+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 19

Konu: Risale-i Nurlardan Soğutmanın Belki de Bu gün de Uygulanan En Önemli Desiselerinden!

 1. #1
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart Risale-i Nurlardan Soğutmanın Belki de Bu gün de Uygulanan En Önemli Desiselerinden!

  Bu gizli din düşmanlar? ve münâf?klar çoktand?r anlad?lar ki, Nur Talebelerinin kefenleri boyunlar?ndad?r. Onlar? Risâle-i Nur'dan ve Üstadlar?ndan ay?rmak kabil değildir. Bunun için, şeytânî plânlar?n?, desîselerini değiştirdiler. "Bir zay?f damarlar?ndan veya sâfiyetlerinden istifade ederiz" fikriyle, aldatmak yolunu tuttular. O münâf?klar veya o münâf?klar?n adamlar? veya adamlar?na aldanm?ş olanlar, dost sûretine girerek, bâzan da talebe şekline girerek, derler ve dedirtirler ki: "Bu da ?slâmiyete hizmettir, bu da onlarla mücâdeledir. Şu mâlûmât? elde edersen, Risâle-i Nur'a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir" gibi birtak?m kand?r?şlarla, s?rf o Nur Talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazar?n? çevirip, nihâyet Risâle-i Nur'a çal?şmaya vakit b?rakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çal?ş?yorlar. Veyâhut da, maaş, servet, mevkî, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risâle-i Nur, dikkatle okuyan kimseye öyle bir fikri, rûhî, kalbî intibah ve uyan?kl?k veriyor ki; bütün böyle aldatmalar, bizi Risâle-i Nur'a şiddetle sevk ve teşvik ve o dessas münâf?klar?n maksatlar?n?n tam aksine olarak bir tesir ve bir netice hâs?l ediyor. Fesübhânallah! Hattâ öyle Nur Talebeleri meydana gelmektedir ki, as?l hâlis niyet ve kudsî gayeden sonra-bir sebep olarak da-münâf?klar?n mezkûr plânlar?n?n inad?na, rağm?na, dünyay? terk edip kendini Risâle-i Nur'a vakfediyor ve Üstad?m?z?n dediği gibi, diyorlar: "Zaman, ?slâmiyet fedâisi olmak zaman?d?r.

  ..........................

  Bu sat?rlar? okuduğumda gerçekten garib oldum... Afedersiniz düşüncem doğru da olmayabilir fakat acaba; şimdilerde risalei nuru daha iyi anlars?n şu kitab? da oku, bunun malumat?n? da öğren daha iyi anlars?n gibi söylenenler ve bu mana da ç?kan kitaplar yukar?daki mektubun dahiline bizzat girmektedirler mi?

  Gerçekten garib oluyor insan...Düşüncelerimde elbette yan?l?yor olabilirim...

  Siz değerli kardeşlerimin mütalaalar?n? bekliyorum...

  sevgi ile.

  koza.
  Konu insirah tarafından (04.09.07 Saat 01:12 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost Levent Bağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  27

  Standart Nurcular her vakit tam ihtiyat ve dikkate mecburdurlar..

  Evet kardeşim mühim bir hakikat? hissetmişsiniz.. Risale i Nur talebelerinin nazarlar?n? Risale i Nur'dan başka eserlere ve tarzlara çevirmeye çal?şanlar, bazen maksadlar? Risale i Nura ve Üstada ihanet olmasa dahi, netice itibariyle başka mesleklere yahut meşreblere nazarlar? çevirmek isterler..

  Şimdi bunlar iki s?n?ft?r. Bir k?sm? Risaleleri beğenir hatta istifade ederler fakat kalbleri başka zatlarla bağl?d?r. Ondan arzu ederler ki peşinde gittikleri zat?n mahsulat ? fikriyesi olan eserleri, insanlar aras?nda revaç bulsun yahut hususi meşreblerini insanlara yaymak isterler. Üstad?m?z bu taifeye şöyle işaret ederler..


