalnızca burası kafama takıldı.Allah razı olsun güzel bir dersti.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 3. #3
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Alıntı serraben Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ne cemaatle ne de hakikatlerle anlaşamayana nur talebesi denilir mi
  Yaln?zca buras? kafama tak?ld?.Allah raz? olsun güzel bir dersti.
  Nur talebesinin hadsiz mertebeleri var..Bakmay?n iki üç paragrafa ayr?lmalar?na..Osman Demirci hoca derki.:..Öyle nur talabeleri varki ben ayaklar?n?n tozu bile olamam.Biliyorum mutavazi bir cümle ama hakikat pay?da yok değil...
  San?r?m Ne cemaatle ne de hakikatlerle anlaşamayana en son basamak olsa gerek...Yani ?ş?ğ?n yans?mas?n?n yans?mas?n?n yans?mas? gibi düşünebiliriz...S?rf varl?ğ? yani bir derse gidip gelmesi hizmet olacak kişiler var diye düşünüyorum...Bilinirki s?n?fta 3 sene kalan öğrenciyede talebe denir..

  Baz? insanlar vard?r Kafas? yatmaz hakikatlere.Ama derse gelir .Bir topluluk içinde bulunmak hoşuna gider...Birilerinin O kişinin bir cemeate tak?l?yor denmesi hizmet olabilir.Hakikati anlamaz vede cemeatle anlaşamaz .böyle abiler var.Hakikatteki kas?t tam ihlas tam uhuvvet tam tessanüd olas ki böyle bir kaideyi Şener abi vurgulam?ş....

  Basit bir örnek olacak ama.....Mesela bir art niyetli kişinin derse sürekli gelmesi.derse gelen baz? yani kişilere kuvve i manevi olabiliyor...Önemli olan keyfiyet ama..Teveccüh bazen hakikate celbi sağl?yor....

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 4. #4
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  bi de zübeyir abinin notlar?ndayd? galiba yanl?s hat?rl?yo da olabilirm vebale girmk istemm..
  diyodu ki koltuk nurcusu işte derse gelir ama sadece uyuklamak için o da nurcudur cünkü o ortamda bulunur

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


 5. #5
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  sağolas?n?z Selim Akif veTevhid kardeşlerim.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 6. #6
  Dost melike_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  15

  Standart

  Benim bir ablam vardı.bız sınıf arkadaslarımızı her hafta bellı bırgun evlerımıze cagırırdık.sohbet ederdık ve her yerde oldugu gıbı cay verırdık arkadaslarımıza...işte o ablam onlar gıttıkten sonra demişki BU ÇAYDAN ICENLER BILE BIZIM ARTIK NUR TALEBESINDENDIR demıştı.yanı her cesıt tabele var bızde.ne olursan gel yınede gel hesabı.
  ...İYİKİ AHİRET VAR...

 7. #7
  Gayyur kamkuli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  SAKARYA
  Mesajlar
  144

  Standart

  emeginize saglık cabalarınız için tsk.
  Beşer Zülum Eder;Kader Adalet Eder.....

 8. #8
  Dost tubaB - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  13

  Standart

  Allah razı olsun, çok faydalı bi ders olmuş.

  özellikle

  "
  Bir Nur Talebesinin iki türlü düşüşü vardır. Biri ani ve def?i. Bu tür düşüşde ayılma çabuk olabilir. İkincisi tedrici düşüş. Bu birinciden daha tehlikeli. Hayattaki tavizler ile insan tedricen yıkılır ama farkında bile olmaz. "

  bu bölüm sarstı beni..

 9. #9
  Dost voldem99 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Yaş
  41
  Mesajlar
  49

  Standart

  " Bir Nur Talebesinin iki türlü düşüşü vard?r. Biri ani ve def?i. Bu tür düşüşde ay?lma çabuk olabilir. ?kincisi tedrici düşüş. Bu birinciden daha tehlikeli. Hayattaki tavizler ile insan tedricen y?k?l?r ama fark?nda bile olmaz. "

  En kötüsü de Nur Talebesi düştüğü zaman art?k ona yard?m edebilecek kimse olmamas?... Tekrar kalkabilmesinin tek yolu Risale-i Nurlara ne kadar mahcupta olsa yeniden sar?lmas?d?r... Başka hiç bir şah?s onlara yard?m edemez... Art?k tek baş?nad?r...

 10. #10
  Dost saadet avcısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  6

  Standart

  sa abi
  ben şu an niye buraday?m biliyormusun bi zamanlar ben de risaleinur okuyup onu hayat?ma nakşetmeye çal?ş?yordum.ama galiba bu noktada birşeyi unutmuşum..hayat?mdan önce kalbime nakşetmeyi ki... içinde bulunduğum cemaatle anlaşamad?ğ?mdan dolay? ayr?ld?m... ve şimdi risale-i nur okumuyorum, namazlar?m? k?lm?yorum hatta iman?mdan dahi şüpheliyim...
  nap?cam bilmiyoum...bu yüzden aryorum ve bu siteyi buldum bana yard. olabileceğini düşündüm...abi bana yard?m edin lütfen.
  ben şimdi nap?caaaaaaaaaaaaaaaaam?

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nur talebesi ve şeytan
  By Ensardan in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.02.14, 23:11
 2. Nur Talebesi Olmak
  By KıL_BeNi_Ey_NaMaZ in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.12.08, 15:33
 3. Kur'an Talebesi
  By Özgürlük in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.02.08, 11:37
 4. Her Nur Talebesi Varistir
  By elff in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.04.07, 22:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0