  Bir şey daha kald?; en tehlikesi odur ki, içinizde ve ahbab?n?zda bu fakir kardeşinize karş? bir k?skançl?k damar? bulunmak en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. Ehl-i ilmin bir k?sm?nda bir enâniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette enâniyetlidir; çabuk enâniyetini b?rakmaz. Kalbi, akl? ne kadar yap?şsa da, nefsi o ilmî enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yaz?lan risalelere karş? muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve akl? istihsan ettiği ve yüksek bulduğu hâlde, nefsi ise enâniyet-i ilmiyeden gelen k?skançl?k cihetinde z?mnî bir adâvet besler gibi, Sözlerin k?ymetlerinin tenzilini arzu eder, tâ ki kendi mahsulât-? fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi sat?ls?n..

  Halbuki bilmecburiye bunu haber veriyorum ki, bu dürûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri ulûm-u imaniye cihetinde, yaln?z yaz?lan şu Sözlerin şerhleri ve izahlar?d?r veya tanzimleridir. Çünkü çok emârelerle anlam?ş?z ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz..

  Eğer biri dairemiz içinde, nefsin enâniyet-i ilmiyeden ald?ğ? bir hisle, şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâk?s bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i Nur eczalar? Kur'ân'?n tereşşuhât?d?r. Bizler taksimü'l-a'mâl kaidesiyle herbirimiz bir vazife deruhte edip, o âb-? hayat tereşşuhât?n? muhtaç olanlara yetiştiriyoruz.
  ?kinci k?s?m budur ki, bilerek veya bilmeyerek Risale i Nurun neşrine darbe getirmeye sebep olurlar. Bunlardan bilerek z?nd?ka dalaleti hesab?na yapanlar?, bizi bu hizmette istihdam eden Cenab ? Hakka havale ediyoruz. O Azizdir, Hakimdir.

  Bilmeyerek mühim bir yanl?şa düşenlere de Cenab ? Haktan hidayet ve istikamet diliyoruz. Allah hakikat? görecek göz ve hakk? derkedecek basiret nasip etsin. Bu meselede, zahirde baz? müttaki hocalar yahut zatlar, Risale i Nur talebelerinin karş?lar?na ç?kar?l?r, din yaln?z Said'in mesleğine münhas?r değil, bunlar da dine hizmet ediyorlar diyerek -hatta Risale i Nura hizmet ettiklerini, Risale i Nuru hayata geçirdiklerini vesaire söyleyerek- iknaya çal?ş?rlar. Bu taifeye de şöyle işaret vard?r..


  Hem, belki karş?m?za aldanm?ş veya aldat?lm?ş baz? hocalar ve şeyhler ve zâhirde müttakîler ç?kart?l?r. Bunlara karş? vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza edip onlarla uğraşmamak lâz?md?r, münakaşa etmemek gerektir.
  Halbuki Risale i Nur ahir zamanda nas?l bir vazife deruhte ettiğini, Sikke i Tasdik ? Gaybi mecmuas?n? dikkatle mütalaa eden anlar. Elhak bu meselede o mecmuada gösterilen deliller ve işaret edilen hakikatler kafidir. Daha ziyade tafsilat arzu edenler, Risale i Nur külliyat?na müracaat etsinler..

  Risale i Nurun deruhte ettiği vazifeye ve istinad ettiği kudsi vazifesine dair izahat? o risalelere havale ederek burada yaln?z bu kadar deriz ki, Kastamonu Lahikas?nda geçen bir mektubta, Üstad?m?z mühim bir s?rr? faş etmeye mecbur olduğunu hat?rlatarak baz? izahatlarda bulunmuştur. Dikkatle bak?lsa Risale i Nurun haricindeki yollara tevessül etmeye hiç ihtiyaç olmad?ğ? ve Risale i Nur talebelerinin meşgul olduklar? vazifenin istinad ettiği kudsi hakikat?n hiç bir şeye tabi olmaya mecbur olmad?ğ?n?, belki kendisi müstakilen bizzat bu vazifede istihdam edildiğinin s?rlar?n? bir nebze olsun anlayabilir..


  Fâş etmek hat?r?ma gelmeyen bir s?rr?, fâş etmeye mecbur oldum. Şöyle ki, Risale-i Nur'un şahs-? manevisi ve o şahs-? maneviyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-? manevisi, "Ferid" makam?na mazhar olduklar? için, değil hususi bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlakayla Hicaz'da bulunan kutb-u âzam?n tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü alt?na girmeye mecbur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tan?maya mecbur olmuyor.

  Ben eskide Risale-i Nur'un şahs-? manevisini, o imamlardan birisini zannediyordum. Şimdi anl?yorum ki, Gavs-? Âzam'da, kutbiyet ve gavsiyetle beraber, "Ferdiyet" dahi bulunduğundan, ahirzamanda şakirtlerinin bağland?ğ? Risale-i Nur, o Ferdiyet makam?n?n mazhar?d?r.
  Hem Üstad?m?z Risale i Nur talebelerine derler ki,

  Aziz kardeşlerim, siz kat i biliniz ki, Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul olduklar? vazife, ruy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür..
  Başka bir mektubta da, Üstad?m?z Risale i Nurdan başka kitablarla meşgul olman?n, üzerimizdeki kudsi vazifeye zarar? olduğuna işaret ederek ikaz ederler..

  Risale-i Nur talebelerinin haslar? olan sahip ve vârisleri ve haslar?n?n haslar? olan erkân ve esaslar? olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki,Risaletü'n-Nur hakaik-i ?slamiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç b?rakm?yor..

  Kat'î ve çok tecrübelerle anlaş?lm?ş ki, iman? kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapman?n en k?sa ve en kolay yolu Risaletü'n-Nur'dad?r. Evet on beş sene yerine, on beş haftada Risaletü'n-Nur o yolu kestirir, iman-? hakikîye isal eder. Bu fakir kardeşiniz yirmi seneden evvel, kesret-i mütalaayla bazan bir günde bir cilt kitab? anlayarak mütalaa ederken, yirmi seneye yak?nd?r ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Resailü'n-Nur bana kâfi geliyorlard?. Birtek kitaba muhtaç olmad?m, başka kitaplar? yan?mda bulundurmad?m.

  Risaletü'n-Nur çok mütenevvi hakaike dair olduğu halde, telifi zaman?nda yirmi seneden beri ben muhtaç olmad?m. Elbette siz yirmi derece daha ziyade muhtaç olmamak laz?m gelir..

  Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakm?yorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risaletü'n-Nur'a kanaat etmeniz laz?md?r, belki bu zamanda elzemdir.

  ... mesleklerinde, elbette çok mühim ve bizim de mal?m?z hakikatler var. O hakikatlerin intişar?na bize ihtiyaçlar? yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamlar? var. Biz onlar?n yard?mlar?na koşmam?zla, omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir ve muhafazas? laz?m olan ve birer taifeye mahsus bir k?s?m esaslar ve âli hakikatler kaybolmas?na vesile olur..
  Elhas?l: Üstad?m?z?n Emirdağ lahikas?nda dediği gibi, biz de bütün kuvvetimiz ve merak?m?zla, vaktimizi kudsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindekileri malayani bilip, vaktimizi zayi etmemeliyiz..
  Konu Levent Bağ tarafından (04.09.07 Saat 10:30 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Bizi soğutmak istemelerinin sebeblerinden bir taneside

  Anadolu'da, “bütün iman ve Kur'an esaslar?n? aklen, mant?ken, ilmen ispatlayan“ Risale-i Nur ad?nda eserlerin telif edildiği yay?lm?şt?. Bu eserlerin mevcudiyeti insanlara bir dayanak noktas? oluyordu. Şöyle ki; meleklerin varl?ğ?n? ispat edemeyen bir insan “gerçi ben meleklerin varl?ğ?n? ispat edemiyorum , ama Risale-i Nur'da bu konu ispatlanm?ş” diyerek iman?n? muhafaza edebiliyordu. Ayr?ca birilerinin Kur'ana hizmet ettiğini bilmek Müslüman Türk milletini içten içe rahatlat?yor, büsbütün ümitlerin yok olmas?n? engelliyordu. Onun için Anadolu insan? Risale-i Nur hizmetini içten içe destekliyor ve manen alk?şl?yordu.

  Öte yandan ayd?nlanma felsefesi ad?yla ortaya ç?kan ve bütün Semavi, dini değerleri ak?l ve bilim ad?na reddeden, Semavi din mensuplar?n? çaresiz b?rakarak, bir tufan gibi insanl?ğ? kuşatan, dinsizliği ve ahlaks?zl?ğ? h?zla yayan materyalist felsefe ak?mlar?, Risale-i Nur Külliyat?n?n telifi ile ; ilim ve fikir cephesinde boğularak öldürülmüştür. Haşir Risalesi olan Onuncu Söz telif edildiği zaman, Bediüzzaman talebelerine, “kardeşlerim, küfrün beli k?r?lm?şt?r!” demiştir. Çünkü dinsizlik komitelerinin en fazla propaganda yapt?klar? konular, Tevhid, Nübüvvet ve Haşir konular? idi. Risale-i Nur inkarc? felsefeyi fikir cephesinde öldürmüştür.

  Sayd?ğ?m?z bu nedenlerden dolay?; tüm faaliyetlerine rağmen dinsizlik ak?mlar? Anadolu'da tutunamam?ş ve kominizm Türkiye'ye girememiştir. Bediüzzaman'?n ifadesi ile Risale-i Nur dinsizliğe ve kominizme karş? bir Sedd-i Zülkarneyn (Çin Seddi) vazifesi görerek kominizmin Anadolu'ya girmesini engellemiştir.

  ?şte Risale i nur okunmasada varl?ğ? bile ehli z?nd?ka uçun tehlikeliydi

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 4. #4
  Yasaklı Üye semerat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  120

  Standart

  şimdilerde risalei nuru daha iyi anlarsın şu kitabı da oku, bunun malumatını da öğren daha iyi anlarsın gibi söylenenler ve bu mana da çıkan kitaplar yukarıdaki mektubun dahiline bizzat girmektedirler mi?  Aynı fikirde değilim Mesela M.kırkıncı,Metin karabaş oğlu, Hoca efendi gibi muhteremlerin kitabı Risaleinurların iyi anlaşılması içindir.asıl bu gibi muhteremleri çekemeyenler sizin bahsettiğiniz şekilde bahaneler üretirler. Risaleinur bu gibi muhterem insanlarla güzel anlaşılmakta.

 5. #5
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart

  gerçekten imtihanımız zor.

 6. #6
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  O kitablardan kastedilen fıkıh,tefsir,hadis vb İslam'ın temel ilimleri degildir.
  Konu Ene-Zerre tarafından (29.11.08 Saat 14:12 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart

  Diyorlar: "Said yanında başka kitapları bulundurmuyor; demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazâlî'yi (r.a.) de tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor."  İşte bu acip, manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır; fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar.  Buna karşı deriz ki: Hâşâ, yüz defa hâşâ! Risale-i Nur ve şakirtlerinin bir üstadı olan Hüccetü'l-İslam İmam-ı Gazalî ve beni Hazret-i Ali ile bağlayan yegâne üstadımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takip ettiği mesleği ehl-i dalâletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir.  Fakat, onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu, erkân-ı imaniyeyi sarsmıyordu. O muhakkik ve allâme ve müçtehid zatların asırlarına göre münazara-i ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silâhlar hem geç elde edilir, hem bu zaman düşmanlarına birden galebe edemediğinden, Risale-i Nur Kur'an-ı Mucizü'l-Beyandan hem çabuk, hem keskin, hem tam düşmanların başını dağıtacak silâhları bulduğu için, o mübarek ve kudsi zatların tezgâhlarına müracaat etmiyor. Çünkü, umum onların mercileri ve menbâları ve üstadları olan Kur'an, Risale-i Nur'a tam mükemmel bir üstad olmuştur.Ve hem vakit dar, hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki, o nuranî eserlerden de istifade etsek.  Hem Risale-i Nur şakirtlerinin yüz mislinden ziyade zatlar, o kitaplarla meşguldürler ve o vazifeyi yapıyorlar. Biz de o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa-hâşâ ve kellâ-o kudsi üstadlarımızın mübarek eserlerini ruh u canımız kadar severiz. Fakat herbirimizin bir kafası, birer eli, birer dili var; karşımızda da binler mütecaviz var; vaktimiz dar. En son silâh, mitralyoz gibi Risale-i Nur bürhanlarını gördüğümüzden, mecburiyetle ona sarılıp
  iktifa ediyoruz.

 8. #8
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart

  Ey kardeşlerim,

  Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim değiliz, mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler. Mesleklerinde, elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatler var. O hakikatlerin intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var. Biz onların yardımlarına koşmamızla, omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir ve muhafazası lazım olan ve birer taifeye mahsus bir kısım esaslar ve âli hakikatler kaybolmasına vesile olur.

 9. #9
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alıntı semerat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster  Aynı fikirde değilim Mesela M.kırkıncı,Metin karabaş oğlu, Hoca efendi gibi muhteremlerin kitabı Risaleinurların iyi anlaşılması içindir.asıl bu gibi muhteremleri çekemeyenler sizin bahsettiğiniz şekilde bahaneler üretirler. Risaleinur bu gibi muhterem insanlarla güzel anlaşılmakta.
  Risale-i Nur'un iyi anlaşılması için, Risale-i Nur kafidir. Başka bir kitaba ihtiyaç yoktur.
  Gerçi, her bir meseleyi herkez anlamaz ve hatta herkez aynı anlamaz. Bu yüzden sohbetlere icabet ve Risale-i nur'u anladığına kani olduğumuz zatlardan yardım almak ve eserlerini okumak lazımdır, güzeldir.

  Ama bu eserler asla Risale-i nurun yerine konulmamalı ve Risale-i Nur'u vird olmaktan çıkarmamalı ve mesela günda on sayfadan bir sayfaya düşürtmemeli ve "bu kısmı anladım, daha Risaleden araştırmaya, okumaya ihtiyaç kalmadı" dememlidir.

  Elbette bizler o çeşit eserlein müellifinin maksadını teveccühü Risale-i Nur'dan çevirmektir, demeyiz, dememeliyiz. Ancak, okitabları okuyanlar gaflete düşmemeli ve azami dikkat etmelidir. O kitabı ve müellifini Risale-i Nur'a perde yapmamlı pencere gibi görmeliyiz. Mesela, F. Gülen Hocaefendinin kitabını "Hocaefendi ne diyor" diye okumamalı "Risale-i Nur ne diyor" diyerek okumalıyız.

  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 10. #10
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Alıntı Seha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Risale-i Nur'un iyi anlaşılması için, Risale-i Nur kafidir. Başka bir kitaba ihtiyaç yoktur.
  Gerçi, her bir meseleyi herkez anlamaz ve hatta herkez aynı anlamaz. Bu yüzden sohbetlere icabet ve Risale-i nur'u anladığına kani olduğumuz zatlardan yardım almak ve eserlerini okumak lazımdır, güzeldir.

  Ama bu eserler asla Risale-i nurun yerine konulmamalı ve Risale-i Nur'u vird olmaktan çıkarmamalı ve mesela günda on sayfadan bir sayfaya düşürtmemeli ve "bu kısmı anladım, daha Risaleden araştırmaya, okumaya ihtiyaç kalmadı" dememlidir.

  Elbette bizler o çeşit eserlein müellifinin maksadını teveccühü Risale-i Nur'dan çevirmektir, demeyiz, dememeliyiz. Ancak, okitabları okuyanlar gaflete düşmemeli ve azami dikkat etmelidir. O kitabı ve müellifini Risale-i Nur'a perde yapmamlı pencere gibi görmeliyiz. Mesela, F. Gülen Hocaefendinin kitabını "Hocaefendi ne diyor" diye okumamalı "Risale-i Nur ne diyor" diyerek okumalıyız.

  Muhabbetle
  Evet pencere gibi görmeliyiz..

  Ancak her risale-i nur adına konuşan risale-inur konuşmuyorki...

  Bazen belkide çoğu zaman risale-i nur farklı söyler o farklı söyler..

  Ondandır ki yazanların yazılarını okurken o ne diyor diye okumak daha güzeldir.çoğu zaman!.

  En azından bu vesile ile risale-i nurun değeri ortaya çıkıyor..

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Belki kalbindir acıyan, belki bedenin, belki de ruhundur
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.04.13, 20:48
 2. Risale-i Nurlardan Müjdeler
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 82
  Son Mesaj: 16.01.09, 00:06
 3. Risale-i Nurlardan Tefekkür Usulü
  By Re$ha in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 28.08.07, 16:02
 4. Risale-i Nurlardan İçtimai-Siyasi Ölçüler
  By Abdulbaki in forum Gündem
  Cevaplar: 68
  Son Mesaj: 25.05.07, 11:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0